Takuu

Purmo-radiaattoreilla on 10 vuoden* takuu ostopäivästä kaikkien valmistusvirheiden varalta, kun niitä käytetään normaaleissa olosuhteissa ja kuumavesilämmitysjärjestelmässä. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat asennus- tai käsittelyvirheistä, väärinkäytöstä tai radiaattorien ulkopuolisista tekijöistä, kuten vedenlaadusta tai happea läpäisevistä putkista.
*6 vuotta sinkityille radiaattoreille ja 2 vuotta kaikille elektroniikka- ja sähkökomponenteille ja varaosille, jotka myydään erikseen (päätylevyt, päälliritilät, muovikiinnikkeet, tulpat, ilmanvaihtoaukot, kiinnitysosat).

Takuuehdot

Purmo-radiaattorit ja -konvektorit*

1.
PURMO-radiaattorien ja -konvektorien markkinoinnissa ja toimituksessa noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennustuoteasetusta (EU) N:o 305/2011 rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta.

2.
Purmo Group (jäljempänä takuun myöntäjä) myöntää 10 vuoden takuun (ostopäivästä lukien) muille kuin sinkityille PURMO-radiaattoreille ja -konvektoreille, kuitenkin enintään 11 vuotta tuotteeseen merkitystä valmistuspäivästä. Sinkityille radiaattoreille, joissa on lisäksi korroosiosuoja, myönnetään kuuden (6) vuoden, mutta kuitenkin enintään seitsemän (7) vuoden takuu tuotteeseen merkitystä valmistuspäivästä lukien. Erikseen myytävien varaosien (päätylevyt, päälliritilät, muovipidikkeet, tulpat, ilmanvaihtoaukot, kiinnitysosat) sekä sähkö- ja elektroniikkaosien takuu on kaksi (2) vuotta päätuotteessa ilmoitetusta valmistuspäivästä lukien, ei kuitenkaan enempää kuin kolme (3) vuotta.


Takuu myönnetään laitteen oston yhteydessä toimitetussa takuuasiakirjassa mainituilla ehdoilla edellyttäen, että tuote on ostettu Purmo Groupin tai sen sopimuskumppanin valtuutetulta jälleenmyyjältä tälle jälleenmyyjälle omistetulla myyntialueella. Takuuehdot voivat vaihdella yksityiskohtaisesti sen alueen tai maan mukaan, josta laite on ostettu.

Takuun myöntäjän vastuu raukeaa, jos tuote on ostettu sen alueen ulkopuolelta, jolla valtuutettu jakelija harjoittaa valtuutettua myyntiään, tai jos tuote on koottu tällaisella alueella.

3.
Takuu koskee keskuslämmitysjärjestelmän vesikiertokokoonpanoihin asennettuja radiaattoreita ja konvektoreita, joissa estetään kemikaalittoman hapen pääsy järjestelmään:

 • suljetussa järjestelmässä, jossa on paisuntasäiliö
 • virta kaukolämpökeskuksesta, polttokattilasta tai lämpöpumpusta
 • mustasta teräksestä/kuparista tai muovista valmistetut putket, joissa on diffuusiosuoja
 • varustettu paikallisilla ilmanvaihtosuuttimilla (keskustuuletusjärjestelmää ei sallita), ja
 • käytetään lämmitykseen normaalissa sisäympäristössä, joka ei altistu vaarallisen syövyttävän aineen vaikutuksille eikä jäähdyttimen pinnan pysyvälle tai väliaikaiselle kosteudelle.

4.
Takuu myönnetään, kun:

 • ostosta voidaan esittää todistus, eli lasku tai kuitti.
 • radiaattorit ja konvektorit on asennettu vesikiertoisiin keskuslämmitysjärjestelmiin kansallisten teknisten asetusten ja standardien mukaisesti, ja niissä on otettu huomioon jäljempänä kohdassa 5. esitetyt rajoitukset
 • Purmo-radiaattorin tai -konvektorin käyttöehdoissa ilmoitettuja takuun myöntäjän tai laitteen oston yhteydessä annettujen paikallisen valmistajan takuuehtoja on noudatettu, ja
 • takuukorvauksen hakija on täyttänyt kaikki mahdolliset omat velvollisuutensa.

5.
PURMO-paneeliradiaattoreilla varustetun keskuslämmitysjärjestelmän suurin käyttöpaine ei saa ylittää kymmentä (10) baaria (kuutta [6] baaria pystysuuntaisissa radiaattoreissa) ja konvektoreissa viittä (5) baaria tai kahdeksaa (8) baaria painetyypin mukaan. Enimmäiskäyttölämpötila on 110 °C.

Korkeissa rakennuksissa ja kerrostaloissa on käytettävä vyöhykejärjestelmää. Tiiveystesti on tehtävä kokoonpanon käyttöpainetta vastaavalla paineella lisäten kaksi (2) baaria, kuitenkin vähintään neljä (4) baaria.

6.
Takuu ei kata radiaattoreita ja konvektoreita, jotka on asennettu:

 • keskuslämmityskokoonpanoon, joka on kytketty korkean lämpötilan jakeluverkkoon imunostimella tai pumpun sekoitussilmukalla
 • uima-allasalueille, autopesuloihin, pesuloihin, teurastamoihin, julkisiin WC-tiloihin, kylpyhuoneisiin tai muihin tiloihin, joissa on runsaasti korroosiota aiheuttavia aineita ilmassa, sekä alueille, joissa radiaattori tai konvektori altistuu pysyvälle tai väliaikaiselle kosteudelle, sinkittyjä radiaattoreita lukuun ottamatta, joiden takuuaika on määritelty edellä kohdassa 2
 • keskuslämmityskokoonpanoihin, jotka on kytketty vedensyöttöjärjestelmään ilman suojalaitteita takaisinvirtauksia vastaan
 • keskuslämmityskokoonpanoon, jossa vettä poistetaan useammin tai pidempään kuin mitä on suositeltu käyttövaatimuksissa
 • höyrykokoonpanoihin
 • keskuslämmityskokoonpanoihin, joissa veden laatuluokka on korkeampi kuin suositus, eli:

– kloridi- ja sulfaatti-ionien kokonaismäärä ei saa olla suurempi kuin 150 mg/l (kokoonpanoissa, joissa kupariputket ovat korkeintaan 50 mg/l );
– happipitoisuus enintään 0,1 mg/l;
– pH-vesireaktio 7,0–10,0; ja –
veden kokonaiskovuus enintään 4,0 mval/l.

Takuu ei kata myöskään sinkittyjä radiaattoreita, jotka on asennettu saunaan tai vastaaviin tiloihin.

7.
Takuu ei kata radiaattorin, konvektorin tai niiden osien normaalia kulumista tai radiaattorin, konvektorin tai niiden osien (kannatinten, kansien) vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä käsittelystä, säilytyksestä, kuljetuksesta tai väärinkäytöstä. Se koskee erityisesti seuraavia radiaattoreita ja konvektoreita:

 • joita ei varastoida tai kuljeteta kuivissa olosuhteissa
 • joiden sisäosat ovat kiintoaineiden tai vaarallisten nesteiden saastuttamia
 • jotka ovat vääntyneet kokoonpanossa vallitsevan liiallisen koepaineen tai staattisen paineen vaikutuksesta tai muuttaneet muotoaan jäätymisen vuoksi
 • joissa on mekaanisia vaurioita, esim. radiaattorin tai konvektorin päällä istumisesta johtuvan ylikuormituksen vuoksi ja
 • joissa on sisäistä tai ulkoista korroosiota tai liiallisen voiman tai paineen aiheuttamaa muodonmuutosta.

8.
Radiaattorit ja konvektorit on asennettava alkuperäisissä pakkauksissaan. Pakkaus on jätettävä radiaattoriin ja konvektoriin, vaikka keskuslämmitysjärjestelmä olisi aktivoitu rakennusten lämmittämistä varten viimeistelytöiden tai viemäröinnin ajaksi. Pakkauksen poistoa suositellaan sitten, kun kaikki viimeistelytyöt on tehty.

Ennen järjestelmän käynnistämistä on tarkistettava, että radiaattorin ja konvektorin varusteet (ilmanvaihtoaukko, insertti, tulpat) ja kytkentä järjestelmään on kiristetty oikein.

Radiaattorit ja konvektorit on puhdistettava säännöllisesti. On suositeltavaa käyttää vain pehmeitä ja hellävaraisia kankaita, joita voidaan kostuttaa hieman. Radiaattorien ja konvektorien puhdistamiseen ei ole suositeltavaa käyttää syövyttäviä tai korrosoivia aineita (esim. happamia liuottimia tai klooria sisältäviä aineita). Paneeliradiaattoreita ei voi käyttää radiaattorin päälle asetettujen märkien tai kosteiden esineiden kuivaamiseen. Lakkapintojen virheellisestä käsittelystä tai kunnossapidosta johtuvista vaurioista ei myönnetä korvauksia.

9.
Veden poistaminen koko radiaattori- tai konvektorikokoonpanosta tai sen osasta ja sen jättäminen tähän tilaan on kiellettyä. Tämä koskee myös uusia asennuksia tiiviystestin yhteydessä. Jos vesi on poistettava esimerkiksi saneeraus- tai huoltotöiden vuoksi, vesi on poistettava vain kyseisestä osasta. Kun kaikki työt on tehty, laitteisto on täytettävä välittömästi vedellä. Täyttöön tai täyttöprosessiin käytetyn veden määrää on valvottava esim. vesimittarilla. Takuu myönnetään, jos ostaja tai kolmas osapuoli ei ole korjannut tai muuttanut laitetta ilman takuun myöntäjän hyväksyntää.

10.
Takuuaikana ilmeneviä vikoja seuraa reklamaatiomenettely, jossa laitteen myyjälle ilmoitetaan vahingosta erityisellä reklamaatiolomakkeella, jossa ilmoitetaan muun muassa vahingon syy ja yksityiskohdat viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua vian havaitsemisesta. Myyjä hyväksyy reklamaatiolomakkeen ja lähettää sen takuun myöntäjälle kirjattuna kirjeenä, faksilla tai sähköpostitse 24 tunnin kuluessa sen hyväksymisestä. Jos tiedot ovat puutteellisia, lomake palautetaan täydennettäväksi. Lasku tai sen kopio on liitettävä lomakkeeseen. Tietyissä tapauksissa takuun myöntäjä voi pyytää kuvadokumentaatiota reklamaation kohteena olevasta tuotteesta. Takuun myöntäjä on velvollinen vastaamaan reklamaatioon kirjallisesti 14 päivän kuluessa täytetyn lomakkeen hyväksymisestä.

11.
Takuuvaatimuksen hyväksymiseksi takuun myöntäjä tarkastaa silmämääräisesti asennusalueen tai muun takuun myöntäjän määrittämän alueen. Toimituksessa käytetty alkuperäinen pakkaus on säilytettävä tarkastusta varten, mikäli se on vaurioitunut mekaanisesti. Erityistapauksissa (esim. jos tuote on lähetettävä ulkomailta) takuun myöntäjällä on oikeus pidentää reklamaation hyväksynnän määräaikaa, joka on yleensä 30 päivää.

Jos reklamaatio hyväksytään, takuun myöntäjän on korjattava tai vaihdettava virheellisen valmistuksen tai materiaalivirheiden vuoksi viallisiksi todetut osat tai laitteet tai vaihdettava radiaattori tai konvektori uuteen virheettömään laitteeseen. Jos vauriot eivät vaikuta radiaattorin tai konvektorin toimintaan, voidaan tarjota alennusta.

Jos reklamaatio koskee tuotetta, jonka valmistus on lopetettu, takuun myöntäjä tarjoaa vastaavan laitteen vastaavine parametreineen tai tuotteen ostopäivää vastaavan rahat takaisin -takuun. Takuun myöntäjä ei toimita vaihtoehtoista laitetta reklamaation hyväksyntäprosessin aikana.

12.
Takuun myöntäjällä on oikeus valita kohdassa 11 määritetty vahingonkorvaustapa. Jos reklamaatio korvataan vaihtona, kaikki asennustyöt on annettava valtuutetun Purmo-huoltokorjaamon tehtäväksi. Jos vaihdetun radiaattorin tai konvektorin asennuksessa ilmenee ongelmia, esim. radiaattorin erottamiseen asennuksesta ei ole venttiiliä, huoltokorjaamo voi kieltäytyä purkamasta tai asentamasta uutta radiaattoria tai konvektoria. Tällöin takuun myöntäjä katsoo, että takuuvaatimus on täytetty.

13.
Takuuaikaa pidennetään korjausajalla, joka on laskettu siitä päivästä, kun tuote on toimitettu takuun myöntäjälle, korjauspäivään asti. Jos tuote vaihdetaan, uusi takuuaika myönnetään.

14.
Takuun myöntäjä pidättää oikeuden tehdä tuotteisiinsa muutoksia ilman ennakkoilmoitusta, elleivät kyseessä ole merkittävät tekniset tiedot, jotka vaikuttavat valintaprosessiin.

15.
Takuu ei kata kuluja tai vahinkoja, jotka aiheutuvat henkilö- tai muista onnettomuuksista, muille tuotteille aiheutuneita vahinkoja tai voiton menetyksiä.

16.
Takuuehdot eivät sulje pois, rajoita tai peruuta ostajien lakisääteisiä oikeuksia.

17.
Nämä takuuehdot ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.

*Konvektoreihin ei sisälly puhallinkonvektoreita. Varaosilla, sähkölaitteilla, puhaltimilla ja moottoreilla on 2 vuoden takuu.