Garanti

Purmo radiatorer har 10 års* garanti fra kjøpsdato for alle produksjonsfeil når de brukes under normale forhold og til et varmesystem med varmtvann. Garantien gjelder ikke defekter forårsaket av feil installasjon eller håndtering, misbruk eller eksterne faktorer, som vannkvalitet eller rør med oksygenpermeabilitet.
*6 år for galvaniserte radiatorer og 2 år for alle elektroniske og elektriske komponenter og reservedeler som selges separat (sideplater, topprist, plastklips, plugger, lufteventiler, festedeler).

Garantivilkår

Purmo radiatorer og konvektorer*

1.
PURMO radiatorer og konvektorer er markedsført og gjort tilgjengelig i henhold til Byggevareforordningen (EU) No 305/2011 fra Europaparlamentet og Det europeiske råd, og består av harmoniserte betingelser for markedsføring av byggevarer.

2.
Purmo Group (heretter kalt Garantigiver) gir 10 års garanti fra kjøpsdato (ikke lenger enn 11 år) på PURMO ikke-galvaniserte radiatorer og konvektorer i samsvar med produktets produksjonsdato. For galvaniserte radiatorer med ekstra rustbeskyttelse, er garantiperioden seks (6) år, men ikke lenger enn syv (7) år fra produktets produksjonsdato. For reservedeler som selges separat (sideplater, topprist, plastklips, plugger, lufteventiler, festedeler) og elektriske og elektroniske komponenter, gis en garanti på to (2) år, men ikke lenger enn tre (3) år fra hovedproduktets produksjonsdato.


Garantien gjelder i samsvar med vilkårene og betingelsene i garantidokumentet som medfølger produktet, gitt at produktet er kjøpt fra en autorisert Purmo Group-forhandler eller entreprenør på salgsområdet dedikert til denne forhandleren. Garantivilkår og -betingelser kan variere etter region eller land produktet ble kjøpt.

Produktkjøp utenfor området der autorisert forhandler gjennomfører autorisert salg, eller produktinstallasjon i slike områder, ugyldiggjør garantien og ekskluderer garantigiveren for ethvert garantiansvar.

3.
Garantien er gyldig for radiatorer og konvektorer installert i hydroniske installasjoner til sentralvarmesystemet, der tilgang til kjemikaliefri oksygen er forhindret:

 • i lukket system med ekspansjonstank,
 • drives fra fjernvarmeanlegg, varmtvannsbereder med gass- eller oljedrift, eller varmepumpe,
 • røropplegg med rør i svartstål/kobber eller plast med antidiffusjonsbelegg,
 • utstyrt med lokale lufteventiler (sentralt ventilsystem er ikke tillatt), og
 • brukes til oppvarming av vanlig inneklima som hverken utsettes for skadelige, etsende stoffer og heller ikke permanent eller midlertidig fuktighet på radiatorflaten.

4.
Garantien anerkjennes når:

 • det finnes kjøpsbevis, dvs. faktura eller kvittering,
 • radiatorene og konvektorene er installert i vannbårne sentralvarmesystemer i samsvar med nasjonale tekniske forskrifter og standarder, med hensyn til begrensningene i paragraf 5 nedenfor,
 • kravene fra garantigiveren inkludert i «Vilkår og betingelser for bruk av Purmo radiator og konvektor» eller garantivilkår og -betingelser fra lokal produsent ved kjøp av produktet er oppfylt, og
 • skadelidte har oppfylt alle sine forpliktelser i henhold til bruk og installasjon av produktet.

5.
Maksimalt driftstrykk i sentralvarmeanlegg med PURMO panelradiatorer skal ikke overskride ti (10) bar (seks (6) bar for vertikale radiatorer). For konvektorer gjelder trykktype fem (5) bar eller åtte (8) bar. Maksimal driftstemperatur er 110 °C.

I høyhus må det brukes et sonebasert fordelingssystem. Tetthetstesten må utføres med et trykk som tilsvarer arbeidstrykket i installasjonen pluss to (2) bar, men ikke lavere enn fire (4) bar.

6.
Garantien dekker ikke radiatorer og konvektorer installert:

 • i sentralvarmeanlegg koblet til et varmefordelingsnett med høy temperatur via sugeheis eller blandesløyfe med pumpe,
 • i svømmebassengområder, bilvaskeanlegg, vaskerier, slakterier, offentlige toaletter, baderom eller andre rom med høy aktivitet av korrosive substanser i luften, samt områder der radiatoren eller konvektoren utsettes for permanent eller midlertidig fuktighet, unntatt galvaniserte radiatorer, med ekstra rustbeskyttelse, der garantiperioden er definert i paragraf 2 ovenfor,
 • i sentralvarmeanlegg koblet til vannforsyningssystemet uten beskyttelseskoblinger, mot tilbakestrømming,
 • i sentralvarmeanlegg der vannet fjernes oftere eller i lengre perioder enn anbefalt i utnyttelseskravene,
 • i dampanlegg,
 • i sentralvarmeanlegg der vannkvalitetsnivået er høyere enn anbefalt, dvs.:

- den totale mengden klorid- og sulfationer kan ikke være høyere enn 150 mg/l (ikke høyere enn 50 mg/l for anlegg med kobberrør),
- oksygeninnhold ikke høyere enn 0,1 mg/l,
- pH-vannreaksjon innenfor 7,0 ÷ 10,0, og
- totalt vannhardhet ikke høyere enn 4,0 mval/l.

Dessuten dekker ikke garantien galvaniserte radiatorer installert i badstuer eller lignende steder.

7.
Garantien dekker ikke vanlig slitasje på radiator, konvektor, heller ikke deler eller skader på radiator, konvektor eller deler (konsoller/braketter, lokk/deksler/plater) som følge av feil håndtering, oppbevaring, transport eller misbruk. Dette gjelder spesielt radiatorer og konvektorer som:

 • ikke er oppbevart eller transportert under tørre forhold,
 • er forurenset fra innsiden med faste stoffer eller skadelige væsker,
 • er deformert som følge av overdrevent eksperimentelt trykk eller statisk trykk i anlegget, deformert på grunn av frost,
 • har mekanisk skade, f.eks,. på grunn av overbelastning fordi man har sitter på radiatoren eller konvektoren, og
 • har innvendig eller utvendig korrosjon eller deformasjon på grunn av overdreven kraft eller trykk.

8.
Radiatorer og konvektorer må installeres med originalemballasje. Emballasjen må ikke tas av radiatoren og konvektoren selv om sentralvarmeanlegget er aktivert for oppvarming i bygninger ved avsluttende arbeid eller drenering. Vi anbefaler at emballasjen fjernes etter alt avsluttende arbeid.

Før systemet startes, må du kontrollere korrekt installasjon av radiator- og konvektorarmaturer (lufteventil, innsats, plugger), samt tettheten i systemet.

Radiatorer og konvektorer krever periodisk rengjøring. Vi anbefaler at du bruker en fuktig, myk og lofri klut. Radiatorer og konvektorer bør ikke rengjøres med aggressive eller etsende rengjøringsmidler (f.eks., syreholdige løsemidler eller rengjøringsmidler med klor). Panelradiatorer kan ikke brukes til å tørke våte gjenstander som plasseres på radiatoren. Reklamasjoner angående skade på lakkerte flater som følge av feil håndtering eller vedlikehold blir ikke innvilget.

9.
Det er forbudt å fjerne vann fra radiator- eller konvektoranlegget eller tilhørende deler, og forlate systemet i denne tilstanden. Dette gjelder også nye anlegg med tetthetstest. Hvis det er behov for å fjerne vann, f.eks., på grunn av renovering eller vedlikehold, må alt vann kun fjernes fra den berørte delen. Etter at alt arbeid er ferdigstilt, må anlegget umiddelbart fylles opp med vann. Vannmengden som brukes for påfylling eller påfyllingsprosessen må overvåkes, f.eks., med vannmåler. Garantien gjelder under forutsetning at produktet ikke er reparert eller modifisert av kjøper eller tredjepart uten samtykke fra garantigiveren.

10.
Feil som oppstår innenfor garantiperioden følges av en reklamasjonsprosedyre der selger av produktet varsles om skade på produktet i et spesielt reklamasjonsskjema, inkludert opprinnelse og detaljer om skaden, senest én (1) måned etter at feilen ble oppdaget. Selgeren aksepterer reklamasjonsskjemaet og videresender dette til garantigiveren som rekommandert brev, faks eller e-post innen 24 timer etter godkjenning. Ved manglende opplysninger, skal skjemaet returneres slik at det kan fylles ut på nytt. Faktura eller fakturakopi skal legges ved skjemaet. I spesielle tilfeller kan garantigiveren be om bildedokumentasjon for reklamert produkt. Garantigiveren er forpliktet til å svare skadelidte skriftlig innen 14 dager fra utfylt skjema ble godkjent.

11.
For å være i stand til å godkjenne reklamasjonen, må garantigiveren gjennomføre en visuell inspeksjon av produktet på installasjonsområdet eller andre områder som fastsettes av garantigiveren. Originalemballasjen som brukes for levering må ikke fjernes før inspeksjonen for å unngå mekanisk skade. I spesielle tilfeller (f.eks., når produktet må sendes utenlands), har garantigiveren rett til å forlenge tidsfristen for å godkjenne reklamasjonen, vanligvis opptil 30 dager.

Hvis reklamasjonen godkjennes, skal garantigiveren reparere eller skifte ut deler eller produktet som er defekt som følge av produksjons- eller materialfeil, eller bytte ut radiatoren eller konvektoren med et nytt produkt uten defekter helt kostnadsfritt. Ved skader som ikke påvirker radiatorens eller konvektorens funksjonalitet, skal skadelidte tilbys rabatt.

Hvis reklamasjonen gjelder et produkt som ikke lenger produseres, vil garantigiveren tilby et tilsvarende produkt med lignende parametre eller pengene-tilbake-garanti i samsvar med kjøpsdatoen. Garantigiveren leverer ikke et alternativt produkt før reklamasjonen er godkjent.

12.
Garantisten har rett til å velge metode for erstatningsoppgjør blant metodene som er fastsatt i 11. Ved godkjent utskiftning, skal hele anlegget leveres av et autorisert Purmo servicesenter. Hvis det skulle oppstå problemer ved montering av utskiftet radiator eller konvektor, f.eks., mangel på ventil for å løsne radiatoren fra anlegget, kan servicesenteret nekte å demontere eller montere den nye radiatoren eller konvektoren. I slike tilfeller anses garantikravet som oppfylt av garantigiveren.

13.
Garantiperioden skal forlenges på grunn av reparasjonstid, som beregnet fra leveringsdato til garantigiver frem til reparasjonsdato. Ved utskiftning skal det bevilges ny garantiperiode.

14.
Garantigiver forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sine produkter uten forvarsel, med mindre de refererer til betydelige tekniske detaljer som påvirker utvelgelsesprosessen.

15.
Garantien dekker ikke kostnader eller skader, som private kostnader eller personskader eller andre ulykker, skade på gods eller tap av fortjeneste.

16.
Garantivilkårene hverken ekskluderer, begrenser eller suspenderer kjøperens lovbestemte rettigheter.

17.
Disse garantivilkårene gjelder fra og med 1. januar 2020.

*Konvektorer inkluderer ikke viftekonvektorer. Reservedeler, elektrisk utstyr, vifter og motorer leveres med 2 års garanti.