Jakość

Aby nasze produkty, obsługa klienta i dbałość o środowisko naturalne były dla nas i naszych partnerów powodem do dumy, stale działamy w ramach przyjętych standardów jakości
na każdym etapie funkcjonalnym i etapie.

Co robi firma, która chce, aby jakość produkowanych wyrobów, sposób obsługi klienta i dbałość o środowisko naturalne były powodem dumy dla każdego jej pracownika? Stara się na wszystkich etapach i szczeblach funkcjonowania przestrzegać przyjętych norm jakości. 
Chcemy być taką firmą dlatego też wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem. 
System ten opiera się na normach jakości przyznanych nam przez British Standard Institution.

Przyjęte normy wykorzystują podejście procesowe. Opiera się ono na tzw. Pętli Deminga: 
Zaplanuj - Wykonaj - Sprawdź - Popraw.

Takie podejście ułatwiło przeanalizowanie wszystkich etapów i poziomów funkcjonowania firmy: procesów produkcyjnych, logistycznych i sprzedaży. Określono ich kolejność oraz wzajemne zależności. Wiadomo bowiem, że poszczególne procesy się przenikają - jedne wynikają z drugich, dostarczają sobie nawzajem informacji i produktów.

Określono kryteria i metody oceny, które zapewnią skuteczne prowadzenie i nadzorowanie tych procesów. 
W celu ich monitorowania został zapewniony dostęp do odpowiedniego sprzętu i informacji.

Przyjęte normy narzucają też sposób funkcjonowania dokumentów w firmie. Dokumentacja może być sporządzona 
w dowolnej formie i na dowolnym nośniku, ale musi mieć odpowiednią strukturę, dokumenty muszą być zatwierdzane 
i aktualna ich wersja musi być dostępna zainteresowanym, np. poprzez wewnętrzną sieć intranetową.

Jeden z podstawowych dokumentów w firmie to dokument, który określa cele polityki jakościowej i środowiskowej
- za sformułowanie tego dokumentu jest odpowiedzialne kierownictwo firmy. Polityka ta musi być rozpowszechniona 
i zrozumiana w całej firmie i każdy pracownik powinien znać jej założenia. Nie chodzi jednak o to, aby znał je na pamięć, 
ale żeby wiedział, jak realizuje ją na swoim stanowisku pracy. Polityka firmy jest systematycznie analizowana 
dla zapewnienia, że jest aktualna i właściwa. Analizy takiej dokonuje się głównie na podstawie wyników audytów, 
opinii klientów i informacji o przebiegu procesów w firmie.

Opinie klientów są niezwykle istotną informacją - w przyjętej przez firmę polityce nadrzędnym celem jest osiągnięcie zadowolenia klienta (a klientem jest zarówno ten zewnętrzny, jak i odbiorca wewnętrzny np. kolega z malarni, 
który dostaje surowy grzejnik do pomalowania). Badania poziomu zadowolenia klienta są nowym wymaganiem w przyjętej wersji normy ISO 9001 i wyniki tych badań będą stanowić istotny wskaźnik oceny działania całej firmy. Zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za badanie potrzeb i oczekiwań klienta, wprowadzono nowe sposoby komunikacji z klientem dotyczącej m.in. informacji o wyrobie, zasięgania opinii, reklamacji.

Pomiary, analiza i monitorowanie to stałe działania związane z nadzorowaniem i doskonaleniem całości pracy firmy, 
m.in. zakupów, wytwarzaniem produktu, dostarczaniem go klientowi. Służą temu audyty wewnętrzne
(prowadzone przez pracowników firmy) oraz zewnętrzne (prowadzone przez pracowników British Standard Institution).

Certyfikaty jakości

Certyfikat rejestracji System zarządzania jakością 9001

Certificate of registration: Quality management system ISO 9001

Certyfikat rejestracji: System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certificate of registration: Environmental management system ISO 14001

Certyfikat rejestracji: System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nr ISO 45001

Certificate of registration: Occupational health & safety management system ISO 45001

Kitemark™ certificate

 

Oznaczenie CE

Norma EN 442 składa się z 2 różnych głównych obszarów:

1. Wymagania techniczne i specyfikacje.

2. Metody badań i pomiarów oraz ocena zgodności                  z wymaganiami.

Gwarancja

Koncern Purmo Group udziela
10-letniej gwarancji na grzejniki PURMO.

Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.