Česko
Kvalita

Kvalita produktů

Kvalita produktů

Řídíme nejvyšší kvalitou

Co dělá firma, která chce, aby kvalita vyráběných výrobků, způsob obsluhy klienta a péče o životní prostředí byly důvodem k hrdosti pro každého jejího pracovníka?

Snažíme se ve všech etapách a stupních fungování společnosti dodržovat přijaté normy kvality.
Chceme se stát takovou firmou, proto jsme na podzim roku 2004 začali zavádět Integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí. Tento systém se opírá na normách kvality dle ISO 9001:2000 i ISO 14001:1996 které jsme získali od společnosti British Standard Institution. Co to znamená?

Přijaté normy využívají procesní přístup. Tento se zakládá na tzv. Demingově smyčce: Naplánuj - Proveď - Zkontroluj - Oprav.
Tento přístup usnadnil analýzu všech fází a úrovní fungování firmy: procesy výroby i logistiky a prodeje. Byla určena jejich priorita a vzájemné závislosti. Víme totiž, že jednotlivé procesy se prolínají -  jedny vycházejí z druhých, navzájem si předávají informace a výrobky.

Byla stanovená kritéria a metody hodnocení, které zajišťují účinné vedení a kontrolu těchto procesů. Za účelem jejich monitoringu byl zajištěn přístup k odpovídajícímu vybavení a informacím.

Přijaté normy také definují způsob dokumentace, která může být provedená v libovolné formě a na libovolném nosiči, ale musí mít odpovídající strukturu. Všechny dokumenty podléhají procesu schvalování a jejich aktuální verze musí být vždy přístupná pracovníkům, např. v rámci vnitřní intranetové sítě.

Jedním ze základních dokumentů ve firmě jsou „Cíle politiky jakosti a životního prostředí“ – za definici tohoto dokumentu je zodpovědné vedení společnosti. Tato politika musí být zveřejněna a pochopena v celé firmě a každý pracovník musí znát její předpoklady. Nejedná se ale o to, znát je na z paměť, ale vědět, jak ji uskutečňovat na svém pracovišti. Firemní politika se systematicky analyzuje a zjišťuje se, zda je správná a zda se dodržuje. Tato analýza se hlavně opírá o výsledky auditů, názorů zákazníků a informací o průběhu procesů ve firmě.

Názory a připomínky zákazníků jsou zvlášť důležitou informaci – pro firemní politiku je nejvyšším cílem dosažení spokojenosti zákazníka (zákazníkem je myšlen jak vnější odběratel – obchodní partner, tak i vnitřní odběratel např. kolega z lakovny, který přebírá nenalakované otopné těleso k provedení povrchové úpravy). Průzkum úrovně spokojenosti zákazníka je novým požadavkem ve verzi přijaté normy ISO 9001 a výsledky tohoto průzkumu budou představovat klíčový ukazatel hodnocení činnosti celé společnosti. Byly určeny osoby zodpovědné za průzkum potřeb a očekávání zákazníka, byly zavedené nové způsoby komunikace se zákazníkem týkající se mj. informací o výrobku, poradenství, reklamací, atd.

Měření, analýza a monitoring jsou stálými činnostmi souvisejícími s kontrolou a zdokonalením veškerých činnosti firmy jako jsou nákup, výroba, expedice, logistika a poprodejní servis. Tuto funkci zajišťují vnitřní audity (uskutečňují pracovníci firmy) a vnější audity (uskutečňují auditoři British Standard Institution).

Ale ve skutečnosti zodpovědnost za vysokou kvalitu vyráběných otopných těles a za péči o životní prostředí spočívá na každém pracovníkovi společnosti: počínaje generálním ředitelem a jeho náměstky, až po každého řadového pracovníka.

Integrovaný systém jakosti a ochrana životního prostředí

Co děláme, abychom splnili námi přijatý Integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí?

 • Zlepšujeme standardy související s co nejlepší obsluhou Zákazníka: dbáme o řádný průběh informací, analyzujeme a zlepšujeme reklamační procedury.
 • Omezujeme počet neshodných výrobků a nutných oprav během výroby: díky pečlivé kontrole kvality, systematické analýze dosahovaných výsledků, zavádění řešení optimalizujících výrobní proces, sledování celého jeho průběhu a vnitřní logistiky otopných těles.
 • Řádně plníme platné normy týkající se recyklace odpadů, zajišťujeme jejich třídění a úzce spoluprácujeme se specializovanými pracovišti v tomto oboru.
 • Omezujeme na minimum spotřebu elektrické energie a množství vytvářených odpadů použitím moderních technologií a provozních materiálů vysoké kvality.
 • Investováním do moderního systému ultrafiltrace snižujeme celkovou spotřebu vody a emisi odpadních vod.

Politika jakosti a ochrana životního prostředí

 • Rettig Heating Sp. z o.o. vyrábí otopná desková tělesa na základě projektu Purmo.
  Chceme, aby jak jejich vysoká kvalita, tak i precizní výrobní proces, byly důvodem k hrdosti každého našeho pracovníka. Proto se snažíme, aby námi vyráběná otopná tělesa byla lidrem na trhu a převyšovala výrobky konkurenčních firem svými vysokými parametry kvality. Stejně důležitá je pro nás i snaha, aby výrobní proces otopných deskových těles Purmo v co nejmenší míře zatěžoval životní prostředí.
 • Zavazujeme se plnit při naši každodenní prácí všechny požadavky Integrovaného systému řízení jakosti a ochrany životního prostředí. Pomůže nám to splnit očekávání a potřeby našich zákazníků, zejména v oblasti vysoké kvality našich výrobků, a také v oblasti péče o životní prostředí.
 • Aby politika jakosti a ochrana životního prostředí v naši firmě byla naplněna reálně, definujeme si jako hlavní cíl jakosti maximální omezení počtu oprav vadných otopných těles při jejich výrobě a minimalizaci počtu reklamací otopných těles PURMO. V oblasti ochrany životního prostředí naše činnosti směřují k omezení množství vytvářeného odpadu. Také se snažíme, abychom v rámci našich možností, omezili množství spotřebovaných látek.
 • Zavazujeme se dbát o udržení vysoké úrovně vědomostí a vzájemné spolupráce mezi pracovníky naší firmy, tak aby se splnily všechny požadavky právních předpisů, správních rozhodnutí a jiných požadavků, zejména v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Povinnosti a cílem naši práce je co nejlepší naplnění očekávání zákazníků. Díky účinnému a řádnému plnění svých povinností, a také systému kontroly a osobní angažovanosti všech pracovníků budou mít naše výrobky nejvyšší kvalitu, a práce naší firmy bude maximálně integrovaná do okolního životního prostředí.
 • Odpovědnost za vysokou kvalitu námi vyráběných otopných deskových těles a za péči o životní prostředí spočívá na každém pracovníkovi naší firmy: počínaje generálním ředitelem a jeho náměstky, až po každého pracovníka na svěřeném úseku. Je to cíl, ke kterému přispívá práce nás všech. Koordinátoři pro jakost a ochranu životního prostředí zavádějí a kontrolují Integrovaný systém řízení, splňující požadavky normy ISO 9001: 2000 a ISO 14001: 1996.
 • Stálá školení a zvyšování kvalifikace pracovníků jsou zárukou, že kvalita našich výrobků bude narůstat, a zákazník vždy obdrží výrobek odpovídající jeho požadavkům. Zároveň nám záleží na tom, aby díky zaváděným školením vzrůstalo povědomí pracovníků v oblasti péče o životní prostředí.