Slovensko
Inšpirácia

Poradovník kupujucého

Poradovník kupujucého

VÝBER VYKUROVACÍCH TELIES

V ponuke  našej firmy sa nachádza mnoho typov vykurovacích telies, ktoré sa medzi sebou líšia určením, konštrukciou, rozmermi, tvarom, niekedy farbou a vďaka tomu každý  klient určite nájde pre seba najvhodnejšie vykurovacie teleso. Voľba vykurovacieho telesa  -  vizuálne najvhodnejšieho -  musí vždy prebiehať na základe istej veľkosti, ktorá vzhľadom na základnú funkciu vykurovacieho telesa je najdôležitejšia, a pritom nie vždy  dobre pochopená. Je to tepelný výkon vykurovacieho telesa uvádzaný vo watoch [W] pre rôzne teploty napájania a návratu vykurovacieho média a teploty v miestnosti, v ktorej  teleso bude namontované. Vykurovacie teleso musí byť zvolené tak, aby jeho tepelný výkon bol vyšší alebo aspoň rovnaký ako potreba tepla danej miestnosti (často sa tiež používa pojem straty tepla miestnosti). Veľkosť strát tepla  je spojená s vlastnosťami budovy a tiež s jej položením a musí ju vypočítať  projektant. Tieto výpočty sú pripojené do väčšiny hotových projektov   jednorodinných domov, v  individuálnych projektov sa obyčajne  nevyskytujú.

Častou chybou  pri voľbe vykurovacieho telesa je určovanie ich výkonu pomocou ukazovateľov  na základe povrchu alebo kubatúry miestností. Táto metóda je spojená  s veľkou chybou, pretože ukazovateľ potreby tepla vo vzťahu k povrchu sa môže pohybovať od 40 do až 200 W/m2,   - záleží na  mnohých faktoroch, ktoré je vždy treba vziať do úvahy. Aby sa umožnil správny výber vykurovacieho telesa, nižšie uvádzame základné faktory, ktoré musíme poznať pri určovaní strát tepla miestností, a s tým spojenú veľkosť vykurovacieho telesa:

  • Teplota vonkajšia. V závislosti na lokalizácii budovy na území Poľska je určovaná  klimatická zóna, pre ktorú je prijatá prepočtová vonkajšia teplota vzduchu. Pohybuje sa  od –16 °C pri mori do –24 °C v horách. Čím nižšia je prepočtová vonkajšia teplota, tým straty tepla pre takú istú budovu budú väčšie.
  • Usituovanie budovy a podmienky veternosti. V budovách  stojacích v otvorenom priestore a vo veterných regiónoch, potreba tepla je vyššia než pre takú istú budovu stojacu v uzavretej mestskej zástavbe alebo na území chránenom stromami.
  • Tepelná ochrana miestností - koeficient prenikania tepla stien, stropu a dlážky. Budovy dobre izolované s nízkym koeficientom prenikania tepla cez stavebné prepážky  potrebujú výrazne menej tepla pre udržanie teploty komfortu vo vnútri miestností.
  • Typ okien a druh zasklenia. Vysokokvalitné  okná s nízkymi hodnotami koeficientu prenikania tepla, umožňujú úspory nákladov na  vykurovanie. Veľké zasklené plochy zväčšujú straty tepla.
  • Počet a usituovanie voči svetovým stranám, vonkajším stenám v miestnosti. Zisky tepla zo slnečného žiarenia majú vplyv na možnosť voľby menších vykurovacích telies.
  • Vnútorná teplota. Je podmienená  povahou miestnosti – čím vyššie sú požiadavky,  tým väčšie vykurovacie teleso musíme zvoliť.
  • Parametre vykurovacieho média. Vo väčšine prípadov sa  tepelný výkon  pohybuje v závislosti na parametroch vykurovacieho média, tzn. teploty napájania a návratu a teploty v miestnosti na úrovni 75/65/20 °C alebo 70/55/20 °C. Ak inštalácia pracuje na iných parametroch, než tie, ktoré sú uvedené v tabuľkách výkonu alebo máme v miestnosti   inú teplotu než 20 °C, musíme využiť korigujúce ukazovatele, umožňujúce správny prepočet výkonu vykurovacieho telesa.

Pamätajme tiež na to, že vykurovacie teleso musí byť montované na vonkajšej stene, najlepšie pod oknom. Vtedy studený vzduch  prenikajúci cez okno je ohrievaný vykurovacím telesom a už ohriaty sa dostáva do miestnosti. Vďaka tomu sa získava  rovnomerne rozložená teplota v miestnosti. Iné umiestnenie  vykurovacieho telesa vynucuje väčšiu veľkosť, dokonca až o 20%. Na tepelnú kapacitu má vplyv  tiež to, či vykurovacie teleso  bude vstavané alebo zakryté, aj v týchto prípadoch treba voliť príslušne väčšie vykurovacie telesá.

Ako vidno, otázka voľby vhodnej veľkosti vykurovacieho telesa nie je taká jednoduchá ako by sa mohlo niekedy zdať. Aby sme to uľahčili, firma Rettig Heating Sp. z o. o. zhotovila špeciálny program s názvom Purmo SDG pre zjednodušenú (ale nie podľa ukazovateľov) voľbu vykurovacích telies značky Purmo  v rodinných domoch. Program je možné získať na webowej stránke výrobcu   www.purmo.com/pl/pobierz-pliki_programy-komputerowe.html a po inštalovaní veľmi priaznivým spôsobom - na základe uvedených údajov – vo väčšine  vyššie popísaných prípadov vybrať správne vykurovacie teleso.

Pre rodinné domy navrhujeme celú škálu doskových vykurovacích telies – dekoračných a kúpelňových. Je nutné pri tom poznamenať, že v miestnostiach so zväčšenou vlhkosťou vzduchu, t.j. kúpelne, sauny sa nesmú používať doskové ani dekoračné vykurovacie telesá. Ak je inštalácia rozvedená v stenách   budovy, je možné použiť doskové vykurovacie telesá napájané z boku - typ C. Ak je inštalácia rozvedená v dlážke, je možné použiť vykurovacie teleso s prístupom zdola - typ CV. Výška vykurovacích telies montovaných pod oknom záleží od vzdialenosti okenného parapetu  od dlážky - dolná hrana vykurovacieho telesa sa musí nachádzať minimálne 10 cm nad dlážkou, horný okraj minimálne 10 cm pod parapetom.