Romania
Calitatea produselor

Garanţie

Garanţie

Condiții generale de garanție

Condiţiile de garanţie sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare în România. Prezentul certificat a fost întocmit în baza OG 21/1992 modificată și completată prin OG 58/2002, HG 786/1996, HG 792/1997 și DEZ 785/2010, legea 363/2007, legea 449/2003 modificată de O.U.G. 174/2008, HG 957/2008, HG 784/2008 şi HG 404/2010 care conferă consumatorilor următoarele drepturi:
(1) În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, ca măsură reparatorie, înlocuirea sau repararea produsului în funcţie de opţiunea sa, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care această solicitare este imposibilă sau disproporţionată.
(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându -se în considerare:
a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;
b) importanţa lipsei de conformitate;
c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.
(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu are un produs identic pentru înlocuire.
(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord între vânzător şi consumator, şi fără nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele.
Garanţia se acordă numai pentru produsele achizitionate şi utilizate pe teritoriul României.
Consumatorul poate solicita plata unor despăgubiri, potrivit clauzelor contractuale sau dispoziţiilor legale, în cazul remedierii ori al înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare conform art. 16 al 1 din OG 21/1992.
Dreptul la garanţie se poate exercita numai cu certificatul de garanţie completat şi valabil împreună cu factura de achiziţie.
Garanţia nu afectează drepturile consumatorului conferite de lege.

Drepturi şi condiţii de garanţie pentru convectoarele PURMO Aquilo

1. Convectoarele și ventiloconvectoarele PURMO Aquilo sunt puse în vânzare în conformitate cu următoarele acte normative: aplicabile, în special Hotarârea de Guvern nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii și Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții. Declaraţia de Performanță emise de către Purmo Group Plc cu numărul RICC 131115 care atesta conformitatea cu standarul EN 442, conform HG nr. 352 din 2017, și a Legii privind produsele pentru construcţii și Ordinului Ministrului Infrastructurii în domeniul modalităţilor de declarare a conformităţii produselor de construcţie și modului lor de marcare CE.

2. PURMO GROUP ROMANIA SRL cu sediul în judeţul Cluj, localitatea Juc-Herghelie, nr. 69B, Hala C1, modul 1 (numit în continuare Garant) acordă pe teritoriul României garanţie (de la data cumpărării) pentru convectoarele si ventiloconvectoarele PURMO Aquilo,dupa cum urmează:
-10 ani pentru schimbătorul de căldura, cuva și grila de mascare
-2 ani pentru ventilatoare, robineți, racorduri, transformatoare, actuatuare și controlere temperatură

3. Garanţia se referă la convectoarele și ventiloconvectoarele Purmo Aquilo racordate la instalaţii de încălzire centrală cu agent termic apă caldă în sistem închis cu vas de expansiune cu membrană, prevăzute cu aerisire locală, alimentate de la schimbătoarele de căldură ale punctului termic sau de la cazan, executate din ţevi de oţel, cupru sau plastic cu barieră antidifuzie și montate în încăperi de locuit, birouri, prestări de servicii și altele, în care nu este prezentă acţiunea corozivă dăunătoare a substanţelor din compoziţia aerului și, mai ales, nu există umezirea permanentă sau temporară a suprafeţei schimbatorului de caldură.

4. Convectoarele și ventiloconvectoarele Purmo Aquilo cu specificatia Inox, mai pot fi utilizate și în piscine interioare (cu apă dulce) în cazul în care garantul oferă o garanţie, în conformitate cu punctul 2. Montajul fiind permis și în instalaţiile cu puteri reduse, de pana la 25 KW în sistem deschis atunci când sunt utilizate cu inhibitori de coroziune. În timpul perioadei de garanţie, componentele de încălzire şi accesoriile Purmo Aquilo, ce prezintă defecțiuni datorate producatorului se vor notifica nu mai târziu de 1 lună de la data descoperirii lor și vor fi înlocuite gratuit cu altele noi, într-un timp cel mult egal cu perioada de livrare a echipamentelor inițiale.

5. Baza de obţinere a garanţiei este:
• posesia documentului de cumpărare care este factura, si a certificatului de garantie completat
• montarea Purmo Aquilo la instalaţia de încălzire centrală cu agent termic apă caldă în conformitate cu reglementările tehnice și normele prevăzute în fisa tehnică din catalogul Purmo Aquilo
• conexiunile electrice pentru versiunile cu echipamente electrice se vor face de către un electrician autorizat

6. Presiunea de lucru în instalația de încălzire centrală nu poate depăși 10 bari și temperatura maximă de 110˚C. Verificarea etanșeității instalației trebuie efectuată la presiunea de probă egală cu presiunea de lucru în instalația respectivă plus 2 bari, totuși la o presiune nu mai mică de 4 bari.

7. Garanția nu se va acorda pentru convectoarele si ventiloconvectoarele Purmo Aquilo:
• montate în instalații de încălzire centrală care vor fi racordate la rețeaua de termoficare centralizată cu temperatură înaltă
• montate în sălile bazinelor de înot cu apa corozivă (exceptând versiunile Inox), în spălătorii auto, spălătorii, abatoare, toalete publice, băi și alte încăperi unde este prezentă acțiunea dăunătoare corozivă a substanțelor din aer sau are loc umezirea permanentă sau periodică a suprafeței schimbătorului
• montate în instalația de încălzire centrală care posedă racord permanent la instalația de alimentare cu apă fără folosirea în zona de racordare a unei armături anti-contaminare
• montate în instalații de încălzire centrală din care apa va fi evacuată mai des și pe o perioadă mai îndelungată decât prevăd cerințele de exploatare necesare
• montate în instalații cu abur
• montate în instalația de încălzire centrală în care se depășesc valorile admise ale celor mai importanți indicatori de calitate a apei, cum ar fi:
- suma ionilor de cloruri și sulfuri nu poate fi mai mare de 150 mg/l (la instalațiile cu țevi de cupru, nu mai mult de 50 mg/l),
- conținutul de oxigen nu poate fi mai mare de 0,1 mg/l,
- nivelul pH al apei trebuie să fie între 8,0 – 9,5,
- duritatea generală nu poate depăși 4 mval/l.

8. Garanția nu se acordă deteriorărilor convectorilor și ventiloconvectorilor rezultate din utilizarea, păstrarea, transportul sau folosirea neconformă cu destinația produsului sau cu recomandările producătorului.
Se referă în special la convectoarele și ventiloconvectoarele :
• depozitate în aer liber înainte de instalare
• deteriorate mecanic, în interior cu corpuri solide sau lichide dăunătoare
• deformate de presiunea de probă prea mare sau de presiunea statică în instalație
• deformate în urma înghețării apei în instalație

9. Se recomandă ca după montaj, cuva să fie acoperită cu placa de OSB pentru protecție și să fie înlăturată după terminarea tuturor lucrărilor de finisare.

10. Se interzice golirea de apă a întregii instalații și lăsarea ei în această stare. Acesta este valabil și pentru instalațiile noi, supuse probelor de etanșeitate. În caz de necesitate de golire a instalației în vederea reparației sau întreținerii, apa se va evacua doar în acea parte a instalației în care este absolut necesar. După efectuarea lucrărilor, instalația golită trebuie imediat umplută cu apă.

11. Garanția este valabilă cu condiția ca produsul să nu fi fost reparat, schimbat sau demontat din instalația de încălzire de Client sau terț, fără aprobarea Garantului.

12. În caz de apariție a defectelor în perioada de garanție, începe procedura de reclamație prin anunțarea defecțiunii către Vânzător pe cuponul de garanție conținut în prezentul certificat cu descrierea exactă a defecțiunii și completarea tuturor datelor cerute în formular. La formular se anexează factura de cumpărare. Vânzătorul primește reclamația și o expediază Garantului prin scrisoarea recomandată în decurs de 24 de ore de la primire. Garantul este obligat să răspundă la reclamație în decurs de 8 zile de la primirea ei.

13. În vederea analizării reclamației, Garantul verifică produsul la locul unde este montat convectorul. În caz de recunoaștere a reclamației, Garantul se obligă ca în termen de 5 zile de la data aprobării ei să repare gratuit sau să schimbe acele părți ale produsului care au fost considerate ca defecte de producție sau de material, sau să înlocuiască produsul Purmo Aquilo cu unul nou fără defecțiuni în cel mai scurt timp posibil.

14. Perioada de garanție se prelungește cu durata reparației calculată de la data predării produsului către Garant până la data reparării lui, iar în caz de înlocuire cu unul nou, garanția se reia de la început.
Eventualele deteriorări din timpul transportului trebuiesc anunţate transportatorului în termen de trei zile considerate din ziua livrării. La preluarea produsului verificați integritatea ambalajului. Odată cu deteriorarea ambalajului se poate deteriora și produsul.
Dacă constatați că deși ambalajul nu a suferit deteriorări, produsul prezintă defecte, suspendaţi imediat despachetarea produsului şi înştiinţaţi în termen de 24 ore acel furnizor de la care aţi achiziţionat produsul. Dacă constataţi deteriorarea după despachetarea totală a produsului, păstraţi ambalajul până la soluţionarea reclamaţiei.
Garanţia nu este valabilă în cazul: deteriorărilor, defecțiunilor rezultate din transport şi depozitare incorectă, efecte mecanice exterioare, montaj incorect (ex. aşezarea echipamentelor Purmo Aquilo pe suprafeţe dure înainte de montare, rezultând deteriorarea stratului de vopsea), transformări, utilizare necorespunzătoare și contrară prevederilor de utilizare, cazuri de decolorări sau ruginiri rezultate din contactul cu apă reziduală sau de scurgere, sau din cauza mediului ambiant cu prezența substanțelor chimice agresive.
Garanţia nu este valabilă dacă defecţiunea rezultă unui eveniment cauzator de daune.

15. Garantul își rezervă dreptul să efectueze modificări la produsele sale fără a anunţa în prealabil, cu condiţia că nu vor fi detalii tehnice esenţiale care influenţează alegerea echipamentului Purmo Aquilo.

16. Durata medie de utilizare este de 30 de ani daca se respectă condițiile de utilizare și cele privind calitatea apei şi montajul, specificate în fisa tehnică.

17. Prezentele condiţii de garanţie privind vânzarea mărfii nu exclud, nu limitează și nu suspendă drepturile cumpărătorului rezultate din lipsa de conformitate a mărfii cu contractul conform Legislaţiei române în vigoare.

18. Condiţiile de garanţie în această formă sunt în vigoare din data de 15.06.2021.

Încălzirea pardoselii