Garanti

Purmo radiatorer er omfattet af en garanti på 10 år* fra købsdatoen mod alle produktionsfejl, når de anvendes under normale forhold, og for et varmesystem med varmt vand. Garantien dækker ikke fejl, der skyldes installations- eller håndteringsfejl, misbrug eller faktorer uden for radiatorerne, f.eks. vandkvalitet eller iltgennemtrængelige rør.
*6 år for galvaniserede radiatorer og 2 år for alle elektroniske og elektriske komponenter og reservedele, der sælges separat (sidedæksler, gitterriste, plastikclips, stik, ventilationsåbninger, fastgørelsesdele).

Garantibetingelser

Purmo radiatorer og konvektorer*

1.
PURMO radiatorer og konvektorer markedsføres og tilvejebringes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer.

2.
Purmo Group (herefter Garantiyderen) giver 10 års garanti (fra købsdatoen) på PURMO ikke-galvaniserede radiatorer og konvektorer, dog ikke længere end 11 år efter den produktionsdato, der er angivet på produktet. For galvaniserede radiatorer, med yderligere rustbeskyttelse, gælder garantien i seks (6) år, men ikke længere end syv (7) år fra den produktionsdato, der er angivet på produktet. For reservedele, der sælges separat (sidedæksler, topriste, plastclips, propper, luftskruer, fastgørelsesdele) og for elektriske og elektroniske komponenter er garantien på to (2) år, men ikke længere end tre (3) år fra produktionsdatoen, der er angivet på hovedproduktet.


Garantien gives på de betingelser, der er fastsat i garantidokumentet, som medfølger ved købet af enheden, forudsat at produktet er købt hos en autoriseret forhandler for Purmo Group eller dennes kontraktpartner i det salgsområde, der er dedikeret til denne distributør. Garantibetingelserne kan variere i detaljer afhængigt af den region eller det land, hvor enheden er købt.

Køb af produktet uden for det område, hvor den autoriserede forhandler foretager sit autoriserede salg, eller produktets montering i dette område, omfatter ikke garantiyderens ansvar som følge af den givne garanti.

3.
Garantien gælder for radiatorer og konvektorer monteret i vandbaserede installationer i centralvarmesystemet, hvor adgang til kemisk fri ilt forhindres:

 • i et lukket system med en ekspansionsbeholder,
 • forsynet fra fjernvarmecentral, forbrændingskedel eller varmepumpe,
 • rør af sort stål/kobber eller plastrør med en diffusionsbarriere,
 • udstyret med lokale udluftningsventiler (centraludluftningssystem er ikke tilladt), og
 • anvendes til opvarmning i normale indendørsmiljøer, som hverken er udsat for ætsende aktivitet eller permanent eller midlertidig fugtighed ved radiatoroverfladen.

4.
Garantien anerkendes, når:

 • der foreligger købsbevis, dvs. købsfaktura eller kvittering,
 • radiatorerne og konvektorerne er monteret i vandbaserede centralvarmesystemer i overensstemmelse med de nationale tekniske forskrifter og standarder og under hensyntagen til begrænsningerne i punkt 5 nedenfor,
 • overholder de krav fra garantiyderen, der er anført i "Vilkår og betingelser for brug af Purmo radiator og konvektor” eller lokale producenters garantivilkår og -betingelser ved køb af enheden, og
 • skadelidtes eventuelle forudgående opfyldelse af egne forpligtelser.

5.
Maksimalt driftstryk i centralvarmeanlæg med PURMO panelradiatorer må ikke overstige ti (10) bar (seks (6) bar for lodrette radiatorer) og med konvektorer i henhold til tryktypen fem (5) bar eller otte (8) bar. Den maksimale driftstemperatur er 110 °C.

I høje bygninger og højhuse skal der anvendes et zonefordelingssystem. Tæthedsprøven skal udføres ved et tryk, der svarer til arbejdstrykket i installationen, idet der tillægges to (2) bar, dog ikke lavere end fire (4) bar.

6.
Garantien dækker ikke radiatorer og konvektorer monteret:

 • i centralvarmeanlæg, der er tilsluttet et varmefordelingsnet med høj temperatur via en sugeelevator eller pumpeblandesløjfe,
 • i svømmehaller, vaskehaller, vaskerier, slagterier, offentlige toiletter, badeværelser eller andre rum med høj aktivitet af ætsende stoffer i luften samt områder, hvor radiatoren eller konvektoren udsættes for permanent eller midlertidig fugtighed, undtagen for galvaniserede radiatorer med supplerende rustbeskyttelse, for hvilke garantiperioden er defineret i punkt 2,
 • i centralvarmeanlæg, der er tilsluttet vandforsyningsanlægget uden beskyttelsesanordninger, mod tilbageløb,
 • i centralvarmeanlæg, hvor vandet fjernes hyppigere eller i længere tid end anbefalet i udnyttelseskravene,
 • i dampinstallationer,
 • i centralvarmeanlæg, hvor vandkvalitetsgraden har været højere end anbefalet, dvs.:

– den samlede mængde klorid- og sulfationer må ikke være højere end 150 mg/l (for installationer med kobberrør ikke højere end 50 mg/l )
– iltindhold ikke højere end 0,1 mg/l
– pH-vandreaktion inden for 7,0-10,0, og
– samlet vandhårdhed ikke højere end 4,0 mval/l.

Garantien dækker heller ikke galvaniserede radiatorer, der er installeret i saunaer eller lignende steder.

7.
Garantien dækker ikke almindelig slitage på en radiator, konvektor eller dens dele eller skader på radiatoren, konvektoren eller dens dele (beslag, dæksler), som skyldes forkert håndtering, opbevaring, transport eller misbrug. Den henviser i særdeleshed til radiatorer og konvektorer, som:

 • ikke opbevares eller transporteres under tørre forhold,
 • forurenes indefra med faste stoffer eller skadelige væsker,
 • deformeres på grund af for højt prøvetryk eller statisk tryk i anlægget, deformeres på grund af frost,
 • har mekaniske skader, f.eks. som følge af overbelastning som følge af at sidde på radiatoren eller konvektoren, og
 • har indvendig eller udvendig korrosion eller deformation forårsaget af for høj kraft eller for højt tryk.

8.
Radiatorer og konvektorer skal monteres med den originale emballage. Emballagen skal efterlades på radiatoren og konvektoren, selvom centralvarmeinstallationen aktiveres til opvarmning i bygninger under afsluttende arbejde eller til afløbsformål. Det anbefales at fjerne emballagen, når alt afsluttende arbejde er udført.

Før opstart af systemet skal det kontrolleres, at radiatoren og konvektorbeslagene (udluftning, indsats, propper) samt tilslutningen til systemet er korrekt skruet fast.

Radiatorer og konvektorer kræver regelmæssig rengøring. Det anbefales kun at anvende bløde og skånsomme tekstiler, der kan fugtes en smule. Til rengøring af radiatorer og konvektorer frarådes det at bruge aggressive eller ætsende midler (f.eks. syreholdige opløsningsmidler eller klorholdige midler). Panelradiatorer kan ikke anvendes til tørring af våde eller fugtige genstande, der anbringes på radiatoren. Skader på lakerede overflader som følge af forkert håndtering eller vedligeholdelse vil ikke være dækket.

9.
Det er forbudt at fjerne vandet fra hele radiator- eller konvektorinstallationen eller dens del og at efterlade den i denne tilstand. Der henvises også til nye installationer med tæthedstest. Hvis der er behov for at fjerne vandet, f.eks. på grund af renoverings- eller vedligeholdelsesarbejde, må vandet kun fjernes fra den pågældende del. Når alle arbejder er udført, skal installationen straks fyldes med vand. Mængden af vand, der anvendes til påfyldnings- eller påfyldningsprocessen, skal overvåges, f.eks. med en vandmåler. Garantien gives, forudsat at enheden ikke er blevet repareret eller ændret af en køber eller tredjepart uden godkendelse fra garantiyderen.

10.
Forekomst af fejl inden for garantiperioden efterfølges af en reklamationsprocedure ved at underrette sælgeren af enheden om skaden i en særlig reklamationsformular med angivelse af skadens oprindelse og nærmere oplysninger senest en (1) måned efter, at fejlen er opdaget. Sælger accepterer reklamationsformularen og videresender den til garantiyderen via anbefalet brev, fax eller e-mail inden for 24 timer efter, at den er accepteret. I tilfælde af ufuldstændige data skal formularen returneres for at kunne udfyldes. Fakturaen eller kopi vedlægges formularen. Garantiyderen kan i særlige tilfælde anmode om fotodokumentation af det berørte produkt. Garantiyderen er forpligtet til at besvare reklamationen skriftligt inden 14 dage efter, at en udfyldt formular er accepteret.

11.
For at anerkende kravet udfører garantiyderen et visuelt eftersyn af garantiyderen på monteringsstedet eller andet område angivet af garantiyderen. Den originale emballage, der anvendes til levering, skal opbevares til eftersyn i tilfælde af skader af mekanisk oprindelse. I særlige tilfælde (f.eks. når produktet skal sendes fra udlandet) har garantiyderen ret til at forlænge fristen for at anerkende det normalt definerede krav i op til 30 dage.

Hvis reklamationen anerkendes, skal garantiyderen uden beregning reparere eller udskifte de dele eller den enhed, der findes at være defekt på grund af forkert fremstilling eller materialefejl, eller udskifte radiatoren eller konvektoren til en ny enhed, der er fejlfri. I tilfælde af skader, der ikke påvirker radiatorens eller konvektorens funktionalitet, kan der tilbydes en rabat.

I tilfælde af reklamation vedrørende et produkt, hvis fremstilling er ophørt, vil garantiyderen tilbyde en tilsvarende enhed med lignende parametre eller en fuld refundering på købsdatoen. Garantiyderen leverer ikke en alternativ enhed i perioden, hvor reklamationen behandles.

12.
Garantiyderen har ret til at vælge metode for kompensation for reklamationen blandt de metoder, der er anført i punkt 11. Hvis reklamationen anerkendes i form af ombytning, skal al montering leveres af et autoriseret Purmo servicecenter. I tilfælde af problemer under montering af den udskiftede radiator eller konvektor, f.eks. manglende ventil til at adskille radiatoren fra installationen, kan servicecentret nægte at adskille eller montere den nye radiator eller konvektor. Som følge heraf anerkendes garantikravet som udnyttet af garantiyderen.

13.
Garantiperioden forlænges på grund af reparationstiden regnet fra datoen for levering til garantiyderen til reparationsdatoen. I tilfælde af ombytning gives en ny garantiperiode.

14.
Garantiyderen forbeholder sig ret til at foretage ændringer af sine produkter uden forudgående varsel, medmindre de vedrører væsentlige tekniske detaljer, der påvirker udvælgelsesprocessen.

15.
Garantien dækker ikke omkostninger eller skader som følge af personlige eller andre ulykker, skader på andre varer eller tabt fortjeneste.

16.
Garantibetingelserne udelukker, begrænser eller suspenderer ikke købernes lovbestemte rettigheder.

17.
Disse garantibetingelser er gældende som angivet siden 01.01.2020.

*Konvektorer omfatter ikke ventilatorkonvektorer. To års garanti på reservedele, elektrisk udstyr, ventilatorer og motorer.