• Vores løsninger
  • Energieffektivitet

HVAC-systemernes rolle i det omarbejdede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne

Direktiv 2010/31/EU(1) om bygningers energimæssige ydeevne fremmer politikker, der vil bidrage til at opnå en energieffektiv og dekarboniseret bygningsmasse inden 2050. I årenes løb er direktivet om bygningers energimæssige ydeevne blevet omarbejdet i lyset af tekniske forbedringer, højere ambitioner og mere presserende behov. Den seneste omarbejdning har til formål at øge antallet af renoveringer yderligere i hvert enkelt EU-medlemsland. Lad os se på, hvad det betyder for vores bygningsmasse, og hvilken rolle HVAC-systemerne kan spille.
HVAC-systemernes rolle i det omarbejdede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne

Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne

Den første version af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne blev offentliggjort i 2002(2). Det blev omarbejdet i 2010(3), og en revideret version blev offentliggjort i 2018(4). I december 2021 foreslog Europa-Kommissionen en ny revision for at afspejle Europas seneste ambitioner om at nå målene for EU’s grønne pagt. Dette blev godkendt af Europa-Parlamentet i midten af marts. Her er nogle vigtige opdateringer i forhold til det nuværende direktiv:

- Fra 2028 vil nulemissionsbygninger (ZEB) være standarden for nye bygninger i modsætning til den nuværende standard for næsten energineutrale bygninger (NZEB).

- Der vil blive indført minimumsstandarder for energimæssig ydeevne, begyndende med de dårligst præsterende bygninger. Beboelsesbygninger skal nå EPC klasse E inden 2030 og klasse D inden 2033. Ikke-beboelsesbygninger og offentlige bygninger skal opnå samme klasser inden henholdsvis 2027 og 2030.

- Der vil blive indført bygningsrenoveringspas, der giver bygninger en trinvis køreplan for at opnå netto-nuludledning inden 2050.

- Medlemslandenes regeringer skal udarbejde en langsigtet renoveringsstrategi for dekarbonisering af deres nationale bygningsmasse inden 2050.

- Gyldigheden for energiattester (EPC'er) ændres. EPC'er i klasse C og derover bliver gyldige i 10 år. EPC'er i lavere klasse (D-G) vil kun blive udstedt for 5 år.

EU-bygningsmassens energimæssige ydeevne

Den endelige beslutning om det reviderede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne vil først blive truffet senere i år. Det er dog højst sandsynligt, at opdateringerne vil finde vej til EU-medlemsstaternes love og bestemmelser i løbet af 2024-2025. Skiftet fra NEZB til ZEB vil betyde en stigning i bæredygtigheden for Europas bygningsmasse. Det vil ikke kun kræve et reduceret energiforbrug i bygningerne, men også et reduceret energiforbrug for deres beboere. Til at dække det resterende energibehov skal der anvendes vedvarende energikilder, og om muligt skal energien produceres på stedet.

Ambitionen om, at beboelsesejendomme som minimum skal have klasse D inden 2033, kræver en større renoveringsindsats sammenlignet med det tidligere forslag, hvor klasse D som gennemsnit, ikke som minimum, var tilstrækkeligt.

HVAC-løsningernes rolle

Mange faktorer spiller en rolle for bygningens energiforbrug, lige fra struktur og isoleringsniveauer til belysning og apparater. Disse elementer bør bestemt ikke glemmes. Men fordi opvarmning, køling og varmt brugsvand udgør op til 80 % af den energi, vi forbruger(5), er de rigtige HVAC-løsninger af afgørende betydning.

Optimalt potentiale for energibesparelser

Fokus på energieffektivitet i forbindelse med HVAC-systemet giver flere fordele. For det første vil det naturligvis bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser og skabe betydelige besparelser på energiregningen. Ud over dette sikrer det forbedret boligkomfort og øget ejendomsværdi.

For at udnytte alle disse fordele og optimere potentialet for energibesparelser er det dog vigtigt, at bygningen og HVAC-systemteknologien betragtes som en helhed. Opvarmning med lav temperatur er f.eks. en god måde at reducere energiforbruget på. Men for at opnå optimale resultater skal bygningen isoleres korrekt. Opvarmning med lav temperatur kan også installeres i en dårligt isoleret bygning, men det vil kræve en højere radiatoreffekt og dermed et større energiforbrug for at garantere indeklimakomforten.

Skræddersyede løsninger

Det står klart, at du har brug for de rigtige HVAC-produkter, der egner sig til og er tilpasset til den pågældende bygning, for at nå målene i det reviderede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne . Først da er det muligt at opnå et effektivt, bæredygtigt og økologisk ansvarligt resultat.

Derfor tilbyder Purmo et så komplet udvalg af indeklimaløsninger. Alle elementerne i en indeklimaløsning, herunder moderne panelradiatorer, elektriske radiatorer, konvektorer, strålevarme- og kølesystemer, radiatorventiler og brugervenlige styreenheder, bidrager til et bedre resultat, når de er skræddersyet til den pågældende bygnings størrelse og placering. 

Kilder:

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031

2. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0071:EN:PDF

3. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG

5. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en