• Energieffektivisering
  • Radiatorer
  • Produktinfo
  • Vattenburen värme

Förvärmd tilluft kan öka prestandan på värmepump

Förvärmd tilluft ökar prestandan på värmepumpen och ger högre komfort i huset uppger Marcus Gustafsson, doktorand vid Högskolan Dalarna. Gustafsson har forskat i energieffektivisering av bostäder och delar med sig av sin erfarenhet kring detta. Det som sker när man förvärmer tilluften genom en tilluftsradiator är att man kan nyttja lägre temperaturer i värmesystemet tack vare ökad effektivitet i radiatorn, vilket i sig ökar värmepumpens prestanda.
Förvxärmd tilluft med don och radiatorer ökar prestandan på värmepumpen.

Marcus GustafssonVad har du forskat i just nu?

Min forskning har handlat om energieffektivisering av bostäder genom renovering, med förbättrat klimatskal och effektiva värme- och ventilationssystem. Framförallt har jag tittat på kombinationen frånluftsvärmepump och tilluftsradiatorer.

Varför valde du detta ämne?

Det har hänt mycket med energistandarden på hus under de senaste 40 åren, men de gamla husen med sämre standard är fortfarande många fler än de nya husen. Därför har renovering av befintliga hus en väldigt viktig roll i arbetet med energieffektivisering. För att detta ska bli så bra som möjligt krävs en kombination av åtgärder på klimatskalet och nya, effektiva värme- och ventilationssystem.

I vilken typ av byggnader passar förvärmd tilluft radiatorer och tilluftsdon?

Tilluftsdon är en jättebra renoveringsåtgärd i hus som har ett vattenburet system med panelradiatorer och frånluftsventilation. Även i nybyggda hus kan det vara en bra lösning.

Vilka fördelar ser du med denna typ av installation?

Det kräver mindre resurser och en mindre arbetsinsats än att installera FTX, samtidigt som man kan få en likvärdig komfortförbättring med förvärmd tilluft och minskat kallras vid fönstren. Tilluftsradiatorer, eller radiatorer med tilluftsdon, kan dessutom jobba med en lägre vattentemperatur än vanliga radiatorer, vilket är fördelaktigt om de används tillsammans med en värmepump. Genom att sänka framledningstemperaturen 5 – 10 °C kan årsvärmefaktorn öka med omkring 10 %, vilket minskar energianvändningen.

Bilderna nedan visar årsvärmefaktorn (SPF, Seasonal Performance Factor) för en värmepump med lågtemperatursystem (tilluftsradiatorer) jämfört med vanliga radiatorer. På vänster axel visas relativ SPF (SPF med tilluftsradiatorer relativt SPF med vanliga radiatorer), på höger axel uppvärmningsbehovet för huset (exkl. varmvatten).

I den första figuren görs jämförelsen för en uteluftvärmepump i ett enfamiljshus i olika europeiska klimat. Den vänstra halvan visar ”passivhus” och den högra visar ”lågenergihus”. Det som är intressant är främst att SPF blir några procent högre med tilluftsradiatorer och att skillnaden är störst i kallare klimat.

Förvärmd tilluft: I figuren görs jämförelsen för en uteluftvärmepump i ett enfamiljshus i olika europeiska klimat. Den vänstra halvan visar ”passivhus” och den högra visar ”lågenergihus”. Det som är intressant är främst att SPF blir några procent högre med tilluftsradiatorer och att skillnaden är störst i kallare klimat.

Den andra figuren visar på samma sätt relativ SPF för en frånluftsvärmepump i en större fastighet, ett flerfamiljshus, beläget i Stockholm. I det fallet har värmepumpen använts i kombination med fjärrvärme, som är vanligt i de flesta flerbostadshus i Sverige.

Förvärmd tilluft: Figuren visar på samma sätt relativ SPF för en frånluftsvärmepump i en större fastighet, ett flerfamiljshus, beläget i Stockholm. I det fallet har värmepumpen använts i kombination med fjärrvärme, som är vanligt i de flesta flerbostadshus i Sverige.

Hur ser du på att använda golvvärme i kombination med denna typ av värmelösning?

När man installerar tilluftsdon gör man det vanligtvis inte på alla radiatorer i huset, eftersom luftflödet genom varje don då inte blir optimalt. Då måste man komplettera med exempelvis vanliga radiatorer eller golvvärme, och av de två systemen ger golvvärme lägre framledningstemperatur.

Många hus är idag i behov av renovering. Gällande både värme och ventilation. Vad ska man beakta? Hur kommer man igång?

När man ska renovera ett hus för att göra det mer energieffektivt vill man dels sänka energianvändningen, dels behålla eller helst förbättra komforten. Värmeförluster genom klimatskalet kan minskas genom isolering och bättre fönster, ventilationsförluster kan minskas genom att återvinna värme ur frånluften, antingen med FTX eller med frånluftsvärmepump. Väljer men det senare är det som sagt bra att även förvärma tilluft genom radiatorerna för att få bättre komfort i huset och för att kunna få bättre prestanda på värmepumpen.

Marcus Gustafsson är Doktorand inom energi och miljöteknik och forskar just nu på tilluftsradiatorer.