Så här väljer du rätt termostat till radiator

 

En skön inomhuskomfort, utan att ständigt behöva justera termostaterna, är viktigt för att vi ska trivas i ett rum. Rumsuppvärmningen kan bli ojämn och ge onödiga energikostnader, om du ständigt justerar termostaterna eller emellanåt t.o.m. vädrar för att du plötsligt har det för varmt inne. En smart radiatortermostat kan ställas in så att rumstemperaturen alltid känns behaglig. Det finns flera saker att beakta när man väljer termostat till radiator. Vi har samlat några tips kring detta.

 

Att vädra ut gratisenergi eller den energin du har betalt, alternativt ha det för varmt i en del av huset, är slöseri. Om radiatorn man har installerad ger ojämn temperatur så ställs den i praktiken in så att det blir den lägsta rumstemperaturen som blir styrande, man vill inte frysa. Blir det för varmt ibland så löser man det genom att öppna fönstret. Minst lika viktigt som att termostaten på elradiatorn är känslig och kan ge en snabb signal vid ändrade förhållanden, så är det viktigt att värmekällans värmeavgivning snabbt kan ändras om förutsättningarna gör det.

Radiatortermostatens uppgift är att hålla en jämn temperatur i rummet genom att bestämma hur mycket värmeeffekt radiatorn ska avge under en tidsperiod. Det är viktigt att ens element-termostat mäter temperaturen så exakt som möjligt och att den är tillräckligt “intelligent” för att snabbt kunna ställa om och ge det aktuella effektbehovet. Detta kan snabbt förändras beroende på om t.ex. solen skiner eller går i moln, hushållsapparater eller hemelektronik sätts på eller stängs av, eller när många personer kommer in i ett rum. Förändrad yttertemperatur är lättare att hantera för det påverkar innetemperaturen långsamt eftersom huset är isolerat.

Smarta termostater till vattenburna radiatorer

 • Om radiatorn sitter så att solen strålar mot den bör man tänka på att det kan påverka en termostat för mycket och radiatorn kan bli kall innan den hinner värma resten av rummet.
 • Termostaten bör ej sitta för nära anslutande vertikal rörstam då strålningen från denna kan påverka eller sitta ”instängd” bakom soffor och gardiner.
 • Termostatens utförande bör även vara så att radiatorns strålning ej påverkar för mycket. Termostat Evosense har en inbyggd isolator för detta.
 • Om man ändå inte kan skydda termostaten från solen skall man byta till termostat med lös känselkropp till exempel Evosense Remote.
 • Termostaten skall vara lätt att hålla ren ur ett hygieniskt perspektiv så att den är lätt att torka av från damm mm. Evosense har ett litet fönster över inställningsnumret så att inte damm kan fastna.
 • Termostaten skall inte ha några lösa delar som kan plockas bort av barn. Till exempel sprintar eller dylikt.
 • Termostaten skall vara både minimum- och maxbegränsningsbar så att inställningstemperaturen kan låsas för att säkerställa rätt temperatur och minska energianvändningen. Evosense kan begränsas +/- 0,5 grader Celsius, vilket den är helt ensam om.
 • Termostaten skall vara godkänd enligt EN215 samt ha TELL Klass A.


Smarta termostater för gamla elradiatorer

Rent allmänt går det inte att byta till smarta termostater på gamla elradiatorer radiatorer från 80-talet. Det finns förstås separata styranordningar på marknaden. Men, att köpa och installera dem så att de passar till de gamla radiatorerna är inte ekonomiskt lönsamt. Det kan till och med vara omöjligt. Åldern har betydelse för radiatorer inte bara när det kommer till deras styranordningar, det vill säga termostaterna. Ledningstekniken, uppbyggnaden och värmeavgivningen hos de nya radiatorerna är av annan klass än för 30 år sedan.

Att utnyttja nattvärme passar bäst för värmeackumulatorer som var populära just på 80-talet, då prisskillnaden på el var stor mellan dag och natt, till och med trefaldig. Idag finns det nästan inte någon av dessa hundra kilos jättar kvar på marknaden.

Moderna ”smarta termostater”

En modern elradiator är noggrann och energieffektiv och den har ”smarta termostater”, vilket i praktiken betyder att den kan styras och tidsregleras på distans antingen på plats eller via internet med en mobiltelefon. Då tidsregleringen används kan man spara pengar genom att man inte har värmen fullt på då man exempelvis är borta från bostaden på jobb eller resa.En stängd oljefylld radiator avger värme genom strålning också i horisontell position så värmen känns jämn och behaglig och värmen lagras inte i taket.

Det är viktigt att en radiatortermostat kan mäta den verkliga temperaturen i rummet. Därför är det till sin fördel om rumstermostaten är placerad på en lämplig plats, som t.ex. på en innervägg en bit från golvet. Att hela tiden justera dina rumstermostater manuellt kommer inte att spara någon större mängd energi. Ställ istället in dina radiatortermostater efter det inbyggda veckoschemat och låt dem reglera rumstemperaturen automatiskt. Veckoschemat kan anpassas, så att du t.ex. har lägre temperatur i huset under natten och då du är borta hemifrån. Om du reser bort för en längre tid kan du sänka temperaturen under den aktuella perioden. Med hjälp av styrsystemet Touch E3 (på bilden ovan) styr du enkelt Yali radiatorerna Digital, Parada, Ramo även på distans. Med hjälp av appen CleverTouch kan du höja och sänka inomhustemperaturen direkt från sin smartphone.


En luftvärmepump är ett bra tillägg för att värma upp bostaden. Radiatorerna används endast då pumpens effekt inte räcker till. Det lönar sig att ställa in radiatorerna ett par grader under luftvärmepumpens så att man får den största möjliga nyttan av värmepumpen.

Smart radiatortermostat för elradiatorer med 8 olika funktionslägen

LVI by Purmo Yali elradiatorerna har bl.a. följande funktionslägen:

 1. KOMFORTLÄGE
  Läget används vid normal drift. Förinställt värde: 19,0°C.
 2. REDUCERAT LÄGE
  Läget används på natten eller när huset står tomt i några timmar eller mer. Förvalt värde: 15,5 °C i automatiskt läge.
 3. AUTOMATISKT LÄGE
  Läget är avsett att användas tillsammans med en styrenhet. Om ingen styrenhet används, körs elradiatorn enligt inställningarna för komfortläget och följande information visas. Förvalt värde: 19,0 °C.
 4. FROSTSKYDDSLÄGE
  Läget är avsett att användas när huset står tomt en längre tid. Förvalt värde: 7,0 °C.
 5. AVSTÄNGT LÄGE
  I detta läge är elradiatorn avstängd. Inget visas i displayen. Tänk på att rören kan frysa om uppvärmningen är helt avstängd. För att skydda produkten och fastigheten rekommenderas att frysskyddsläget används om det är mycket kallt ute.
 6. TIMERFUNKTION
  Med hjälp av timerfunktionen kan de programmerade inställningarna (temperatur och driftsläge) förbigås under en viss tid, som börjar när timerfunktionen aktiveras.
 7. FRONTPANELENS TEMPERATURBEGRÄNSNING
  Effektinställningarna kan användas för att begränsa frontelementets uteffekt och därmed frontpanelens yttemperatur. En 1000 W elradiator med enkelpanel och en maximal yttertemperatur på 75°C ger till exempel maximalt 700 W. En 1000 W elradiator med dubbelpanel och en maximal yttertemperatur på 60°C ger maximalt 800 W. Tänk på det när du väljer antal och typ av paneler som ska kompensera för de kalkylerade värmeförlusterna.
 8. ÖPPET FÖNSTER FUNKTION
  Yali radiatorerna har en funktion som medför att radiatorn slutar värma när rumstemperaturen kraftigt minskar, t.ex. vid öppet fönster. Ifall temperaturen hastigt sjunker med mer än 5 °C under en period på 30 minuter, kommer termostaten på Yali Digital, Parada och Ramo att fungera som om ett fönster är öppet. Det vill säga termostaten kommer att slå av tills temperaturen når en förprogrammerad miniminivå, varefter den igen slår på såsom om fönstret skulle ha stängts. Funktionen kopplar alltså elradiatorn från valfritt aktivt läge till ”Frysskydd” om ett öppet fönster indikeras. Öppet fönster symbolen börjar blinka och fortsätter att blinka så länge funktionen är aktiv.


Bimetalltermostat på elradiator

En bimetalltermostat är en mekanisk termostat där en särskild fjäder, en bimetall, sluter och bryter strömmen till radiatorn vid ändrad temperatur. En bimetall består av två tunna metallblad som utvidgar sig olika vid temperaturförändringar. Dessa är ihopfogade till en bimetall och på grund av metallernas olika utvidgningskoefficienter böjer sig bimetallen vid temperaturförändringar. Det krävs en relativt stor temperaturförändring för att den ska kunna detekteras av en bimetalltermostat. Hysteresen, dvs. skillnaden mellan tillslag och frånslag, är flera grader (upp till 6 grader) och känsligheten blir sämre och sämre med tiden på grund av mekaniskt slitage. Temperaturen i rummet blir inte bara ojämn av att termostaten har svårt att känna av temperaturförändringar. Temperatursvängningarna i rummet blir också större eftersom effekten antingen är tillslagen hela tiden tills dess att temperaturen har nått sitt övre gränsvärde för att sedan vara helt avstängd tills dess att temperaturen nått sitt undre gränsvärde. Detta till skillnad från en elektronisk termostat som reglerar temperaturen med hjälp av kortare tidsintervaller mellan till- och frånslag vilket ger en jämnare temperatur.

Om du har gamla radiatorer med bimetalltermostater så rekommenderas det starkt att du byter ut dessa mot moderna vätskefyllda elradiatorer med elektronisk radiatortermostat. Detta kommer inte bara ge dig en jämnare inomhustemperatur utan också en lägre driftskostnad.

Elektronisk termostat på elradiator

Elektroniska termostater på element kan ge en mycket noggrann reglering av rumstemperaturen om den är korrekt konstruerad (0,2 grader). Temperaturen känns av med en speciell typ av motstånd, termistor, som ändrar sitt motståndsvärde när rumstemperaturen ändras. Motståndsvärdet, dvs temperaturen, mäts av en mikroprocessor som också får en signal på vilken temperatur som ställts in på termostatratten. Med hjälp av en algoritm (=”dataprogram”) räknar mikroprocessorn ut hur mycket energi som radiatorn ska ge just då och skickar en styrsignal till en elektronisk ljudlös omkopplare, en triac, som leder eller bryter strömmen till värmepatronen. På vissa radiatorer sitter det istället ett relä (som är en mekanisk omkopplare vilket gör att de inte är helt ljudlösa) som leder strömmen. På LVIs radiatorer med relä så sitter det också en triac som endast används vid tillslag och frånslag av strömmen. Denna lösning är tystare vid till och frånslag än vad bara ett relä skulle ha varit.

Om skillnaden mellan den önskade temperaturen och rumstemperaturen är stor, då flyter det ström genom värmepatronen 100% av tiden. När rumstemperaturen närmar sig den önskade, så börjar termostaten reglera dvs. börjar minska på tiden när strömmen är på. På så sätt närmar sig rumstemperaturen den önskade på ett kontrollerat sätt och man slipper de temperaturöverslängar som uppstår med en bimetalltermostat.

När rumstemperaturen överensstämmer med den önskade så fortsätter radiatorn att värma lagom mycket. Vid minsta avvikelse så ser reglerkretsen till att triacen eller relät kopplar till och från strömmen till elpatronen i sådana tidsintervaller att rumstemperaturen hålls konstant.

De digitala termostaterna på nya Yali-serien från LVI har även öppet-fönster-funktion. En funktion som medför att radiatorn slutar värma när rumstemperaturen kraftigt minskar, t.ex. vid öppet fönster.

När termostaten behöver bytas

Ifall du har en elektronisk termostat som inte fungerar har du i princip två valmöjligheter. Du kan antingen byta termostat eller hela radiatorn. Med termostaten följer självklart en anvisning för hur bytet ska göras. Använd endast originaldelar! Om det inte är möjligt att byta till en ny termostat är det däremot en stark rekommendation att hela radiatorn byts ut. Den elsäkerhet som byggdes in i produkten från början försvinner om man exempelvis monterar en ”piratdel”. Använder du reservdelar som rekommenderas av tillverkaren ansvarar de däremot för elsäkerheten, under förutsättning att monteringen sker enligt anvisningarna. Kontakta alltid tillverkaren om du är osäker på vad som gäller. Har du äldre radiatorer med bimetalltermostater kan det vara ekonomiskt lönsamt att byta till nya termostater. Bimetalltermostater slits och fungerar sämre med tiden. I detta fallet måste dock hela radiatorn bytas eftersom det inte är möjligt att ”uppgradera” en äldre radiator med en modern termostat. Utbyte av termostat ska alltid göras av behörig elektriker!