Garanti

Purmo radiatorer garanteras under en period på 10 år* från inköpsdatumet mot alla tillverkningsfel när de används under normala förhållanden och i ett slutet centralvärmesystem. Garantin gäller inte för fel orsakade av felaktig installation eller hantering, missbruk eller faktorer utanför radiatorerna, t.ex. vattenkvalitet eller rör som släpper igenom syre.
*6 år för galvaniserade radiatorer och 2 år för elektroniska och elektriska komponenter samt för reservdelar som säljs separat (sidoplåtar, toppgaller, plasthållare, pluggar, luftventiler, konsoler).

Purmo Garantivillkor

Purmo radiatorer och konvektorer*

1.
PURMO radiatorer och konvektorer marknadsförs och görs tillgängliga i enlighet med Europaparlamentets och -rådets byggnadsförordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter.

2.
Purmo Group (nedan kallad Garantigivare) ger 10 års garanti (från inköpsdatum) för Purmo icke-galvaniserade radiatorer och konvektorer, dock inte längre än 11 år sedan det på produkten angivna produktionsdatumet. För galvaniserade radiatorer, med ytterligare korrosionsskydd, är garantin sex (6) år, men inte längre än sju (7) år sedan det på produkten angivna produktionsdatumet. För reservdelar som säljs separat (sidoplåtar, toppgaller, plasthållare, pluggar, luftventiler, konsoler samt för elektriska och elektroniska delar, fläktar och motorer är garantin två (2) år, men inte längre än tre (3) år sedan det på huvudprodukten angivna produktionsdatumet. 

Garantin beviljas under de villkor som anges i garantidokumentet som tillhandahålls vid köp av enheten, under förutsättning att produkten har köpts in från en auktoriserad distributör av Purmo Group eller dess avtalspartner, i det försäljningsområde som tilldelas denna distributör. Garantivillkoren kan variera i detalj beroende på region eller land där enheten köps.

Köp av produkten utanför det område där den auktoriserade distributören bedriver sin försäljning, eller produktens montering i ett sådant område, exkluderar Garantigivarens ansvar från den beviljade garantin.

3.
Garantin gäller för radiatorer och konvektorer monterade i vattenburna centralvärmesystem, där tillgång till kemiskt fritt syre förhindrats:

 • i slutet system med en expansionsbehållare;
 • drivs från fjärrvärmecentral, förbränningspanna eller värmepump;
 • rörledningar tillverkade av svarta stål / koppar eller plaströr med en antidiffusionsbarriär;
 • utrustad med lokala luftventiler (inget centralt ventilationssystem är tillåtet); och
 • används för uppvärmning i normala inomhusmiljöer som varken utsätts för skadlig frätande substansaktivitet eller permanent eller tillfällig fuktighet på radiatorytan.


4.
Garantin erkänns när:

 • det finns bevis på köp, det vill säga faktura eller kvitto;
 • radiatorer och konvektorer har monterats i vattenburna centralvärmesystem i enlighet med de nationella tekniska föreskrifterna och standarderna och med beaktande av de begränsningar som anges i punkt 5 nedan.
 • kraven i garantin som ingår i "Villkor för Purmo radiator- och konvektoranvändning" eller lokala tillverkarens garantivillkor vid köpet av enheten uppfylls; och
 • sökandens tidigare utförande av alla sina egna skyldigheter uppfyllts.


5.
Maximalt driftstryck i centralvärmeinstallationer med PURMO panelradiatorer får inte överstiga tio (10) bar, (sex (6) bar för vertikala radiatorer) och med konvektorer enligt tryckklass fem (5) bar eller åtta (8) bar. Den maximala driftstemperaturen är 110 °C.

I höghus måste ett zonfördelningssystem tillämpas. Täthetstestet måste utföras vid det tryck som är lika med driftstrycket i installationen plus två (2) bar, men inte lägre än fyra (4) bar.

6.
Garantin täcker inte radiatorer och konvektorer monterade:

 • i centralvärmeinstallation ansluten till ett högtemperaturdistributionsnät genom en sughiss eller pumpblandningsslinga;
 • i poolområden, biltvätt, tvättställ, slakterier, allmänna toaletter, badrum eller andra rum med hög aktivitet av frätande ämnen i luften, samt i områden där radiatorn eller konvektorn utsätts för
 • permanent eller tillfällig fuktighet, förutom för galvaniserade radiatorer, med ytterligare korrosionsskydd, för vilka garantiperioden är enligt definitionen i punkt 2 ovan;
 • i centralvärmeinstallationer anslutna till vattenförsörjningssystem utan skyddskopplingar mot bakflöden;
 • i centralvärmeinstallationer med vatten borttaget oftare eller under längre perioder än vad som rekommenderas i exploateringskraven;
 • i ånginstallationer;
 • i centralvärmeinstallationer där vattenkvalitetsnivån har varit högre än rekommenderat, det vill säga:
  - Den totala mängden klorid och sulfatjoner får inte vara högre än 150 mg / l (för installationer med kopparrör högst 50 mg / l).
  - syreinnehåll högst 0,1 mg / l;
  - pH-vattenreaktion inom 7,0 ÷ 10,0; och
  - total vattenhårdhet inte högre än 4,0 mval / l.

Garantin täcker inte heller galvaniserade radiatorer installerade i en bastu eller liknande utrymmen.

7.
Garantin täcker inte vanligt slitage på en radiator, konvektor eller deras delar eller skador på radiatorn, konvektorn eller deras delar (konsoler, skydd) som beror på felaktig hantering, lagring, transport eller missbruk. Det avser särskilt radiatorer och konvektorer som:

 • inte förvarats eller transporterats i torra förhållanden;
 • förorenats inifrån med fasta ämnen eller skadliga vätskor;
 • deformerats av överdrivet experimentellt tryck eller statiskt tryck i installationen, deformerats på grund av frysning;
 • har mekanisk skada, t.ex. på grund av en överbelastning till följd av att man sitter på radiatorn eller konvektorn; eller 
 • har inre eller yttre korrosion eller deformation orsakad av överdriven kraft eller tryck.


8.
Radiatorerna och konvektorerna måste monteras med originalförpackningen på. Förpackningen måste lämnas kvar på radiatorn och konvektorn även om centralvärmeanläggningen aktiveras för uppvärmning i byggnader vid efterbehandling eller för dräneringsändamål. Vi rekommenderar att du tar bort förpackningen när du har gjort alla efterbehandlingsarbeten.

Innan systemet startas, bör korrekt montage av radiator- och konvektorarmaturer (luftventil, insats, pluggar) samt tätheten i systemet kontrolleras.

Radiatorerna och konvektorerna kräver periodisk rengöring. Det rekommenderas att endast använda mjuka tyger som kan fuktas något. För rengöring av radiatorer och konvektorer rekommenderas det inte att använda aggressiva eller frätande medel (t.ex. sura lösningsmedel eller medel med klor). Panelradiatorer kan inte användas för att torka våta föremål som placerats på radiatorn. Krav gällande skador på lackerade ytor vid felaktig hantering eller felaktigt underhåll kommer inte att tillgodoses.

9.
Det är förbjudet att ta bort vattnet från hela radiator- eller konvektorinstallationen eller en del av den och sedan lämna systemet i detta tillstånd. Detta gäller också nya installationer med täthetstest. Om det finns ett behov att ta bort vattnet, t.ex. på grund av renoverings- eller underhållsarbeten måste vattnet endast tas bort från den berörda delen. Efter genomförande av alla arbeten måste installationen omedelbart fyllas med vatten. Mängden vatten som används för fyllning måste övervakas, t.ex. med en vattenmätare. Garantin beviljas under förutsättning att enheten inte har reparerats eller modifierats av en köpare eller tredje part utan Garantigivarens godkännande.

10.
Uppdagande av fel inom garantiperioden följs av ett skadeförfarande genom att man anmäler skadorna till säljaren av enheten i ett särskilt skadeformulär. Detta inkluderar ursprung och detaljer om skadan och lämnas in senast en (1) månad efter att felet upptäckts. Säljaren accepterar ansökningsformuläret och vidarebefordrar det till Garantigivaren via brev, fax eller e-post inom 24 timmar efter det att det har godkänts. I händelse av ofullständiga uppgifter ska blanketten returneras för att kompletteras. Fakturan eller dess kopia ska bifogas blanketten. I specifika fall kan Garantigivaren begära fotodokumentation av produkten. Garantigivaren är skyldig att svara på klagomålet skriftligen inom 14 dagar efter att ett ifyllt formulär accepterats.

11.
För att känna igen anspråket utförs en visuell inspektion av Garantigivaren i monteringsområdet eller annat område som bestäms av garantin. Den originalförpackning som används för leverans måste förvaras för inspektion i händelse av skada med mekaniskt ursprung. I specifika fall (t.ex. när produkten måste skickas från utlandet) har Garantigivaren rätt att förlänga tidsfristen för att erkänna fordran som normalt definieras upp till 30 dagar.

Om anspråket har accepterats, ska Garantigivaren reparera eller byta ut delar eller den enhet som har visat sig vara felaktig på grund av felaktig tillverkning eller felaktigt material eller byta ut radiatorn eller konvektorn till en ny enhet utan kostnad. Vid skador som inte påverkar radiatorns eller konvektorns funktionalitet kan en rabatt erbjudas.

Om kravet gäller en produkt vars tillverkning har upphört, kommer Garantigivaren att erbjuda en likvärdig enhet med liknande parametrar eller en återbetalningsgaranti enligt inköpsdatumet. Garantin omfattar inte leverans av en alternativ enhet under processen för ansökan om erkännande.

12.
Garantigivaren har rätt att välja metod för ansökan om ersättning enligt de metoder som anges i punkt 11. Om kravet erkänns i form av utbyte ska all montering levereras av ett auktoriserat Purmo servicecenter. Om det uppstår svårigheter vid montering av den utbytta radiatorn eller konvektorn, t.ex. brist på ventil för att separera radiatorn från installationen, kan servicecentralen vägra att ta isär eller montera den nya radiatorn eller konvektorn. Som en följd erkänns garantikravet som uppfyllt av Garantigivaren.

13.
Garantiperioden ska förlängas under reparationstiden som beräknas från leveransdatum till Garantigivaren till reparationsdatum. Vid utbyte beviljas en ny garantitid.

14.
Garantigivaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina produkter utan föregående meddelande om de inte medför några betydande tekniska förändringar som påverkar urvalsprocessen.

15.
Garantin täcker inte kostnader eller skador som uppkommit via personliga eller andra olyckor, skador på andra varor eller vinstförlust.

16.
Garantivillkoren utesluter, begränsar eller bryter inte köparens lagstadgade rättigheter.

17.
Dessa garantivillkor är giltiga från och med 01.01.2020.

 

*Konvektorer inkluderar inte fläktkonvektorer. Reservdelar, elektrisk utrustning, fläktar och motorer 2 års garanti.