• Bedre integrering
  • Våre løsninger
  • Energieffektivitet
  • Insights

VVS-systemenes rolle i det reviderte bygningsenergidirektivet

Bygningsenergidirektivet (EPBD) 2010/31/EU (1) fremmer retningslinjer som vil bidra til å oppnå en energieffektiv og karbonfri bygningsmasse innen 2050. EPBD har gått gjennom endringer over flere år i takt med tekniske forbedringer, høyere ambisjoner og mer presserende behov. Den siste revisjonen har som mål å øke rehabiliteringsratene ytterligere i hvert enkelt EU-medlemsland. La oss se på hva dette betyr for bygningsmassen vår og VVS-systemenes rolle.
VVS-systemenes rolle i det reviderte bygningsenergidirektivet

Bygningsenergidirektivet (EPBD)

Den første versjonen av Bygningsenergidirektivet (EPBD) ble publisert i 2002 (2). Den ble omarbeidet i 2010 (3) og en revidert versjon ble publisert i 2018 (4). I desember 2021 foreslo EU-kommisjonen en ny revisjon for å gjenspeile Europas nyeste ambisjoner om å nå EUs Grønn Giv-mål. Dette ble godkjent av Europaparlamentet i midten av mars. Her er noen viktige oppdateringer sammenlignet med gjeldende direktiv:

- Fra og med 2028 vil nullutslippsbygninger (ZEB) bli standarden for nye bygninger, i motsetning til dagens norm for nesten nullenergibygninger (NZEB).

- Minimumsstandarder for energiytelse vil bli innført, og starter med bygninger med dårligst ytelse. Boligbygg må nå EPC-klasse E innen 2030, og klasse D innen 2033. Næringsbygg og offentlige bygninger må oppnå de samme klassene innen henholdsvis 2027 og 2030.

- Rehabiliteringspass for bygninger vil bli introdusert, noe som gir en trinnvis veiledning for bygninger som skal nå netto nullutslipp innen 2050.

- Nasjonale myndigheter må etablere en langsiktig rehabiliteringsstrategi for å gjøre deres nasjonale bygningsmasser karbonfrie innen 2050.

- Energiytelsessertifikater (EPC-er) vil ha en annen gyldighet. EPC-er i klasse C og høyere vil være gyldige i 10 år. Lavere klasse EPC-er (D-G) vil kun bli utstedt for 5 år.

Energiytelsen til EUs bygningsmasse

Den endelige beslutningen om det reviderte Bygningsenergidirektivet (EPBD) vil bare bli tatt senere i år. Det er imidlertid svært sannsynlig at disse oppdateringene vil implementeres i lover og forskrifter i EUs medlemsland i løpet av 2024–2025. Overgangen fra NZEB til ZEB betyr en økning i bærekraften til eiendom i Europa. Dette krever et redusert energibehov i bygningene, men også redusert energiforbruk for beboerne. For de gjenværende energibehovene må fornybare kilder brukes og om mulig genereres på stedet.

Videre innebærer ambisjonen om at boligbygg skal oppnå minst klasse D innen 2033 større renoveringsarbeid sammenlignet med det forrige forslaget, der et gjennomsnitt, ikke et minimum, av klasse D var tilstrekkelig.

VVS-løsningenes rolle

Mange faktorer spiller en rolle i bygningens energiforbruk, og spenner fra struktur og isolasjonsnivåer til belysning og apparater. Alle er elementer som absolutt ikke bør bli oversett. Det er helt avgjørende for bygninger å finne de riktige VVS-løsningene ettersom varme, kjøling og varmtvann i boliger står for opptil 80% av energien vi bruker (5).

Optimalt potensiale for energisparing

Fokus på energieffektivitet med hensyn til VVS-systemet gir flere fordeler. Selvfølgelig vil det i første omgang bidra til å redusere klimagassutslippene og gi betydelige besparelser på strømregningen. Men den sikrer også en bedre bokomfort og økt eiendomsverdi.

For å kunne dra nytte av alle disse fordelene og optimalisere potensialet for energisparing, er det viktig at bygningen og VVS systemteknologien regnes som en helhet. Lavtemperaturoppvarming er for eksempel en ypperlig måte å redusere energiforbruket på. For optimale resultater bør bygningen imidlertid isoleres på en ordentlig måte. Lavtemperaturoppvarming kan også installeres i en bygning med dårlig isolering, men det vil kreve høyere radiatoreffekt og dermed høyere energiforbruk, for å garantere inneklimakomfort.

Skreddersydde løsninger

For å nå målene som er fastsatt i det reviderte direktivet, er det tydelig at du trenger de riktige VVS-produktene som er egnet for og tilpasset den aktuelle bygningen. Først da er det mulig å oppnå et effektivt, holdbart og økologisk bærekraftig resultat.

Det er derfor Purmo tilbyr et så komplett utvalg av løsninger for inneklima. Hvert element bidrar til et bedre resultat når det er skreddersydd for bygningen det er installert i, størrelsen og plasseringen. Alt fra moderne panelradiatorer, elektriske radiatorer, konvektorer og strålevarme- og kjølesystemer til radiatorventiler og brukervennlige kontroller

Kilder:

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031

2. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0071:EN:PDF

3. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG

5. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en