• Förbättra effektiviteten
  • Arbeta smartare
  • Renovering
  • Vattenburen värme
  • Radiatorer

Tre värmelösningar för extra komfort och energibesparingar i renoveringsprojekt

Enligt rapporter Renoveringskompetens(1), framtagen av Installatörsföretagen och Sveriges Byggindustrier, finns det 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. En stor del av dessa finns i beståndet som ingår i det så kallade miljonprogrammet, där läget är akut för så många som 300 000 lägenheter. Det är ett stort antal som både kräver rätt kompetens och i synnerhet rätt lösningar. Våra VVS-experter föreslår tre värmelösningar för olika renoveringsnivåer och olika budgetar, var och en med syfte att öka komforten och spara energi.
värmelösningar för renoveringsprojekt

Jämföra ventilations- och värmelösningar

För att få en bättre förståelse för nuläget och möjliga lösningar genomfördes ett demonstrationsprojekt i Borlänge i Dalarnas län i samarbete med Energimyndigheten(2). I detta projekt jämfördes renoveringspaket, inklusive olika värme- och ventilationslösningar, som implementerades i tre liknande miljonprogramhus med fjärrvärme. En byggnad utrustades med frånluftsvärmepump och tilluftsradiatorer som förvärmer den inkommande luften, en byggnad fick frånluftssystem och tilluftsradiatorer och i den sista installerades ett balanserat system för till- och frånluftsventilation och ett värmeåtervinningssystem med ett nytt luftbehandlingsaggregat.

Innan mätningarna påbörjades uppgick den köpta energin från fjärrvärmenätet till cirka 150 kWh/m2 årligen för var och en av de tre byggnaderna, en normal nivå för bestånd i miljonprojektet. Efter att renoveringspaketen installerats minskade energianvändningen till någonstans mellan 31 och 66% av de ursprungliga siffrorna, beroende på vidtagna åtgärder. Den största skillnaden uppmättes i det första huset som utrustades med frånluftsvärmepump och tilluftsradiatorer, vilket omedelbart understryker vikten av rätt värmekälla och värmeavgivare.

Av detta projekt framgår att alla åtgärder har en positiv effekt och bidrar till att minska energianvändningen, dock inte i samma utsträckning. Detsamma gäller olika tillvägagångssätt vid renovering av ett värme- eller radiatorsystem. I de renoverade byggnaderna implementerades en komplett värmelösning, men det är fullt möjligt att anpassa sig till en specifik situation och välja de åtgärder som bäst passar utifrån projektets behov, budget, tidsplan osv.

Bra grundläggande värmelösning för renovering

Bra lösning för effektivare radiatorer

Ett av sätten man brukar renovera värmesystem på i Sverige är att implementera nya ventilinsatser med nya Kv-värden. Dessa värden måste räknas om utifrån vissa förändringar som genomförs över tid, till exempel nya fönster eller installation av en ny värmekälla. Nya ventilinsatser och omräknade Kv-värden ger bättre kontroll över vattenflödet i ventilerna. "När du installerar en ny värmegenerator eller byter till lägre systemtemperaturer ändrar du även hur vattnet distribueras i systemet. Med rätt ventilinsats kan du ställa in rätt flöde, vilket leder till mycket mer energieffektiv uppvärmning", berättar Krzysztof Kamycki, produktchef på Purmo Sverige.

Denna insats kombineras vanligtvis med byte av radiatortermostater och en justering av den hydroniska balanseringen via befintliga balanseringsventiler. Kombinationen av dessa insatser ger goda resultat med upp till 15% lägre energiförbrukning tack vare ett balanserat värmesystem som kan styras mer exakt.

Bättre värmelösning för renoveringsprojekt

Bättre lösning för effektivare radiatorer

En bättre och grundligare insats är att installera nya radiatorventiler, som t.ex. termostatventilen FVRFe eller Evoflow, vilka är utformade för att spara energi. Radiatorventilerna bör sedan ställas in enligt nya beräkningar för att säkerställa optimala förinställningar. Dessutom kan nya termostater installeras liksom nya dynamiska balanseringsventiler som behöver ställas in enligt nya beräkningar. Dynamisk hydronisk balansering bidrar till att optimera energisparpotentialen i ett radiatorsystem eftersom dynamiska balanseringsventiler hjälper till att upprätthålla massflödet hela tiden, även vid partiell belastning eller förändrade lastförhållanden.

För att säkerställa bästa prestanda hos befintliga radiatorer rekommenderar vi även att de gamla spolas och återinstalleras. Genom att spola rent vatten genom värmeavgivarna avlägsnas eventuell slam och smuts. Detta är viktigt eftersom slammet kan belasta pannan och orsaka att den havererar. Det hindrar även radiatorn från att fungera korrekt. När radiatorn har spolats ur, fördela värmen jämnt samtidigt som rummet värms upp snabbt och effektivt.

Förutom slam kan även ansamlad luft i systemet skada systemets prestanda och effektivitet. Dessutom kan luft orsaka höga ljud i radiatorer, värmeväxlare, rör och pumpar. Det ökar också risken för korrosion och bildandet av smuts och magnetit. Så när du återinstallerar och fyller på radiatorerna med kranvatten är det viktigt att du avlägsnar luft från systemet och vattnet. Vi rekommenderar installation av vakuumavgasare och magnetitfilter för att skydda de nya ventilerna och möjliggöra korrekt flöde till radiatorn.

Kombinationen av alla dessa åtgärder bidrar till att förhindra ojämn värmefördelning, minimera risken för buller och korrosion samt optimera värmesystemets energieffektivitet.

Komplett och framtidssäker värmelösning för renovering

bästa lösningen för effektivare radiatorer

I gamla värmesystem spelar slam och smuts som ansamlas i värmeavgivarna ofta en viktig roll för deras minskade effektivitet. Som nämnts ovan kan du spola varje radiator separat, men det är ett mycket tidskrävande och energikrävande arbete. En mer komplett och framtidssäker lösning är att byta ut de gamla radiatorerna mot nya som är anpassade till dagens behov.

"Gamla radiatorer är konstruerade för högre systemtemperaturer på 75/65°C. Men idag är många byggnader kopplade till ett fjärrvärmenät, vilket innebär lägre temperaturer närmare 55/45°C. Dessa lägre temperaturer gynnar effektiviteten i hela värmesystemet, som endast kan utnyttjas fullt ut om alla komponenter är anpassade till denna lägre temperatur. Det gäller även radiatorerna. Tack vare innovation inom radiatorteknik kan man idag få nya radiatorer som har samma storlek som de gamla och som klarar den värmeavgivning som krävs även med en lägre systemtemperatur", säger Håkan Danielsson, försäljningschef på Purmo Sverige.

Läs mer om utvecklingen av radiatortekniken i vår guide till byte av radiatorer

Jan Samuelson, produktchef på Purmo Sverige, tillägger: Samma resonemang gäller om man byter ut en panna mot en värmepump. Framledningstemperaturen sjunker kraftigt, vilket innebär att du måste byta radiatorer och dimensionera dem till rätt värmeeffekt för de lägre systemtemperaturerna. Att installera nya radiatorer som matchar värmekällan bidrar också till att förbättra värmepumpens COP-värde och därmed även till de energibesparingar du eftersträvar när du installerar en värmepump. Dessutom resulterar nya radiatorer i ett uppdaterat system, vilket även är positivt ur försäkringssynpunkt eftersom det kan sänka försäkringskostnaderna avsevärt."

Genom att välja en komplett värmerenoveringslösning, inklusive nya radiatorer, skapar du ett mer robust och framtidssäkert system som ger inomhusklimatkomfort för de boende samt energibesparingar på upp till 30%.

"Att det finns lösningar som gör att man kan jobba med en ny värmekälla utan att göra en stor och kostsam renovering – som bland annat omfattar installation av golvvärmesystem – är goda nyheter för många", säger Krzysztof. "Man kan helt enkelt byta ut de gamla radiatorerna mot nya i samma storlek. Men inte nog med det. Nya reglerventiler är till exempel mer lämpade att ta hand om flödena i ett renoverat system, och moderna termostathuvuden som vår EvoSense Sprint hjälper till att balansera systemet mer exakt än de gamla."

Håkan avslutar: "Varje åtgärd bidrar till att förbättra ett föråldrat värmesystem. En sliten radiatorventil kan till exempel orsaka läckage. Du byter enkelt ut ventilen och balanserar om systemet. Men när du blandar nya tillbehör med gamla radiatorer ökar risken för nya läckage, eftersom du kombinerar enskilda produkter som inte är helt anpassade till varandra. Genom att välja en komplett värmerenoveringslösning, inklusive nya radiatorer, skapar du ett mer robust och framtidssäkert system som ger inomhusklimatkomfort för de boende samt optimala energibesparingar på upp till 30%."

Upptäck annat användbart innehåll om energibesparingar

Källor:
1. https://www.renoveringscentrum.lth.se/fileadmin/renoveringscentrum/Publikationer/Renoveringskompetens_SBUF.pdf
2. https://www.e2b2.se/library/5821/slutrapport_varsam_energieffektiv_renovering_tjarna_angar.pdf