Välj det bästa av två värmekällor – inkludera Purmo golvvärme

Det är skillnad på värme och värme. Det handlar både om temperaturer och om fördelning. Golvvärme ger en högre golvtemperatur jämfört med andra uppvärmningssystem. Eftersom värmefördelningen i ett golv, i motsats till traditionella uppvärmningssystem, sprids över en stor yta, åstadkoms ett behagligt inomhusklimat redan vid låga temperaturer.

Ju lägre yttemperatur, desto högre blir andelen strålningsvärme, vilket upplevs som behagligt. Lufttemperaturen i rummet kan därmed sänkas med 1-2 grader, eftersom det nominella värdet för inomhustemperaturen är en upplevd temperatur, som beror till ca. 50 % på lufttemperaturen och till 50 % på medeltemperaturen för rummets begränsningsytor.


Den här jämna temperaturprofilen förhindrar inte bara störande luftcirkulation, utan sänker också uppvärmningskostnaderna. Därför kommer ett ökande komfortbehov även i framtiden att kunna styra utvecklingen av golvvärmesystem.


Lågtemperatursystem med vattenburen golvvärme


En golvvärmeanläggning arbetar normalt vid lägre temperaturer än en del andra uppvärmningssystem. Därigenom erhålls en systembetingad energibesparing genom minskade rörlednings- och stilleståndsförluster för värmecentralen.


Man har ofta tillgång till alternativa energikällor, till exempel spillvärme, men de kan inte alltid utnyttjas i traditionella uppvärmningssystem eftersom de levererar för låga temperaturer. I dessa fall finns goda möjligheter att använda en golvvärmeanläggning.


En stor andel nybyggda småhus och lägenheter utrustas idag med olika typer av golvvärmesystem. Golvvärmesystem sörjer också för bekväm uppvärmning av såväl kyrkor som sport- och industrianläggningar. För objekt med hög rumshöjd stiger den uppvärmda luften från traditionella uppvärmningssystem uppåt och orsakar därigenom onödiga värmeförluster. Med ett golvvärmesystem däremot, levereras värmen direkt dit där den behövs.


Golvvärmeslangens säkerhet


Golvvärmesystem med plaströr har funnits på marknaden i över 30 år. Särskilt tvärbunden polyeten, Pe-RT Penta, har utmärkt sig som ett mycket lämpligt material. Marknadsandelen för Pe-RT Penta-rör för golvvärmesystem har stundtals överskridit 75%. Denna välbeprövade rörtyp används också för vanliga varm och kallvattenledningar. Livslängden för dessa rör är långt över 50 år också vid höga systemtemperaturer. Alla systemkomponenter för Purmo golvvärmeanläggningar kvalitetsövervakas och certfieras ständigt av oberoende provningsinstitut. Dessutom har Purmos kunder tillgång till omfattande rådgivning från ett erfaret team av tekniker och ingenjörer som står till deras förfogande.


Golvvärme i badrum, kontor och bostäder


För golvvärmeanläggningar i bostäder och kontorslokaler gäller DIN EN 1264. I den här standarden fastställs de förfaranden och förutsättningar som gäller vid beräkning av värmeeffekter för de enskilda systemen. Värmeeffekten hos golvvärmesystemen från PURMO är beräknad av WTP i Berlin och certfierad av DIN CERTCO.


Som namnet föreslår är Purmos golvvärme osynligt när det väl är installerat. Det kopplas samman med samma rörsystem som värmer dina radiatorer och ger en behaglig värme i alla rum där det är installerat. Golvvärme är perfekt för badrum, som ofta har vatten på golvet efter någon har duschat eller badat. Purmos golvvärme torkar golvet snabbt, samtidigt som det ger en sensuell känsla under fötterna. För bästa resultat och mest energieffektiva uppvärmning ska du alltid välja det bästa av två värmekällor. Välj därför Purmos golvvärme tillsammans med de radiatorer som du valt.

Purmo har över 50 års erfarenhet av golvvärme. Det innebär att vi kan erbjuda det mest lämpliga systemet för just dina behov.


Allmänna regler vid golvvärmeinstallation


Purmo erbjuder tre olika dimensioner av Pe-Rt Penta 10 mm, 17 mm och 20 mm för golvvärme. Viktig att tänka på vid förläggning av dessa rör är att aldrig överskrida 60 meters slinga med 10 mm rör, 90 meters slinga med 17 mm rör och 120 meter med 20 mm rör. Detta för att inte tryckfallet skall bli för högt i slingorna. Se alltid till att använda rörsax när rören kapas och säkerställ att rören kapas med ett rakt snitt se även till att skydda rören från smuts inuti.


Se alltid till att följa ritningar som upprättats för anläggningen och var noga med att dokumentera vilka de olika slingorna är för att kunna göra en korrekt injustering. Purmo föredrar sinusmönster för slingförläggning. Börja alltid med att förlägga tilloppsledningen från fördelaren och försök i möjligaste mån förlägga tilloppsledningen längs ytterväggar där det är möjligt. Montera alltid rörböjstöd där rören går upp ur bjälklaget. Se alltid till att golvvärmefördelaren är den högsta punkten i system, för att kunna hålla systemet avluftat. Om golvvärmerören skall gjutas in, trycksätt då anläggningen för att undvika skador. Om det föreligger frysrisk där golvvärmen skall förläggas skall propylenglykol blandas i det vatten som fyller Pe-Rt Penta-rören, tänk dock på att spola rent systemet från glykol innan drifttagande eftersom detta kan försämra anläggningens effektivitet.


Påfyllning av golvvärmesystemet


Vid påfyllning av ett Purmo golvvärmesystem skall ventilerna som sitter innan tillopps och returröret på golvvärmefördelaren stängas. Därefter stängs respektive slinga av både på tillopp och returröret på fördelaren. Anslut därefter vatten till påfyllningsventilen på tilloppsröret på fördelaren och anslut även en dräneringsslang avtappningsanslutningen på returröret. Öppna sedan de båda ventilerna för påfyllning och avtappning. Öppna sedan den slingan som sitter längst bort från påfyllningsventilen på både tillopp och returröret på fördelaren. Spola sedan igenom slingan tills all luft har avlägsnats upprepa proceduren med de övriga slingorna som är anslutna till golvvärmefördelaren.


Provtryckning av golvvärmesystemet


Ett protokoll för provtryckning skall alltid fyllas i och finnas till hand för drift- och skötselanvisningar. En provtryckning av golvvärmeanläggningen skall alltid genomföras innan övergolv eller gjutning görs. Detta för att upptäcka och åtgärda eventuella läckor eller skador på anläggningen. Vid provtryckning fylls systemet med vatten och avluftas. Täthetsprovning ska, om bygghandlingarna inte föreskriver annat, utföras med vattentryck 1,43 gånger beräkningstrycket (9 bar för värmesystem). Provningstrycket ska upprätthållas i 30 min, för att därefter sänkas till 0,5 gånger beräkningstrycket. Detta tryck ska kvarstå under 120 min. Kontrollera samtidigt anläggningskopplingar, fördelare med tillbehör. Har trycket sjunkit markant under denna period är detta en indikering på ett läckage. Efter att anläggningen provtryckts och satts i drift så skall alla kopplingar på golvvärmefördelaren efterdras.


Golvvärme under matta eller parkett?


Golvvärme fungerar olika effektivt beroende på vad för slags övergolv som används i anläggningen. Se tabellen nedan och beakta att högre framledningstemperaturer kan behövas vid vissa övergolv. Att tänka på är också att vissa övergolv inte tål för hög yttemperatur, rådgör med din golvleverantör vid förläggning av golvvärme.ÖvergolvTermiskt motstånd 


Sten/Klinker   0.02 m2K/W
Plastmatta  0.075 m2 K/W
Heltäckningsmatta - Standard   0.10 m2 K/W
Trägolv / Tjock heltäckningsmatta  0.15 m2 K/W