• Energieffektivitet
  • Elvarme
  • Vandbåren varme
  • Renovering

3 måder at opvarme en bygning på med vedvarende energi

EU ønsker at fremskynde brugen af vedvarende energi som en del af sit mål om at reducere nettoemissionerne af drivhusgasser med mindst 55% inden 2030. Eftersom opvarmning og afkøling tegner sig for omkring halvdelen af EU’s energiforbrug, skal andelen af vedvarende energi, der bruges til opvarmning og afkøling af bygninger, stige. Hvordan kan vi opnå det sammen, og hvilke løsninger er tilgængelige til at opvarme en bygning med vedvarende energi? Lad os tale om det.
varme med vedvarende energi

Hvad er vedvarende energi helt præcist?

Vedvarende energi kaldes ofte ren energi, da den stammer fra naturlige kilder som sol, vind, geotermisk energi, biomasse, vandkraft osv. Den største fordel ved disse energikilder er, at de konstant bliver fyldt op og befinder sig overalt omkring os. Fossile brændsler som kul, olie og gas er derimod ikke vedvarende og genererer skadelige drivhusgasemissioner, når de forbrændes for at producere energi. Da produktionen af vedvarende energi genererer betydeligt lavere udledninger, er det tydeligt, at en omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi er nøglen til at nå vores klimamål.

Mål for vedvarende energi

Det omarbejdede direktiv om vedvarende energi (2018) fastsatte et mål for vedvarende energi for EU på mindst 32% inden 2030. I midten af 2021 blev der præsenteret et forslag om at revidere dette direktiv, hvor Europa-Kommissionen søger at øge målet til 40%. En yderligere stigning til 45% blev endda inkluderet i den nyligt offentliggjorte REPowerEU-plan, der blev oprettet for at reducere EU’s afhængighed af russiske fossile brændsler. Men på nuværende tidspunkt kommer kun 23% af den energi, der forbruges til opvarmning og afkøling, fra vedvarende energi (Eurostat 2020). I betragtning af den betydelige andel af det samlede energimiks er det vigtigt, at vi alle gør en indsats på dette område for at nå de fastsatte energi- og klimamål.

Måder at opvarme en bygning på med vedvarende energi

Varmesystemer, der anvender vedvarende energi, fungerer på næsten samme måde som konventionelle systemer, bortset fra at de producerer varme fra vedvarende energikilder i stedet for begrænsede fossile brændsler. Her er nogle af de vedvarende teknologier, der passer godt til rumopvarmningsinstallationer:

Varmepumper
I stedet for at bruge brændsel for at producere varme, bruger luft/jord-varmepumper den varme, der forekommer naturligt i luften eller jorden. En varmepumpe udvinder varme udefra og frigiver den derefter som varmeenergi til de enkelte rum i en bygning via gulvvarme eller lavtemperaturradiatorer. Elforbruget til varmepumpen kan f.eks. komme fra solcellepaneler, hvis du ønsker et vedvarende varmesystem, der er klimaneutralt.

Det er vigtigt at bemærke, at visse generelle betingelser skal være opfyldt, for at en varmepumpe kan fungere optimalt. Bygningen skal f.eks. isoleres ordentligt. Derudover skal radiatorerne kontrolleres for brugbarhed og – om nødvendigt – tilpasses til de lave temperaturer i systemet. Hvis de gamle radiatorer bibeholdes, kan varmekapaciteten være for lav til at opvarme rummene med systemets lavere temperatur. En renovering af et varmesystem med en varmepumpe giver normalt kun tilfredsstillende resultater, hvis bygningens energiniveau frem for alt er højt, og elektriciteten kommer fra bygningens eget solcelleanlæg.

Solcellepaneler
Varmepaneler installeres ofte for at understøtte varmesystemet og opvarme brugsvandet, men du kan også installere fotovoltaiske (PV) paneler til at producere elektricitet. Ud over opvarmning af brugsvand via en elektrisk varmepumpe kan denne egenproducerede elektricitet hjælpe med at drive elektriske radiatorer og andre elektriske apparater. Den programmerbare styring af vores elektriske radiatorer gør det muligt for brugerne at justere varmen efter deres behov og dermed undgå energispild i rum, der ikke behøver at blive opvarmet.

Om vinteren vil solcellepanelerne naturligvis producere mindre energi, da der er mindre sollys. Afhængigt af det land, du bor i, tagets orientering og bygningens isoleringsgrad, kan det være nødvendigt at bruge en vis portion energi fra hovednettet i den mørke vintersæson. Men i en stor del af året vil solcellepanelerne producere al den energi, du har brug for til et behageligt indeklima.

Biomassevarmesystemer
Disse systemer brænder typisk træ, piller eller flis i en brændeovn for at generere varme. Sammenlignet med de tidligere nævnte muligheder klarer et biomassevarmesystem sig lidt dårligere med hensyn til effektivitet og ren energi, da det stadig producerer en lille mængde kuldioxid og fint støv.

Hvad koster opvarmning med vedvarende energi?

Når det drejer sig om opvarmning med vedvarende energi, er det vigtigt at se langsigtet på omkostningerne. Vedvarende opvarmning kan være dyrere at installere end opvarmning med fossile brændsler, men når den bruges effektivt, har den oftest lavere driftsomkostninger. Heldigvis forventes omkostningerne til vedvarende teknologi at falde i fremtiden, og regeringerne tilbyder ofte økonomisk støtte i form af støtteordninger og tilskud.

Ud over omkostningerne til det vedvarende varmesystem skal man ikke glemme de omkostninger, der er forbundet med at optimere bygningens energieffektivitet, rørnettet og varmekilderne. En varmepumpe vil f.eks. fungere mest effektivt og økonomisk i en korrekt isoleret bygning, og når den kombineres med matchende varmekilder som gulvvarme eller moderne (ultra)lavtemperaturradiatorer. Så for at få glæde af alle komfortfordelene ved vedvarende opvarmning er det vigtigt at tage hele varmesystemet og den bygning, det er placeret i, i betragtning.

Hvis du er i tvivl om det bedste vedvarende varmesystem til din specifikke bygning, er du velkommen til at kontakte din lokale HVAC-ekspert for at få en individuel vurdering og personlig rådgivning.