Česko
Domácí stránka

Právní výhrady

Právní výhrady

Firma Rettig ICC a s ní spojené subjekty udržují tuto www stránku, (dále nazývanou  "Stránkou" s cílem informovat uživatele a rovněž jim umožnit vzájemné porozumívání.

Přístup k této stránce a její používání podléhá následujícím „ Podmínkám a zásadám používání Stránky“ (dále zvanými Podmínkami) jak rovněž všem odpovídajícím právním předpisům. 
Získání přístupu k nynější Stránce a její prohlížení je považováno za bezpodmínečné akceptování níže uvedených Podmínek.

  • Všechny materiály, jež jsou na této Stránce přístupné podléhají ochraně autorských práv,  ledaže je zaznamenané jinak. Materiály umístěné na této stránce není dovoleno používat jiným způsobem, než je povoleno v nynějších Podmínkách anebo v textu umístěném na Stránce.
  • Rettig ICC nepřijímá a nenese odpovědnost za jakékoliv škody anebo infikování virusem počítačů anebo jiného vlastnictví uživatele, které mohou vzniknout z možnosti přístupu na nynější Stránku, jejího používání anebo prohlížení jejích stránek anebo výběr z této Stránky jakýchkoliv materiálů, v tom (mezi jinými) textů, obrázků, souborů audio a video.
  • Rettig ICC neuděluje žádné záruky, ani nezajišťuje splnění žádných podmínek ohledně správnosti informací obsažených v této Stránce, jak rovněž výrazně vylučuje přijímání a nesení odpovědnosti za jakékoliv chyby a nepřesnosti umístěné na této stránce.  Ani Rettig ICC, ani žádná ze stran, které se účastní tvorby, opracování a poskytování této Stránky nenese odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, druhotné škody a morální ztráty vzniklé z přístupu do této Stránky  anebo jejího používání anebo nemožnosti přístupu anebo používání Stránky.
  • Vlastnosti a technické údaje výrobků představovaných na této Stránce mohou podléhat změnám v libovolném čase a bez dřívějšího oznámení.
  • Veškeré informace a jiné materiály zaslané uživateli na tuto Stránku elektronickou poštou anebo jiným způsobem, v tom veškeré údaje, otázky, komentáře, návrhy a podobně nejsou a nebudou považované za důvěrné  a nepodléhají vlastnickému právu. Vše, co bude odevzdané anebo zaslané uživatelem na tuto stránku může být využité firmou Rettig ICC libovolným způsobem, v tom (mezi jiným) reprodukování, ukazování, odevzdávání, publikování, vysílané prostřednictvím radiových vln.
  • Mimoto je firma Rettig ICC oprávněná do volného a neodplatného využívání veškerých nápadů, koncepcí,  know-how a technik týkajících se jakéhokoliv obsahu zaslaného uživateli na tuto Stránku, pro libovolné využití, v tom (mezi jiným) pro opracování, výrobu a marketink výrobků s použitím těchto informací.
  • Materiály reprezentované na této stránce jsou buď vlastnictvím firmy Rettig ICC, anebo jsou používané firmou  Rettig ICC s povolením majitele. Používání těchto materiálů  uživatelem, nebo jakoukoliv jím pověřenou osobou je zakázané, ledaže nynější Podmínky to výrazným způsobem povolují anebo to bylo výrazným způsobem povoleno v jiné části Stránky.
  • Na Stránce byly popsány výrobky  a/anebo služby jež jsou všeobecně přístupné v Evropě, ale nemusí být dostupné v daném státě anebo místě. V této souvislosti prosíme o kontaktování se s  firmou Rettig ICC za účelem zjištění dostupnosti určitého výrobku anebo služby ve Vašem regionu.
  • Rettig ICC neodpovídá za obsah žádných stránek spojených s touto Stránkou pomocí odkazů (linků) na anebo z nynější Stránky.  Spojování se s jinými webovými stránkami anebo stránkami pocházejícími z jiných zdrojů než tato Stránka se uskutečňuje v úplnosti na vlastní riziko uživatele. Umístění takových odkazů firmou  Rettig ICC na nynější Stránce  slouží výlučně pohodlí uživatelů a nemůže být interpretováno jako podporování vlastníka/sponzora dané stránky anebo internetové stránky anebo jejího obsahu. Firma Rettig ICC neuděluje žádné přímé,  ani  předpokládané záruky vzhledem k přesnosti, platnosti, legálnosti a jiných vlastností veškerých materiálů a informací obsažených na internetových stránkách třetích osob.
  • Rettig ICC může v libovolném čase revidovat nynější Podmínky aktualizováním informací umístěných na této Stránce. Protože nynější Podmínky jsou pro uživatele závazné, je potřebné v určitých časových intervalech navštěvovat tuto Stránku kliknutím na hypertextové spoje „ Právní výhrady a obchodní známky“ umístěné na spodu internetových stránek Rettig ICC, za účelem ověření aktuálně platných Podmínek

Nynější Podmínky  podléhají finskému právu  a musí být interpretované v souladu s tímto právem bez odvolávání se na  kolizi právních předpisů.

Obchodní známky

Ochranné známky, grafické znaky (logo) a znaky služeb (dohromady nazývané "obchodními známkami") umístěné na této stránce jsou obchodními známkami firmy Rettig ICC a/anebo odpovídajících majitelů.

Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.