• Elvarme
  • Energieffektivitet
  • Insights
  • Produktinformasjon
  • Radiatorer

EcoDesign -varmeapparater
fra Purmo fra 1.1.2018

Purmo leverer EcoDesign-varmeapparater. Purmos elbårne varmeapparater oppfyller de nye kravene fra EUs EcoDesign direktiv som gjelder fra 1.1.2018.

Hva er ”EcoDesign–radiatorer”?

Den Europeiske Union ser det som viktig å redusere energibruken i Europa. Derfor satte kommisjonen i gang prosjektet med dette direktivet som alle medlemsstatene skal etterkomme i sin egen lovstifting. Direktivet blir kalt for EcoDesign-direktiv. Direktivet ble oppdatert 1.1.2018 for å gjelde også elektriske varmeapparater, som tilhører kategorien romoppvarmingsapparater.

Hvordan har man etterkommet kravene i direktivet ved Purmo elradiatorer?

I følge direktivet skal alle radiatorer ha en timer-funksjon, enten en dag- eller uketimer. Det kreves også andre funksjoner av radiatorer, så som åpent vindu -sensor, justerbar startstyring og mulighet for fjernstyring av varme med f.eks. mobilenhet.  Direktivet definerer radiatorens maksimale tillatte forbruk ved stand by -funksjon. Alle Purmo elradiatorer er nå oppdatert til å oppfylle kravene i det nye direktivet.

Yali Comfort Eco-design

Hvilke fordeler medfører dette for forbrukerne?

I det store og hele merker forbrukerne nødvendigvis ikke noen stor forskjell. EcoDesign gir dem likevel en mulighet for store besparelser. I følge direktivet skal alle varmeapparatene være utstyrt med en timer, noe som Purmo har hatt allerede i flere år. Kravet om maksimal grense for energiforbruk ved stand by -funksjon verken øker eller reduserer energibruken i oppvarmingssesongen. Utenfor sesongen derimot reduserer det energiforbruket. Hvis forbrukerne vil, kan de redusere betydelig sitt eget strømforbruk til oppvarming. Med opp til 20-30 %, viser resultatene fra det statlige energikonsulentforetaket Motivas prosjekt i Finland (såkalt Elvari-prosjekt) som støtter effektivisering av elbåren oppvarming i mindre husholdninger. Dette forutsetter riktig bruk av oppvarmingsapparatene og utnyttelse av deres EcoDesign –egenskaper. Purmo tilbyr en mulighet til dette med sine nye kostnadseffektive elvarmeprodukter som oppfyller kravene i direktivet.