• Produktinfo
  • Radiatorer
  • Vattenburen värme
  • Dimensionering

Dimensionering och fördelar med tilluftsdon

God ventilation i kombination med ett behagligt inomhusklimat, är grunden för hälsa och välbefinnande. Om vi inte får tillräcklig mängd frisk luft blir konsekvensen trötthet eller i värsta fall sjukdom. Bristfällig ventilation ökar riskerna för mögelskador och kan förorsaka allergiska besvär. Air kan därför beställas med olika filterkvalitet, F9, F7 eller Grovfilter.

 

Air tilluftsdon är en dynamisk produkt som kombinerar värme och ventilation för att uppnå en sund boendemiljö. Uteluft tas in via en väggenomföring och styrs genom radiatorn med hjälp av Air tilluftsdon. Tilluftsdonet monteras tillsammans med radiatorns standardkonsoler för att säkerställa passning mellan don och radiator. Därtill behövs en frånluftsvärmepump som skapar ett undertryck i byggnaden.

Air väggenomföring

Fördelar med tilluftsdon

Det finns många fördelar med denna typ av friskluftsintag. Tilluften förvärms i radiatorn och skapar inget kallt drag, vilket är fallet med öppningar ovanför fönstret eller löst på väggen. Det är även viktigt att tilluftsdon och radiator är anpassade för varandra, så man undviker kalla golv. Purmo AIR och Thermopanel AIR har utvecklats för att passa exakt ihop.

En annan fördel är att tilluftdonet ökar radiatorns effekt, tack vare effektivare luftrörelse. Radiatorn ger mer effekt, eftersom uteluften tas in mot radiatorns yta. Tilluftskanalerna är också lätt åtkomliga och rengöringsbara.

System med tilluftsdon i hus

Systemet medför inget fläktljud från tilluftskanalerna och kan placeras ändamålsenligt för en bra spridning av tilluften. FTX (balanserad från/tilluft) lösning medför ofta att tilluften i rummet placeras vid dörren, vilket inte ger optimal inblandning (röda och gröna prickar på ritningen ovan). Tilluft via tilluftsdon möjliggör att tilluften placeras i vistelsezonen, vilket ger bra inblandning (gröna pilar).

Dimensionering av Air tilluftsdon

Tilluftsdonens och radiatorvärmens dimensionering sker enkelt med hjälp av Excel beräkningsprogram eller med hjälp av det kostnadsfria programmet Calculator. Purmo TP Air finns även i Magicad.

Dimensionering med excel-fil

Dimensionering med excel-fil.

Dimensionering med Calculator

Dimensionering med Calculator.

Ljud

Tilluftsdonet ger god ljuddämpning i standardutförande, men vid montage i fasader mot bullrig utemiljö kan ljuddämpande kanal levereras som tillbehör. För korrekt dimensionering med hänsyn till yttre ljudmiljö bör en akustikkonsult ta fram krav på ljuddämpning på väggenomföringen.

*) Ekvivalent kanaldiameter med ytterväggsgaller 75 %. **) Referensareal 10 m2, Rw = Dn,e,w

*) Ekvivalent kanaldiameter med ytterväggsgaller 75 %.
**) Referensareal 10 m2, Rw = Dn,e,w

Tryckfall

Flöde och tryckfall behöver beaktas vid dimensioneringen.

Ur diagrammen framgår tilluftsdonets tryckfall för olika filtertyper samt förinställningens inverkan.

F9 Partikelfilter – ∆p1

F9 Partikelfilter – ∆p1

Kurvorna 0–9 gäller AIR typ 22 och 0–5 AIR typer 11 och 21. 0 = helt stängt don, 9 = helt öppet don.

Tryckfallet i tilluftsdonssystemet beror rent dimensioneringsmässigt på två faktorer:

∆p1 = Tilluftsdon, dvs filter, tilluftsreglering samt radiator
∆p2 = Väggenomföring, dvs ytterväggsgaller och väggkanal

Det totala tryckfallet är: ∆p = ∆p1 + ∆p2