Slovensko
Kvalita

Kvalita

Kvalita

Riadime sa najvyššou akosťou

Čo urobí firma, ktorá chce, aby akosť vyrábaných výrobkov, spôsob obsluhy zákazníka a starostlivosť o životné prostredie boli pôvodom k hrdosti každého jej pracovníka?Stará sa na všetkých etapách a na všetkých stupňoch výrobného procesu dodržiavať prijaté akostné normy.

Chceli by sme byť takáto firma, preto sme v minulom roku začali uvádzať Integrovaný systém riadenia akosťou a prostredím Tento systém sa opiera na akostných normách ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996 priznaných nám British Standard Institution. Čo to znamená?

Prijaté normy využívajú procesný prístup. Je opretý na tzv. Slučke Deminga. Naplánuj - Vykonaj -Skontroluj - Oprav.

Takýto prístup uľahčil analýzu všetkých etáp a úrovní vykonávaných činností vo firme: výrobných a logistických postupov a predaja.Bolo určené ich poradie a vzájomné závislosti. Je známo, že jednotlivé procesy sa prenikajú - jedny vyplývajú z druhých, dodávajú si vzájomne informácie a produkty.

Určené sú kritéria a metódy hodnotenia, ktoré zaistia účinne viesť a kontrolovať tieto procesy. Preto, aby boli monitorované, bol zaistený prístup k vhodnému zariadení a informáciám.

Prijaté normy nám tiež diktujú spôsob, akým je vedená dokumentácia firmy.Dokumentácia môže byť zhotovená v rôznej forme a na rôznych nosičoch, ale musí mať vhodnou štruktúru, dokumenty musia byť potvrdzované a ich aktuálna verzia by mala byť sprístupnená záujemcom, napr. vo vnútornej internetovej sieti.

Jedným zo základných dokladov vo firme je dokument, ktorý určuje ciele politiky v oblasti akosti a prostredia - za vypracúvanie tohto dokumentu zodpovedá vedenie firmy. Táto politika musí byť zavedená v celej firme a musí ju znať a rozumieť jej predpoklady každý pracovník.  Nie jedná sa v tom prípade iba o to, aby ich znal naspamäť, ale aby vedel, akým spôsobom je realizovaná na jeho pracovnom mieste.Politika firmy je systematicky analyzovaná tak, aby bolo isté, či je aktuálna a správna. Takáto analýza sa robí na základe výsledkov auditov, mienky zákazníkov a informácií o priebehu procesov v firme.

Mienka zákazníkov je nezvyklo dôležitá informácia - v politike, aká bola prijatá firmou, nadriadeným cieľom je dosiahnuť toho, aby zákazník bol uspokojený ( a zákazníkom je ak ten vonkajší, tak tiež ten vnútorný - napr. kolega z lakovni, ktorý dostáva nelakovaný radiátor, aby ho natrel). Skúmanie úrovne spokojnosti zákazníka stanoví novú požiadavku v prijatej verzii normy ISO 9001 a výsledky tohto prieskumu búdou dôležitým ukazovateľom pri hodnotení celej firmy. Boli určené osoby, ktoré sú zodpovedné za skúmanie potrieb a očakávaní zákazníkov, boli zavedené nové spôsoby komunikácie so zákazníkom, týkajúce sa okrem iného informácií o výrobku, posúdení a reklamácie.

Meranie, analýza a monitorovaní sú činnosti spojené s kontrolou a zdokonaľovaním celého rozsahu prác v firme, t.j. nákupov, tvorením produktu, dodávaním ho zákazníkovi, predpredajnou obsluhou. Sú pre to určené vnútorné audity ( vykonávané pracovníkmi firmy) a vonkajšie ( vedené pracovníkmi British Standard Institution).

Za vysokú akosť vyrábaných firmou výrobkov zodpovedá a o ochranu životného prostredia dbá každý pracovník našej firmy: od generálneho riaditeľa a jeho zástupcov až po radového pracovníka. Tá najvyššia akosť je cieľom, na ktorý sa skladá práca nás všetkých.

Čo robíme, aby sme splnili podmienky prijatého Integrovaného systému riadenia akosti a prostredia?  

 • Zlepšujeme štandardy, spojené s čo najlepšou obsluhou zákazníka, dbáme o správny prietok informácií, analyzujeme a zlepšujeme reklamačné procedúry.  
 • Obmedzujeme množstvo šrotovaných prvkov a nutných oprav behom výroby: vďaka starostlivému dozoru  nad akosťou, systematickej analýze dosahovaných výsledkov, uvádzania riešení, ktoré optimalizujú výrobný proces a  kontrola týchto činností a vnútorného transportu radiátorov behom celého výrobného procesu.  
 •  Samostatne splňujeme platné predpisy týkajúce sa likvidácie odpadov (recyklingu) tým, že je dôkladne triedime a  spolupracujeme s preto určenými jednotkami. 
 • Obmedzujeme na minimum spotrebu elektrickej energie a množstvo vytváraných odpadov tým, že používame vo výrobe novodobé technológie a materiály vysokej akosti.  
 • Zmenšujeme spotrebu vody a emisiu odpadových vôd investovaním v moderný systém ultrafiltrácie.

Politika akosti a ochrana životného prostredia

 • Retting Hetting z o.o. vyrába doskové radiátory na základe projektu Purmo.Chceme, aby každý náš pracovník bol hrdý na vysokú akosť a precízny proces výroby. Snažíme sa preto, aby nami vyrábané radiátory boli lídrom na trhu a prevyšovali výrobky konkurenčných firiem vysokými akostnými parametrami. Rovnako dôležitý je samotný proces výroby radiátorov Purmo, aby čo najmenej spôsoboval starostí na životné prostredie.
 • Zaväzujeme sa splňovať v priebehu našej každodennej práce všetky požiadavky Integrovaného systému riadenia akosťou a prostredím. Pomôže nám to splniť očakávaní a potreby našich klientov, hlavne v rozsahu vysokej akosti našich výrobkov a stálej starostlivosti o životné prostredie a ochrany pred všetkým znečistením a inými nekoristnými vplyvami.
 •  Abysme politiku akosti a ochrany životného prostredia v našej firme učinili reálnu, vyznačujeme hlavné akostné ciele, ktoré sú založené na jak najrozsiahlejším obmedzovaní množstva opráv radiátorov pri ich výrobe a množstva reklamácií radiátorov kúpených našimi zákazníkmi.V rozsahu ochrany životného prostredia naša činnosť je zameraná na obmedzenie množstva vytváraných odpadov. Snažíme sa, aby sme v závislosti na našich možnostiach obmedzili množstvo spotrebovaných substancií. Vyznačované vo firme ciele akosti a ochrany životného prostredia môžu tiež obsahovať iné aspekty našej činnosti. Ciele akosti a ochrany životného prostredia sú vyberané s ohľadom na ich aktuálnosť a prospešnosť.
 • Zaväzujeme sa dbať a udržiavať vysokú úroveň znalostí a vzájomnej spolupráce medzi pracovníkmi našej firmy tak, aby boli splnené všetky požiadavky právnych predpisov, správnych rozhodnutí a iných požiadaviek, najmä v rozsahu ochrany životného prostredia.
 • Povinnosťou a cieľom našej práce je čo najlepšie splniť očakávanie zákazníkov.Vďaka správnemu a  svedomitému vykonávaniu našich povinností ako aj systému kontroly a osobnému zaangažovaní všetkých pracovníkov, naše produkty búdu mať najvyššiu akosť a práca našej firmy bude čo najmenej ovplyvňovať životné prostredie.
 • Odpovednosť za vysokú akosť nami vyrábaných radiátorov a starostlivosť o ochranu životného prostredia závisí na každom pracovníkovi našej firmy: od generálneho riaditeľa a jeho zástupcov až po každého pracovníka na zverenom pracovnom mieste. Je to ciel, na ktorý sa skladá práca nás všetkých. Koordinátori kontroly akosti a pre ochranu životného prostredia uvádzajú  a dozerajú Integrovaný systém riadenia, ktorý splňuje požiadavky normy ISO 9001: 2000 i ISO 14001: 1996.
 • Neustále školenie a zvyšovanie kvalifikácií pracovníkov je zárukou, že akosť našich výrobkov bude vzrastať a zákazník vždy obdrží výrobok, ktorý odpovedá jeho požiadavkám. Záleží nám pritom, aby zavedené školenie spôsobilo vzrast vedomia pracovníkov v rozsahu starostlivosti o životné prostredie.