• Dimensionering
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Arbeta smartare

Dimensionering av radiatorer

Dimensionering av radiatorer är inte en hel vetenskap, men den skall utföras av en fackman. Problem kan uppstå vid anslutningar och systemtemperaturer. Därför bör du rådfråga en installatör eller VVS-konsult innan du gör ditt val.
Dimensionering av radiatorer: Purmo Thermopanel radiatorer i MagiCAD

För ett genomsnittligt hus i nordiskt klimat med standardisolering och en takhöjd på 2,40-2,50 meter är effektbehovet cirka 70-75 W per kvadratmeter golvyta. För att beräkna hur mycket effekt som går åt för andra takhöjder kan du räkna med ett effektbehov på 30 W per kubikmeter.

För golvvärme kan det i vissa fall vara en fördel att ligga på en bruttoeffekt av 100 W/m2 för bästa funktion. Denna beräkning gäller hus i nordiskt klimat men kan variera med hänsyn till husets standard.

Verktyg för dimensionering av radiatorer

Purmo erbjuder ett enkelt verktyg för att dimensionera rätt med vattenburen radiatorvärme. Verktyget är endast riktgivande för slutkund och användare. Den faktiska beräkningen bör alltid utföras av en lokal, behörig installatör eller VVS-konsult. Däri ligger vetenskapen. Dimensionering av radiatorer kan alltså lätt ske med hjälp av Purmos kostnadsfria beräkningsprogram Calculator. Dimensioneringsprogrammet kan användas för enkel och rationell dimensionering av radiatorsystem.

Programmet är ett kraftfullt och lättanvänt verktyg för beräkning av värmebehov, ettrörs-, tvårörs- och huvudledningssystem. För ettrörssystem kan programmet användas till dimensionering av radiatorer och rör. För tvårörssystem beräknas även förinställningsvärden för ventiler. Ett- och tvårörssystem kan kombineras till huvudledningar där programmet beräknar injusteringsvärden för stamventiler. Calculator ger tydliga och lättlästa utskrifter där alla ingående värden och resultat finns redovisade. Calculator ger tydliga och lättlästa utskrifter där alla ingående värden och resultat finns redovisade.

Dimensionering av radiatorer

Systemuppbyggnad vid dimensionering av radiatorer

Radiatorkretsar kan i princip konstrueras på två olika sätt, som ettrörssystem med seriekopplade radiatorer eller som tvårörssystem med parallellkopplade radiatorer. Thermopanel kan även erbjuda en variant på det senare systemet, kallat tvårörsseriesystem - Quattro.

1-rörssystem

Det installationsmässigt enklaste systemet. Rördragning med mjuka stål- eller kopparrör. Observera dock att detta system ställer krav på en riktigt utförd dimensionering. Då medelövertemperaturen för respektive radiator längs slingan sjunker måste kompensering med större radiatoryta ske. Injustering av radiatorerna är ej nödvändig. Slingreglerings-/avstängningsventiler placeras i början och slutet av slingan eller före första respektive efter sista radiatorn i slingan. Manuell dimensionering radiatorer hittas lägre ned på sidan.

TP 1-rörssystem

2-rörssystem

Radiatordimensioneringen är enkel med detta system. Tvårörsradiatorer skall alltid förses med individuell finjustering för att möjliggöra balansering av vattenflödet till respektive radiator. Avstängningsventiler placeras vid grenens början alternativt vid respektive radiator. Manuell radiatordimensionering hittas lägre ned på sidan.

TP 2-rörssystem

2-rörs seriesystem – Quattro

Detta system kombinerar ettrörssystemets enkla installation med tvårörssystemets enkla dimensionering. En tvårörsanläggning kan utföras utan T-rör och utan dolda rörskarvar med Quattrofördelare, som monteras direkt på ventilkoppel för Thermopanel eller ThermoCon. Fördelaren tillverkas av varmpressad mässing och har så kallade lekande muttrar mot radiatorn och kompressionskopplingar mot rörsystemet. Rördragning kan göras enligt dessa principer. Observera att fördelaren är vändbar. Den yttersta radiatorn i grenen skall ej förses med Quattrofördelare

TP Quattro 2-rörssystem

På samma sätt som vid övriga tvårörssystem bör individuell injusteringsmöjlighet finnas på varje radiator. Avstängningsventiler placeras vid grenens början. Manuell dimensionering radiatorer hittas lägre ned på sidan.

I en normalgren räcker oftast rör 12x1 mm. Vid låga flöden kan rör 10x1 mm användas om man därmed inte väsentligen höjer tryckbehovet. Om flödet är stort kan det bli nödvändigt att använda 15x1 mm.

TP Quattro rördragning

Val av maximalt R-värde med Quattro

Quattrosystemet är främst framtaget för villainstallationer men kan givetvis även användas i större anläggningar. I villor bör kapaciteten hos en normal villapump utnyttjas och högre R-värden än normalt kan därför användas.

Beräkning av tryckfall i Quattro-gren

Σ effekt 3000 W
55/43°C
Σ  flöde 215 l/h  

TP tryckfall Quattrogren

Total rörlängd, m 2x6,5 2x4,5 2x4,5 2x4,5 2x4,5
Rördimension, mm 15x1 12x1 12x1 12x1 12x1

 

Exempel 1 Tryckbehov
Effekt, W 600 600 600 600 600
Tryck, kPa 5,00 5,47 7,21 10,82 16,90 20,41
KV 0,19 0,18 0,16 0,13 0,10

 

Dimensioneringen utföres som för en vanlig radiatorgren, men med högre R-värden och med tillägg för tryckfallen i Quattro-fördelarna. Man börjar med den yttersta radiatorn 1. Mellan radiator 1 och 2 samt efter sista radiatorn adderas ett halvt Quattro-tryckfall. Mellan övriga radiatorer adderas ett helt Quattrotryckfall. Tryckfallet är högst beroende av effektfördelningen. Jfr. exempel 2.

 

Exempel 2 Tryckbehov
Effekt, W 1000 800 600 450 150
Tryck, kPa 5,00 6,21 6,82 15,90 24,16 27,29
KV 0,32 0,23 0,14 0,08 0,02

 

Manuell dimensionering

Slingans sammansättning och utformning

Hur radiatorerna skall fördelas på slingor är beroende dels av hur man praktiskt kan dela upp anläggningar, dels av vilket tryckfall slingan orsakar. I lågtemperatursystem måste man oftast ha litet temperaturfall över slingan för att inte få alltför stora radiatorer i slutet av slingan. Slingorna måste då göras mindre. Det är då också viktigare att slingflödet är rätt, eftersom en temperaturskillnad vid låga temperaturer ger större avvikelser.

  • Är man bunden till ett visst minsta temperaturfall över slingan, bör man göra slingorna så stora som möjligt. Välj gärna en större rördimension om antalet slingor därigenom kan minskas och om detta är praktiskt ur anläggningssynpunkt.
  • Är temperaturfallet ej bundet och saknar pump storleken betydelse, kan det vara fördelaktigt att göra slingorna mindre och låta temperaturfallet vara lågt.
  • Radiator med stor effekt och litet utrymme bör om möjligt placeras i början av slingan.
  • Tryckfallet över slingan (inkl. ev. strypventil) bör ej understiga 10 kPa. Högre tryck ger bättre stabilitet och luft blåsor drivs lättare ur slingan.
  • Flödet genom ventilkopplet bör ej överstiga 350 l/h. Över denna gräns kan strömningsljud verka störande i tysta rum.

 

Ventiler

Thermopanel levereras i tvårörs utförande och behöver kompletteras med en ettrörsfördelare för att fungera i ett ettrörssystem. Om en TP Flex fördelare används finns ettrörsfunktionen inbyggd och en ettrörsfördelare behöver då ej användas. ThermoCon har inbyggd ettrörsomställning som standard.

Manuell dimensionering av radiatorer i 1-rörsystem

Manuell dimensionering av ettrörsradiatorer är tidskrävande utom i fallet 50% relativt radiatorflöde. Som hjälp har därför en grafisk metod tagits fram. Beräkningsblanketterna innehåller dels ett protokoll för de ingående radiatorerna och dels ett nomogram som ger omräkningsfaktorerna för de olika radiatorerna. Följande exempel är avsett att förklara tillvägagångssättet vid användande av denna metod.

radiator dimensionering

Dimensionering av vattenburna radiatorer i fjärrvärmesystem

För det mesta räknar man med en utgående temperatur på 60 grader och returtemperatur på 45 grader när man har fjärrvärme. Dessa temperaturer gäller den kallaste dagen på året när värmesystemet går för fullt. Övriga dagar har man lägre temperaturer beroende på hur kallt det är ute. Effektvärdena man ska gå efter är värdena för 60/45/20 vilket motsvarar tillopp 60 grader, retur 45 grader och rumstemperatur 20 grader. För säkerhets skull rekommenderas att du kontrollerar uppgifterna med din fjärrvärmeleverantör!

Läs också om hur du dimensionerar elradiatorer