• Ogrzewanie hydrauliczne
  • Artykuły ekspertów
  • Grzejniki
  • Ogrzewanie podłogowe

Znaczenie delty t w wodnych systemach grzewczych

Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie, system ogrzewania wodnego wymaga zarówno kotła o prawidłowych wymiarach, jak i odpowiednio zwymiarowanych emiterów ciepła, takich jak grzejniki lub ogrzewanie podłogowe. Aby zapewnić maksymalną wydajność wymiany ciepła pomiędzy tymi komponentami, podgrzana woda musi być dostarczana z odpowiednią szybkością i temperaturą. Wszystko to wymaga koniecznych obliczeń, a tutaj kluczową rolę odgrywa delta t.
delta t w ogrzewaniu wodnym

Co to jest delta t?

Zasadniczo termin delta t (Δt) odnosi się do różnicy temperatur pomiędzy 2 różnymi punktami pomiarowymi. Mówiąc o delta t w odniesieniu do grzejników, istnieją 2 ważne różnice temperatur: przed i po wymianie ciepła. Różnica temperatur delta t jest zazwyczaj mierzona w stopniach Kelvina (K), które mają taką samą jednostkę skalującą jak stopnie Celsjusza (°C). Dlatego temperatura 10 Kelvinów jest równoważna różnicy 10 stopni Celsjusza.

Temperatura czynnika grzewczego

Bardzo ważne są również temperatura czynnika grzewczego oraz nadmierna temperatura czynnika grzewczego. Temperatura czynnika grzewczego lub średnia temperatura to średnia temperatura wody w systemie grzewczym, oparta na temperaturach wody na zasilaniu i powrocie. Wykorzystując różnicę temperatur między temperaturą zasilania i powrotu, a także masowe natężenie przepływu wody, łatwo jest zdefiniować moc cieplną za pomocą następującego wzoru:

Q = ṁ * cp * Δt

W tym wzorze wydajność cieplna (Q) równa się masowemu natężeniu przepływu (ṁ) * pojemności cieplnej właściwej wody (c p ) * różnicy temperatur przed i po przekazywaniu ciepła (Δt). Wzór ten podkreśla znaczenie prawidłowego ustawienia natężenia przepływu i temperatury w celu optymalizacji pętli ciepłej wody.

Nadmierna temperatura czynnika grzewczego

Nadmierna temperatura czynnika grzewczego to różnica między średnią temperaturą czynnika grzewczego a temperaturą pomieszczenia. Moc cieplną pojedynczej powierzchni grzewczej można obliczyć na podstawie bezpośredniej zależności między mocą grzewczą a nadmierną temperaturą. Dotyczy to ogólnie wymienników ciepła, ale również grzejników ogrzewania płaszczyznowego.

Jeśli na przykład temperatura w pomieszczeniu wynosi 20°C, a średnia temperatura czynnika grzewczego wewnątrz grzejnika wynosi 70°C (75°C temperatury wody na wlocie i 65°C temperatury wody na wylocie), wówczas delta t nadmiernej temperatury wynosi 50K. Nadmierna temperatura czynnika grzewczego jest określana metodą arytmetyczną lub logarytmiczną, przy czym arytmetyczna nadmierna temperatura jest wystarczająca do przybliżonych obliczeń. Wzór:

Δt = (tf + tr) / 2 – ta

Delta t jest równa sumie temperatury zasilania (t f ) i temperatury powrotu (t r ) podzielonej przez 2 pomniejszonej o temperaturę powietrza w pomieszczeniu (t a ).

Liczby w powyższym przykładzie zostały celowo wybrane, ponieważ delta t50 jest obecnie europejską normą pomiaru nowoczesnych kotłów i systemów grzejnikowych.

Dlaczego delta t jest ważna?

Nadmierna temperatura (delta t) służy do określenia obciążenia cieplnego pomieszczenia w połączeniu z wydajnością cieplną grzejnika. Dlatego podczas montażu lub wymiany grzejników ważne jest, aby używać prawidłowej temperatury systemu, a tym samym również nadmiernej temperatury czynnika grzewczego. Dzięki temu grzejniki będą odpowiednio dobrane do pomieszczenia, w którym są umieszczone, a system grzewczy będzie w stanie odpowiednio ogrzać przestrzeń. Pozwala to uniknąć zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury oraz pomaga zoptymalizować zarówno efektywność energetyczną, jak i komfort cieplny w pomieszczeniach.

Porównując wydajność i ceny grzejników, należy sprawdzić, która wartość delta t jest podana. Umożliwi to prawidłowe porównanie różnych typów produktów.

Delta t50

Jak wspomniano wcześniej, delta t50 jest obecnie europejską normą testową dla grzejników. Nie oznacza to jednak automatycznie, że należy stosować ją stosować bezrefleksyjnie. Właściwe temperatury systemu zależą od standardu budynku (np. rok budowy, standard izolacji itp.) oraz zastosowanego źródła ciepła (kocioł kondensacyjny, pompa ciepła itp.). Jeśli temperatura systemu ulegnie zmianie, na przykład podczas wymiany źródła ciepła, należy sprawdzić rozmiary grzejników i w razie potrzeby dostosować je do nowych temperatur systemu. Obowiązuje ogólna zasada: im niższa jest nadmierna temperatura czynnika grzewczego, tym większe powinny być grzejniki.

Powyższe wyjaśnienia pokazują ścisły związek pomiędzy temperaturą systemu, różnicą pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu a wydajnością grzejnika. Gdy tylko coś się zmieni w odniesieniu do natężenia przepływu lub temperatury systemu, grzejniki muszą zostać sprawdzone i w razie potrzeby wymienione.

Dowiedz się więcej o renowacji systemu grzewczego