• Elvärme
  • Energieffektivisering
  • Produktinfo
  • Radiatorer

EcoDesign elradiatorer från
LVI by Purmo

I syfte att reducera den europeiska energiförbrukningen ställer EU nya krav på energiförbrukande produkter, även kallat Ecodesign-direktivet. I direktivet fastställs minimikrav för olika sorters rumsvärmare. Sedan 1 januari 2018 har nya villkor fastställts för privat och kommersiell användning av rumsvärmare. I förordningen ingår produkter såsom elgolvvärme och elradiatorer.

Enligt de nya reglerna måste varje fast monterad elradiator vara utrustad med en timer (antingen per dygn eller per vecka) samt ha ytterligare funktion(er) som adaptiv start, öppet fönster avkänning och fjärrstyrningsoption i olika kombinationer beroende på typ av radiator. Fast monterade elradiatorer som endast har en traditionell termostat med on-off knapp uppfyller inte de nya kraven enligt Ecodesign.

Det är varje tillverkares och importörers ansvar att se till att deras produkter uppfyller kraven i berörda Ecodesign- och energimärkningsförordningar (elradiatorer är undantagna från energimärkning). Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för Ecodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Hur har EcoDesign direktivet genomförts för LVI by Purmos elradiatorers del?

Direktivet kräver att det i alla värmare finns en timer, antingen en dygns- eller veckotimer. Även andra funktioner kan/ska finnas i värmaren, såsom en detektor för öppet fönster, anpassningsbar styrning av påslagningen och möjlighet till fjärrstyrning av uppvärmningen till exempel från en mobil enhet. Direktivet bestämmer standby-funktionens maximala effektförbrukning för värmare. LVI by Purmos elvärmare fyller Ecodesign-direktivets nya krav sedan 1.1.2018.

Yali Comfort Eco-design

Vilka fördelar får konsumenterna av EcoDesign direktivet?

Övergripande kommer konsumenten nödvändigtvis inte att märka någon stor skillnad. Däremot har konsumenten genom EcoDesign möjlighet att uppnå märkbara besparingar. Enligt kraven i direktivet ska varje värmare vara försedd med en timer, som har funnits på LVI by Purmo värmarna redan i många år. Kravet på den maximala effektförbrukningen i standby-läget under uppvärmningsperioden ökar energiförbrukningen istället för att minska den. Utanför uppvärmningsperioden minskar den elförbrukningen. Konsumenten kan om denne så önskar märkbart minska sin egen elförbrukning för uppvärmningen med upp till 20-30 %, i enlighet med undersökningar som har gjorts i Motivas Elvari-projekt. Detta förutsätter att uppvärmningsanordningarna används på rätt sätt och att EcoDesign-egenskaperna nyttjas. För detta erbjuder LVI by Purmo en kostnadseffektiv möjlighet med nya elvärmeprodukter som fyller kraven i förordningen.

Mer att läsa på energimyndigheten.se