• Insights
  • Energieffektivitet
  • Vannbårne varmeavgivere
  • Radiatorer
  • Bedre effektivitet

Radiatorer og varmepumpens varmefaktor

Det er ofte blitt sagt at bare gulvvarme gir gode driftsforhold for en varmepumpe. Vi ønsker å rette opp i denne misoppfatningen.

Varmepumpens virkningsgrad SCOP (på årsbasis) avhenger av mange lokale forhold. Ved sammenligning spiller vanntemperaturen i oppvarmingskretsløpet en stor rolle. Kondensatorens temperatur som er utgangspunktet ved måling av COP, avhenger av temperaturen på både tilførselsvannet og returvannet; forholdet er ca. 2/3 ved tilførselstemperatur og 1/3 ved returtemperatur. Når nedkjølingsgraden av vannet i kretsløpet er høy, stiger også COP. Dette er vanligvis ikke blitt tatt hensyn til ved sammenligning av oppvarmingssystemer.

Diagrammet viser korrelasjonen mellom synkende temperatur på returvannet og forhøyet COP. Eksempelobjektet er en 150 m2 stor enebolig på ett plan i Sør-Finland som bruker en moderne jordvarmepumpe som energikilde. For å gjøre sammenligningen enkel har man ikke tatt med oppvarmingen av tappevann (ca. 60 C°) fordi dette utjevner COP-verdiene). I analysen opererer man med fire forskjellige temperaturer på tilførselsvann og verdiene på returvannet og definerer deretter COP.

For eksempel et radiatoroppvarmingssystem, med temperaturene 50/40 tur/retur, gir en SCOP-verdi på 3,64; og til sammenligning et gulvvarmeanlegg med tur/retur verdiene 40/30 gir en SCOP-verdi på 4,17. Forskjellen er 15 % til fordel for gulvvarme. Man må likevel huske at varmetapet og tap relatert til reguleringsfunksjonen ved gulvvarme er større enn ved radiatoroppvarming. I praksis er temperaturene på returvannet ved radiatoroppvarming betydelig lavere på grunn av termostatfunksjonen, en fordel man ikke får ved gulvvarme. Alle faktorene sett under ett er radiatoroppvarming og gulvvarme omtrente like energieffektive med varmepumpe som varmekilde.

Radiatorer och värmepumpens värmefaktor