• Radiatorer
  • Golvvärme

Bästa praxis: hur ett integrerat HVAC-system ger maximal komfort med minimal energiförbrukning

Klimatförändringar är drivkraften för att förbättra vår energieffektivitet. Eftersom byggnader står för cirka 40 % av energiförbrukningen i EU är det bara logiskt att vi riktar uppmärksamheten mot de stora delarna av energiförbrukningen i en byggnad, nämligen uppvärmning, ventilation och luftkonditionering. Bara genom att tänka om när det gäller hur vi värmer och kyler våra byggnader och integrerar system som är helt samordnade blir det möjligt att avsevärt minska vår energiförbrukning och ändå njuta av optimal inomhuskomfort.
integrerat HVAC-system

Direktiv om energieffektivitet

Vi vet alla att det är hög tid att agera om vi vill bekämpa den globala uppvärmningen. För att säkerställa att vi kan uppfylla klimatmålen för 2030 och 2050 implementerar EU:s regeringar energieffektiviseringsdirektiv som syftar till att renovera vårt gamla byggnadsbestånd till nära nollenergibyggnader och begränsa energianvändningen i nya byggnader till ett absolut minimum. För att ge fastighetsägare en extra skjuts kombineras dessa direktiv ofta med statligt stöd. I Italien finns till exempel en Superbonus på 110 % för seismiska renoveringar och energieffektiviseringar, vilket motsvarar en skatterabatt på 110 % av de kvalificerade kostnaderna.

Produktutveckling

Även om medvetenhet och incitament är mycket viktiga behöver dessa kombineras med rätt lösningar för att vi ska kunna förverkliga våra ambitioner. Ett bra exempel på detta är hur miljöpolitik ger incitament till byggandet av solcellsanläggningar. Eftersom dessa producerar energi från en förnybar källa bidrar de till att minska miljöpåverkan från våra byggnader och är därför en viktig länk i processen att framtidssäkra vår energianvändning. Andra energieffektiva lösningar som bidrar till detta är värmepumpar, golvvärme, fläktkonvektorer m.m.

Integrerade system

På Purmo designar vi alla våra avancerade inomhusklimatlösningar med fokus på användarvänlighet, men också på deras förmåga att kombinera bästa prestanda med maximal energibesparing och miljöhänsyn. Därför anser vi att det är viktigt att se bortom varje enskild produkt och erbjuda integrerade system. Genom att kombinera innovativ design, tekniklösningar och omfattande teknisk och industriell expertis i en samlad systemlösning blir möjligheterna till energibesparingar mycket större än när vi förlitar oss på prestandan hos en enskild produkt.

Komfort året runt

Värmepumpar spelar till exempel en viktig roll när det gäller att förändra sättet vi värmer våra byggnader på, eftersom de drar sin energi från luften, marken eller vattnet och producerar två till fyra gånger mer användbar energi än de förbrukar i eltillförsel. För att optimera värmepumpens effektivitet krävs dock ett värmesystem som är konstruerat för att fungera med låga framledningstemperaturer som exempelvis golvvärme. Och även om ett golvvärmesystem ger fantastisk inomhuskomfort under vintertid behöver man förmodligen en annan lösning för kylning på sommaren, såvida man inte parar ihop golvvärmesystemet med en reversibel värmepump för att skapa golvvärme. I så fall är det viktigt att även installera ett fuktregleringssystem med givare och avfuktare för att undvika fukt. Ett bra alternativ till golvkylning är en fläktkonvektor som Vido S2.

Inomhusluftens kvalitet

Även om rumstemperaturen spelar en stor roll för inomhusklimatet, får inte inomhusluftens kvalitet glömmas bort. Vårt fokus på energieffektivitet gör att vi isolerar våra byggnader bättre, men det gör det svårare att bli av med fukt, lukt och föroreningar som uppstår i vår dagliga verksamhet. Ett innovativt luftväxlingssystem med värmeåtervinning kan ge rätt förhållanden samtidigt som det säkerställer energieffektivitet eftersom det återvinner värmen från inomhusluften innan den släpps ut.

Italiensk renoveringsfall

Ett bra exempel på hur en integrerad systemlösning kan bidra till att optimera både komfort och energieffektivitet är energirenoveringen av ett 366 m2 stort hus i Dovadola, Italien. Före renoveringen hade denna byggnad en energieffektivitetsklass på G och drog 307,82 kWh/m2 icke-förnybar energi varje år. Det motsvarar inte mindre än 25 000 kg CO2-utsläpp. För att ändra på detta och framtidssäkra byggnaden med avseende på energiförbrukning föreslog HVAC-experterna på Emmeti, Purmos italienska filial, en komplett lösning, inklusive ny isolering, solpaneler (fotovoltaiska) och ett hybridsystem som består av en värmepump och en reservpanna för radiatoranvändning.

Här lönade sig systemtänkandet, eftersom byggnaden efter renoveringen fick energiklassen A4. Den drar nu bara 27,93 kWh/m2 icke-förnybar energi varje år, vilket resulterar i en 90-procentig minskning av CO2-utsläppen som nu är begränsade till 2 500 kg. Dessutom överträffar den med råge minimikravet för uppvärmning, kylning och dricksvatten som bör komma från förnybara källor till 50 %. Genom att kombinera solpaneler med en värmepump täcks nu 65,6 % av det totala energibehovet av förnybara energikällor.

Dessutom installerade de regleringssystemet FEBOS som hjälper till att hantera byggnadens tröghet och öka användningen av egenproducerad energi. Genom att visualisera energiflödet kan användarna få ut mesta möjliga av sin producerade solenergi, samtidigt som användningen av icke-förnybar energi minimeras och CO2-utsläppen minskas. I det här fallet hjälpte FEBOS till att öka andelen egenanvänd energi från normala 20 % till 42 % eller mer.

Läs om hur du kan dra nytta av våra komfortlösningar för inomhusklimat