• Dimensionering
  • Energieffektivisering
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer
  • Renovering
  • Bostadskomplex

Lönar det sig att byta radiatorer vid stambyte i höghus?

Radiatorer är hållbara och därför långlivade. I lägenheter har man ofta gjort många inrednings- och ytreparationer utan att radiatorerna har bytts. Precis som med möbler uppstår det med tiden ett behov att byta även radiatorer. Nya radiatorer fräschar upp interiören, ökar energieffektiviteten och boendetrivseln.

Radiatorer skapar den behagligaste värmen speciellt i bostäder. Dessutom utökar radiatorer vistelsezonen vid fönsterväggar, vilket andra uppvärmningslösningar inte gör. Erfarenheten visar att det blir billigare att skaffa nya radiatorer än att rengöra och måla om de gamla.Man gör sällan stambyten utan att samtidigt förbättra energieffektiviteten i andra delar av huset såsom fönster, ytterdörrar och isolering av vindsbjälklag. Samtidigt får man en möjlighet att sänka vattentemperaturerna i samband med byte av radiatorer. Det gamla värmenätet och måtten på radiatorerna baserades på högre dimensioneringstemperaturer än dagens rekommendationer, och i samband med stambytet omdimensioneras värmenätet för lågtemperatursystem. Det ger också stora fördelar för värmeproduktion, värmepumpar, fjärrvärme och lagring av värme och är en ekologiskt hållbarare teknik. Rumsdammet ”bränns” också vid temperaturer över 70 grader, så nya radiatorer och nya lägre temperaturnivåer förbättrar även inomhusluftens kvalitet.


Viktiga saker att tänka på vid värmerenovering och stambyte i höghus och flerfamiljshus


Stambyte kräver noggrann planering. Det ska göras av en professionell VVS-montör eller konsult. Tänk igenom syftet: ska uppvärmningssystemet bytas, och vilka möjligheter finns det att gå över till lägre vattentemperatur?Behovet av nya rör i stom- och stigledningar, det vill säga rörens invändiga korrosion måste undersökas. Oftast behöver rören inte bytas. Om uppvärmningssystemet är tätt och man inte behövt fylla på vatten regelbundet, har inte heller stålytorna rostat. Däremot är bruksvattenrören på grund av det syrehaltiga vattnet mer kritiska och metallrör behöver bytas med minst 40–50 års intervall.Nya rörmaterial, till exempel PEX-AL-PEX, med pressförband gör monteringsarbetet betydligt lättare än med de gamla stålrören och eliminerar i synnerhet det besvärliga hetarbetet vid renoveringar. I samband med stambytet lönar det sig att förnya regler- och avstängningsventilerna i värmenätet. Gamla ventiler har problem med avzinkning av mässing, läckande tätningar och slitage och frätning av förslutningsytorna. I synnerhet stom- och stigledningar kan med fördel förses med automatiska reglerventiler.Det lönar sig att förnya anslutningsrören till radiatorerna i samband med radiatorbytet. Det underlättar monteringsarbetet och slutresultatet blir snyggare. Samtidigt ska termostatventiler och stopp bytas.Det lönar sig att kontrollera/omdimensionera radiatorstorlekarna vid renovering av fastigheter. En övergång till lågtemperatursystem ger energibesparingar och ökad trivsel. Övergång till lågtemperatursystem är särskilt lönsamt när man väljer en värmepump som värmekälla: genom att byta ut en gammal enlamellsradiator mot en ny, lika stor av typ 11 förbättras värmeeffekten med cirka 60 %, och motsvarande byte av en gammal tvålamellsmodell till en ny av typ 22 förbättrar effekten med cirka 50 %. På så vis kan varmvattnets temperatur i dimensionerings­förhållanden sänkas med cirka 10 grader. Denna förändring förbättrar värmepumpens värmekoefficient, COP, med cirka 20 %. Om byggnadens värmeisolering förbättras t.ex. genom fönsterbyte, bättre isolering i vindsbjälklag m.m. kan vattentemperaturerna sänkas ytterligare och då blir även COP-värdet bättre.Nya radiatorer fräschar också upp bostadens interiör vid stambyte och renovering. Satsa också på kvalitet i ytmonteringen av rören. Dra inte rören hur som helst, utan gör en snygg, om möjligt dold rördragning.


Kontakta oss gärna för mer information!