Česko
Servis a podpora

FAQ

Jak vybrat vhodný výkon otopného tělesa pro obytné prostory?

Do rodinných domů doporučujeme použít otopná tělesa PURMO jedno- nebo dvoudesková. Jestliže je rozvod instalace veden ve zdi, pak je vhodné použít tělesa s bočním připojením – typ C a pokud vedeme systém v podlaze podíl zdi, pak doporučujeme instalovat tělesa se spodním připojením  - typ V. Výška tělesa je limitována výškou okenního parapetu od podlahy a platí zásada, že pod i nad otopným tělesem by měla být min. vzdálenost 10 cm. Délka tělesa se dopočítá tak, aby byl pokryt ztrátový výkon prostorů. Doporučujeme, aby tepelné ztráty i celý návrh instalace navrhl projektant v oboru vytápění.

Je pravda, že v trubkách podlahového vytápění, které pracuje s vodou o nízké teplotě, se mohou tvořit řasy?

V systému instalace podlahového vytápění se neobjevují problémy se vznikem řas. Řasy se tvoří pouze v případě, že je přítomno ultrafialové záření. Podlahové vytápění je kompletně uloženo v podlaze zalité betonem, sluneční paprsky, které jsou zdrojem ultrafialové záření, neprostoupí do systému a tím řasy nemohou ani vznikat. O tom, že řasy se v systémech neobjevují svědčí i fakt, že po 30-ti leté zkušenosti provozu podlahových vytápění nevznikl jediný problém.

Co se stane, když praskne trubka podlahového vytápění zalitá betonem?

Každý systém podlahového vytápění musí být před spuštěním podroben zkoušce na těsnost. Přetlak potom musí zůstat v systému po celou dobu aplikace betonového potěru. Kdyby došlo k poškození trubek v průběhu nanášení mazaniny, pak by byl únik vody okamžitě rozpoznatelný na povrchu vytvořené podlahy. V takovém případě je oprava jednoduše řešitelná a to pomocí dvou spojek typy trubka-trubka. Pozdější těsnost důsledkem provozu odzkoušené soustavy je takřka vyloučena. Životnost našich trubek je deklarována na 50 let. Punc dlouhé životnosti a pomalý proces stárnutí jsou nejlepší výhody naší trubky. Betonový potěr vytváří další dodatkovou ochranu trubky před mechanickým poškozením. Jestliže se podaří poškodit trubky při dodatečných stavebních úpravách, pak není problém s lokalizací netěsnosti a následná oprava je stejná jako v předchozím případě.

Jaký vliv má podlahové vytápění na osoby, které mají cévní problémy? Natékají více nohy při provozu tohoto vytápění?

Podlahové vytápění má ve své podstatě velmi pozitivní vliv na pocit  tepelné pohody uživatele. Všem problémům můžeme předejít v případě, že dodržíme základní pravidla projektování systému podlahového vytápění. Základním pravidlem je, že maximální povrchová teplota podlahy v zóně stálého pobytu může být 29oC. Pokud dodržíme toto pravidlo, pak u zdravého člověka nedojde k výše popsaným obtížím, dále bereme v úvahu i to, že maximální povrchová teplota podlahy se nám objeví při těch největších mrazech (více než -20 oC) během zimy, ale těchto dní je velmi málo.

Proč je potřeba dodatečné otopné těleso v koupelně?

Koupelna je místnost kde by měla být teplota minimálně 24 oC což je více než v ostatních místnostech. Podlaha standardní koupelny však nemůže plnit funkci otopné plochy ve své celé části (např. pod vanou, sprchovým koutem atd.), kde nelze instalovat rozvod trubek. Takto zmenšená plocha není dostatečná k tomu, abychom získali potřebný tepelný výkon. Z tohoto důvodu je potřeba dodat další otopné těleso, doporučujeme koupelnové trubkové těleso, které může zároveň sloužit jako sušák na ručníky.

Je možné na podlahu, kde je podlahové vytápění, položit parkety?

Dokončovací vrstva podlahového vytápění nemůže mít vyšší tepelný odpor R = 0,15 m2K/W. Dřevěné parkety tento požadavek splňují, ale je třeba mít na paměti, že účinnost podlahového vytápění je nižší s rostoucím tepelným odporem finální vrstvy.

Jsou nějaké argumenty k tomu, aby se podlahové vytápění nepoužívalo v ložnicích?

Ideálním řešení pro ložnice, a hlavně pro takové, které plní funkci obytného pokoje (například dětský pokoj), je kombinace s deskovým tělesem. Podlaha, která je lehce prohřátá předává pouze část potřebného výkonu a zároveň je příjemná pro chodidla a zbývající výkon dodá otopné těleso, které zároveň velmi rychle reaguje na změny teploty v místnosti. Při této kombinaci vytápění můžeme bez problému uložit dítě ke spánku po obědě, tzn. vypneme radiátor, teplota v místnosti se sníží na teplotu vhodnou pro spánek a po probuzení můžeme nastavit teplotu na vyšší hodnotu a během krátké doby bude opět příjemně. Tímto způsobem se eliminuje tepelná setrvačnost podlahového vytápění, která je v tomto případě nežádoucí.

Proč se podlahové vytápění nemůže instalovat v budovách s nedostatečnou izolací?

Vzhledem k tomu, že podlahové vytápění má omezení v podobě maximální povrchové teploty podlahy, pak je tím i omezen maximální tepelný výkon, který může dodat na pokrytí tepelných ztrát v dané místnosti nebo budově. V tomto případě je podlahové vytápění nedostatečné a je nutné volit dodatečná otopná tělesa nebo jiný způsob vytápění.

Jaký zdroj tepla lze využít pro systém podlahového vytápění?

Voda v otopném systém může být ohřátá v tepelném výměníku, v plynovém, olejovém nebo elektrickém kotli. S podlahovým vytápěním optimálně pracují nízkoteplotní zdroje tepla jako jsou tepelná čerpadla nebo sluneční kolektory.

Jaká může být finální vrstva podlahy u podlahového vytápění?

Pro systém podlahového vytápění lze použit rozmanité druhy dokončovacích podlahových vrstev. Může to být např.: keramická dlažba, přírodní kámen, podlahové parkety, plovoucí podlahy, koberce i linolea. Dokončovací vrstva musí mít nízký tepelný odpor R ≤ 0,15 m2K/W. Podlahové krytiny s velkým odporem tepelné vodivosti vyžadují vyšší teplotu pro provoz systému a způsobují zvýšené ztráty tepla předávaného dolů. Optimální krytinou z tohoto pohledu je keramická dlažba a přírodní kámen, protože tyto materiály mají nejnižší tepelný odpor. V případě, že zvolíme linoleum, pak je třeba použít takový typ, který je označen speciálním symbolem povolující použití na podlahové vytápění.

Jak vybrat vhodné otopné těleso do koupelny?

Pokud stojíme před volbou výběru vhodného otopného tělesa do koupelny, pak kromě estetického hlediska musíme věnovat velkou pozornost tepelnému výkonu. Pokud máme zpracován projekt vytápění, pak tato hodnota je zde uvedena. Pokud tento chybí pak výkon odhadneme. Obvykle je ztrátový výkon v rozmezí od 130 do 150 W na m2. V katalogu nalezneme tepelný výkon při teplotním spádu 75/65/20 oC, výpočtová teplota v koupelně je 24 oC, proto musíme výše uvedené parametry přepočítat. K tomuto můžeme využít program „rychlý výběr otopných těles”, který je zdarma dostupný na našich www stranách.

Je možné u koupelnového tělesa PURMO namontovat elektrické topné těleso?

Koupelnové těleso v provedení pro kombinovaný ohřev je možné používat celý rok, tzn. i po topné sezóně, kdy otopný systém již nepracuje.
Všechna koupelnová tělesa PURMO mají připojovací zavit o průměru ½”. Do těles lze namontovat elektrické topné těleso od různých výrobců s patřičným připojovacím závitem. Důležitým parametrem správného výběru je tepelný výkon, který musí odpovídat velikosti výkonu koupelnového tělesa.
Elektrické topné těleso montujeme v jednom ze spodních připojovacích vstupů. Pro správnou funkci je nutné uzavřít ventil na vstupní straně a na výstupní je nutné nechat ventil vždy otevřený. Tímto způsoben odpojíme trubkové těleso od celého otopného systému a oběh teplé vody je pouze v samotném tělese.
Koupelnové těleso s kombinovaným vytápěním musí být umístěno min 60 cm od hrany vany, umývadla a sprchové vaničky.

Jak vybrat vhodný výkon elektrického topného tělesa?

Při výběru vhodného elektrického topného tělesa je nutné se vždy řídit zásadou, že výkon elektrické patrony musí být menší než výkon koupelnového tělesa při parametrech 75/65/20 oC. Před sepnutím el. topného tělesa je nutné se přesvědčit, zda koupelnové těleso je naplněné vodou, toto nám zaručí správnou činnost vytápění.

Jaké jsou možné způsoby zapojení koupelnových těles PURMO?

Model Santorini a Santorini C mají 4 připojovací vstupy, které umožňují různé možnosti zapojení. Z estetických důvodu je nejvíce používané zapojení zdola-dolů . Nedoporučujeme zapojení zdola-nahoru a také zhora-nahoru .
Do moderních instalací doporučujeme těleso Santorini A, které má další 2 připojovací tvory, které jsou umístěny na bočních sběračích. Připojovací rozteč je 50 cm. Tělesa se dodávají ve verzi levé nebo pravé. Obrázky 7,8,9 a 10 dokumentují různé možnosti zapojení včetně variant, které nedoporučujeme.
Další typy – Java, Muna, Ratea, Anafi, Sardinia, Mauritius – mají dva spodní připojovací vstupy.

Má vliv zapojení tělesa na jeho tepelný výkon?

Největší tepelný výkon koupelných těles získáme při křížovém  zapojení zhora-dolů. V případě zapojení tělesa zdola-dolů je tepelný výkon o 5-10% nižší. Nejméně výhodné zapojení z pohledu získání tepelného výkonu je zapojení zhora-nahoru, kde je snížen výkon o 30-40%, z tohoto důvodu tuto variantu nedoporučujeme.
Všechny tepelné výkony koupelnových těles PURMO, které jsou uvedeny v katalogu jsou pro zapojení zdola-dolů.

Lze instalovat otopné deskové těleso PURMO v koupelně?

Bohužel otopná desková tělesa Purmo nelze instalovat v koupelnách ani v místech, kde je zvýšena relativní vlhkost. Pokud nainstalujeme desková tělesa do těchto prostor, pak nebude uznána případná reklamace. Společnost Rettig Heating, výrobce radiátorů PURMO, má ve své nabídce širokou škálu otopných trubkových těles, které doporučujeme instalovat do koupelen.

Proč otopné deskové těleso PURMO V nazýváme univerzálním radiátorem?

Otopné těleso PURMO CV je tělesem univerzálním, protože ho lze připojit na otopný systém nejenom ze spodu, ale také z boku. Pokud použijeme toto zapojení, pak ale nevyužijeme již zabudovanou termostatickou ventilovou vložku a tuto musíme demontovat. Následně pak musíme zaslepit spodní připojovací vstupy a v tuto chvíli je možné těleso zapojit tradičním způsobem z boku jako otopné těleso PURMO C.

Je nutné zachovat minimální odstupy od podlahy a od parapetu?

Minimální vzdálenost tělesa od podlahy a od parapetu je 10 cm. Ve výjimečných případech je možné snížit výše uvedené odstupy na 7 cm, ale pro tuto variantu je nutné zvýšit potřebný výkon tělesa o 5-10%. Pokud to podmínky nedovolí, pak je nutné zvolit nižší výšku tělesa.

Je nutné specifikovat při objednávce otopného tělesa PURMO V i připojovací stranu?

Otopná desková tělesa Purmo CV je možné připojit z pravé i z levé strany. Výjimkou je pouze těleso PURMO CV 11, které je vyráběno s úchytkami a tímto je definováno standardní připojení z pravé strany. Provedení pro levé připojení je nutno definovat v objednávce.
Dále je třeba vzít v úvahu, že otopné těleso PURMO CV 33 při připojení z levé strany má připojovací vstupy vzdáleny o 50 mm dále od stěny oproti pravé variantě. Na tuto skutečnost musíme pamatovat při instalaci připojovacích trubek.

Je možné na otopné těleso PURMO umístit zvlhčovače vzduchu?

Ano, jestliže voda, která je ve zvlhčovači není v přímém kontaktu s povrchem otopného tělesa. V případě použití keramické nádoby se zvyšuje možnost mechanického poškození povrchu tělesa a z tohoto důvodu doporučujeme použití měkké podložky mezi nádobu a těleso.