Slovensko
Hlavná stránka

Právna ochrana

Právna ochrana

Firma Rettig ICC a zlúčené subjekty prevádzkujú túto webovú stránku (ďalej len "stránka") za účelom informovania a umožnenia komunikácie používateľov.

Prístup na stránku a jej používanie sa riadi týmito "Podmienkami a zásadami na používanie stránky" (ďalej len "podmienky") a všetkými príslušnými právnymi predpismi. Získanie prístupu na stránku a jej prehliadanie je zároveň bezvýhradným a neobmedzeným vyjadrením súhlasu s uvedenými podmienkami.

  • Ak nie je uvedené inak, všetky materiály uverejnené na tejto stránke sú chránené autorským právom. Materiály uverejnené na tejto stránke nesmú byť využívané na iné účely ako je uvedené v týchto podmienkach alebo texte uverejnenom na stránke.
  • Rettig ICC na seba neberie a nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo napadnutie počítačového vybavenia alebo iného používateľ vírusom, ktoré mohlo nastať pri prístupe na našu webovú stránku, jej používaním, prehliadaním jej stránok alebo sťahovaním akýchkoľvek materiálov z tejto stránky, vrátane (okrem iného) textov, obrázkov, audio a video súborov.
  • Rettig ICC neposkytuje žiadnu záruku a nezaručuje splnenie žiadnych podmienok vzhľadom na správnosť informácií uverejnených na tejto stránke a absolútne vylučuje prijímanie a nesenie zodpovednosti za akékoľvek chyby a nepresnosti v jej obsahu. Ani Rettig ICC ani žiadna zo strán, ktoré sa spolupodieľali na vytváraní, upravovaní alebo dodávaní tejto stránky nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné alebo sekundárne škody a morálne straty vyplývajúce z prístupu na túto stránku, jej používania, znemožnenia prístupu alebo jej používania.
  •  Technické údaje a vlastnosti výrobkov predstavených na tejto stránke sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia meniť.
  • Všetky informácie a iné materiály zasielané používateľmi na túto stránku elektronickou poštou alebo iným spôsobom, vrátane všetkých údajov, otázok, komentárov, návrhov a podobne, nie sú a nebudú považované za dôverné a zohľadňujúce vlastnícke práva. Všetko, čo používateľ odovzdá alebo pošle na túto stránku môže Rettig ICC využívať za ľubovoľným účelom, vrátane (okrem iného) reprodukovania, zverejňovania, odovzdávania, uverejňovania, rádiového vysielania a zasielania poštou. Firma Rettig ICC je navyše oprávnená neobmedzene a bezplatne využívať všetky nápady, koncepcie, know-how a techniky obsiahnuté v akomkoľvek materiály, ktorý používateľ na túto stránku pošle za akýmkoľvek účelom, vrátane (okrem iného) na vypracovanie, vytváranie a marketing výrobkov s použitím týchto informácií.
  • Materiály predstavené na tejto stránke sú vlastníctvom firmy Rettig ICC alebo sú používané so súhlasom Rettig ICC. Ak to tieto podmienky výslovne neumožňujú alebo to nebolo výslovne povolené v inej časti stránky, využívanie týchto materiálov používateľom alebo akoukoľvek ním oprávnenou inou osobou je zakázané.
  • Na stránke sú špecifikované výrobky a/alebo služby bežne dostupné v Európe, ktoré však nemusia byť dostupné v konkrétnom štáte alebo meste. Pre zistenie dostupnosti daného výrobku alebo služby vo Vašom regióne sa preto prosím obráťte na firmu Rettig ICC.
  • Rettig ICC nezodpovedá za obsah žiadnych webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky. Spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky používateľ realizuje na vlastné riziko. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Rettig ICC na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu používateľov a nesmie byť interpretované ako podporovanie majiteľa/sponzora danej webovej stránky či portálu alebo ich obsahu. Rettig ICC neposkytuje žiadne priame ani domnelé záruky na presnosť, platnosť, legálnosť a iné vlastnosti všetkých materiálov a informácií uvedených na stránkach tretích osôb.
  • Rettig ICC môže tieto podmienky revidovať kedykoľvek v rámci aktualizácie informácií uverejnených na tejto stránke. Tieto podmienky sú pre používateľov záväzné. Navštevujte preto pravidelne túto stránku a kliknutím na hypertextové prepojenie "Právna ochrana a ochranné známky" umiestnené v spodnej časti webových stránok Rettig ICC skontrolujte aktuálne platné podmienky.

Tieto podmienky sa riadia Fínskym právom a musia byť interpretované v zmysle tohto práva a to bez odvolávania sa na nejednotnosť právnych predpisov.

Ochranné známky

Ochranné známky, grafické znaky (logá) a označenia služieb (ďalej spoločne len "ochranné známky") uverejnené na tejto stránke sú ochrannými známkami firmy Rettig ICC a/alebo zlúčených subjektov. Všetky iné ochranné známky použité na tejto stránke sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Google Analytics

Tieto webové stránky používajú nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google).  Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu.  Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva.  Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok.  Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.