• Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Golvvärme

Vikten av delta t (Δt) i vattenburna värmesystem

För optimal funktion behöver ett vattenburet värmesystem både en korrekt dimensionerad panna och korrekt dimensionerade värmeavgivare, såsom radiatorer eller golvvärme. För att säkerställa maximal effektivitet vad gäller värmeöverföring mellan dessa komponenter måste det uppvärmda vattnet tillhandahållas med rätt hastighet och temperatur. Allt detta kräver nödvändiga beräkningar och här spelar delta t (Δt) en viktig roll.
delta t i vattenburna system

Vad är delta t (Δt)?

I allmänhet avser termen delta t (Δt) temperaturskillnaden mellan två olika mätpunkter. När man talar om delta t med hänsyn till radiatorer finns det två viktiga temperaturskillnader – före och efter värmeöverföring. Temperaturskillnaden för delta t mäts vanligtvis i Kelvin (K), som har samma skalningsenhet som Celsius (°C). En temperatur på 10 Kelvin motsvarar därför en skillnad på 10 grader Celsius.

Värmemediets temperatur

Andra relaterade nyckelbegrepp är värmemediets temperatur och värmemediets övertemperatur. Värmemediets temperatur, eller medeltemperaturen, är den genomsnittliga vattentemperaturen i ett värmesystem, baserat på in- och utgående vattentemperatur. Med hjälp av temperaturskillnaden mellan framlednings- och returtemperaturen samt vattenmassans flödeshastighet är det enkelt att definiera värmeeffekten med följande formel:

Q = ṁ * cp * Δt

I formeln är värmeeffekten (Q) lika med massflödeshastigheten (ṁ) * vattnets specifika värmekapacitet (cp) * temperaturskillnaden före och efter värmeöverföring (Δt). Denna formel betonar vikten av att ställa in flödet och temperaturen korrekt för att optimera en varmvattenslinga.

Värmemediets övertemperatur

Värmemediets övertemperatur är temperaturskillnaden mellan värmemediets medeltemperatur och rumstemperaturen. Värmeeffekten för en individuell värmeyta kan beräknas med det direkta förhållandet mellan värmeeffekt och övertemperatur. Detta gäller värmeväxlare i allmänhet, men även radiatorer och strålningsvärme.

Om rumstemperaturen till exempel är 20 °C och den genomsnittliga värmemedietemperaturen inuti radiatorn uppgår till 70 °C (75 °C inloppsvattentemperatur och 65 °C utloppsvattentemperatur) är delta t för övertemperaturen 50 K. Övertemperaturen på värmemediet bestäms antingen aritmetiskt eller logaritmiskt, och den aritmetiska övertemperaturen är tillräcklig för grova beräkningar. Formeln för detta är:

Δt = (tf + tr) / 2 – ta

I formeln är delta t lika med summan av framledningstemperaturen (tf ) och returtemperaturen (tr ) dividerat med 2 minus rumstemperaturen (ta ).

Siffrorna i exemplet ovan väljs medvetet eftersom delta t50 är den nuvarande europeiska standarden för mätningar av moderna pannor och radiatorsystem.

Varför är delta t viktigt?

Övertemperaturen (delta t) används för att definiera ett rums värmebelastning i kombination med en radiators värmeeffekt. När du installerar eller byter ut radiatorer är det därför viktigt att du använder rätt systemtemperatur, och därmed även övertemperatur på uppvärmningsmediet. Detta säkerställer att radiatorerna är korrekt dimensionerade för det rum de är placerade i och att värmesystemet kan värma upp utrymmet tillräckligt. Med rätt systemtemperatur undviker man under- eller överhettning samtidigt som det bidrar till en optimeirng av både energieffektiviteten och den termiska komforten i rummet.

När du jämför effekt och pris på radiatorer, bör du även kontrollera vilket delta t som nämns för att kunna göra en korrekt jämförelse mellan olika produkttyper.

Delta t50

Som tidigare nämnts är delta t50 den nuvarande europeiska teststandarden för radiatorer. Det innebär dock inte per automatik att den ska följas blint. Vad som är rätt systemtemperatur beror nämligen på byggnadens standard (t.ex. byggnadsår, isoleringsstandard etc.) samt den värmegenerator som används (gakondenserande panna, värmepump etc.). Om systemtemperaturen ändras, till exempel när värmegeneratorn byts ut, måste även storleken på radiatorerna ses över och vid behov justeras efter de nya systemtemperaturerna. Som tumregel gäller dock följande: ju lägre övertemperatur på värmemediet, desto större radiatorer bör man välja.

Ovanstående förklaringar visar det nära förhållandet mellan systemtemperaturen, spridningen mellan framlednings- och returtemperaturen samt radiatorns prestanda. Så snart som något ändras beträffande flödeshastigheter eller systemtemperaturer måste radiatorerna kontrolleras och vid behov bytas ut.

Läs mer om sambandet mellan pannbyte och radiatorsystem