• Minska klimatavtrycket
  • Hållbarhet
  • Vår produktion
  • Nyheter

Hållbara inköp: en viktig del av vår resa mot en bättre framtid

Att göra rätt val nu och tänka på de långsiktiga effekterna av våra handlingar idag är nyckeln till att skapa en bättre morgondag. På Purmo Group har vi helhjärtat hoppat på resan mot en ljusare framtid. Med vår hållbarhetsplan i handen fortsätter vi att vidta tydliga åtgärder för att minska och så småningom eliminera vårt ekologiska fotavtryck, samt skapa bättre lösningar, gladare medarbetare och starkare samhällen. Utan att tappa fokus på vårt mål att uppnå koldioxidneutralitet till år 2050 gör vi en viktig anhalt på vår hållbarhetsresa eftersom vi nyligen har engagerat oss i koldioxidkompensation för produktionen av våra elektriska stålradiatorer.
Hållbara inköp Purmo

Alla vägar leder till ett hållbart Rom

Vägen till en hållbar framtid är inte så enkel som många av oss skulle vilja, och det finns ingen perfekt lösning som tar oss dit. På Purmo Group är vi övertygade om att det finns många olika vägar vi kan ta tillsammans för att göra skillnad. Vi vill aktivt bidra till nuvarande och framtida generationers välbefinnande och fokuserar därför på helheten med både kortsiktiga och långsiktiga initiativ.

Som ledande leverantör av hållbara inomhusklimatlösningar och tjänster hjälper vi till att värma upp och kyla miljontals byggnader över hela världen. Det ger komfort för många, men ger oss också en unik position för att stödja skapandet av en bättre morgondag. Med tanke på att 64,9 % av energiförbrukningen i EU:s hushåll används för rumsuppvärmning och -kylning1 finns det stor potential att minska koldioxidutsläppen. Rätt värmekälla och relaterade produkter som lågtempererade värmesystem, smarta termostater, ventiler, etc. är helt klart nyckelelement för en hållbar framtid. Allt detta tillhandahåller vi genom vårt kompletta utbud av hållbara inneklimatlösningar.

Därför är det inte förvånande att vår produktion och våra lösningar är 2 av 4 fokusområden i vår hållbarhetsstrategi, tillsammans med våra medarbetare och våra communities. Vi har gjort tydliga åtaganden inom varje område och letar ständigt efter nya vägar framåt. Från hållbar tillverkning till volontärarbete i våra lokalsamhällen – varje ansträngning räknas och bidrar till vår branschledande position inom hållbarhet.

Hållbara inköp

Det åtagande som är särskilt relevant idag är ansvarsfulla inköp. Genom att ändra vårt sätt att upphandla material som stål, mässing, plast och förpackningsmaterial vill vi få en ren start på en grönare produktions- och leveransprocess. Särskilt när det gäller stål gör vi stora framsteg. Sedan början av 2020 har vi till exempel samarbetat med stålleverantörer över hela vårt produktionsavtryck för att använda starkare men tunnare stålsorter för att tillverka stålpaneler som erbjuder samma värmeprestanda och tryckbeständighet. Detta har gjort det möjligt för oss att minska mängden material och avfall samt öka energieffektiviteten i produktionsprocessen.

Dessutom åtog vi oss förra året att köpa nästan utsläppsfritt stål från 2026 och framåt. Detta stål möjliggör en minskning av CO2-utsläppen med upp till 95 % jämfört med traditionell koldriven ståltillverkning. 2026 blir därmed ytterligare en viktig milstolpe och starten på ett långsiktigt åtagande då vi har ingått ett bindande avtal om inköp av 140 000 ton nästan koldioxidneutralt stål mellan 2026 och 2033. Detta kommer att täcka över 10 % av vår årliga stålförbrukning.

Läs mer om vårt åtagande att köpa stål med nästan noll koldioxidutsläpp

Med tanke på att generera ytterligare, mer omedelbar påverkan utforskar vi nu även möjligheterna att kompensera för koldioxidutsläpp där det är möjligt, och börjar med produktionen av koldioxidkompenserade stålradiatorer. John-Peter Leesi, VD för Purmo Group, säger: "Vi har två strategier för hållbarhet: Det första är att göra det vi gör mer ansvarsfullt, det andra är att hitta helt nya sätt att göra det på som kan fortsätta på obegränsad tid. Inom stålinköp blir vi mer ansvarsfulla med konventionellt producerat stål, men vi investerar också i nästan koldioxidfria produktionsmetoder för framtiden."

Koldioxidutjämning och grönt stål

Begreppet ”grönt stål” är ganska populärt idag. Tyvärr används det ganska fritt för alla typer av stål i spektrumet mellan lågkolhaltigt stål och nästan koldioxidneutralt stål. Även om vi strävar efter möjligheter inom hela sortimentet vill vi vara mycket tydliga med vad vi gör idag och vad vi är engagerade i i framtiden.

Vårt nuvarande, kortsiktiga fokus ligger på koldioxidkompenserat stål. Från och med april började vi tillverka elradiatorer i koloxidkompenserat stål i vår fabrik i Gateshead (Storbritannien). För detta ändamål samarbetar vi med Arcelor Mittal, som har inrättat XCarb®, ett globalt innovationsprogram för ståltillverkning som syftar till koldioxidneutralt stål senast år 2050. Deras XCarb®-certifikat för grönt stål, som skapats inom ramen för programmet, gör det möjligt för kunder som Purmo Group att investera i en rad initiativ som minskar motsvarande mängd koldioxidutsläpp. Ett bra exempel på ett sådant projekt är att fånga upp vätgasrika avfallsgaser från ståltillverkningsprocessen och spruta in dem i masugnen för att minska användningen av kol.

De CO2 -besparingar som uppstår genom dessa initiativ aggregeras, för att därefter oberoende verifieras av den globala försäkringsleverantören DNV och slutligen omvandlas till det XCarb®-certifikatet för grönt stål. Dessa certifikat innebär en minskning av koldioxidutsläppen i Scope 3 för dem som köper dem, men påverkar även deras kunder direkt eftersom CO2-besparingarna minskar koldioxidpåverkan under produkternas livslängd. För ett nyligen genomfört inköp av t.ex. 16 ton stål fick vi ett certifikat för grönt stål som anger att vi har sparat 35 ton CO2.

 

hållbara inköp Purmo grönt stål certifikat Arcelor Mittal 

Gör skillnad med Purmo Group

"Även om vi inser att koldioxidkompensation bara är ett litet steg mot mer hållbara inköp, är det ett viktigt steg i rätt riktning. Vi är medvetna om att detta bara är en anhalt på en lång resa framåt, men vi är övertygade om att varje åtgärd räknas för att skapa en bättre framtid för oss, kommande generationer och vår planet", säger Sam Hodlin, hållbarhetschef på Purmo Group.

"Även om vissa i branschen tenderar att begränsa sina ansträngningar till att kompensera för koldioxidutsläppen, är det för oss inget substitut för att göra allt vi kan för att minska och så småningom eliminera våra utsläpp direkt. På Purmo Group har vi en tydlig hållbarhetsplan som vägleder oss från medvetenhet och förståelse till strategi och handling, samt en långsiktig vision som inkluderar en grönare framtid för alla, från bransch till slutanvändare. Hållbarhet har blivit en del av vårt företags DNA och alla inom Purmo Group har åtagit sig att göra sitt för att uppnå koldioxidneutralitet."

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi

Julian Stocks, produktchef för radiatorer på Purmo Group, tillägger: "Dessutom upptäcker vi att våra kunder också är allt mer intresserade av miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG). De är angelägna om att samarbeta med marknadsledare inom hållbarhet och lägger stor vikt vid tillgången till miljöcertifikat som EPD:er och EcoVadis, som ger bevis på hållbarheten hos våra produkter respektive vår verksamhet. Bakom kulisserna arbetar vi hårt med detta. Vi planerar till exempel nya EcoVadis-revisioner och har identifierat programvara som kan hjälpa oss att beräkna våra produkters miljöpåverkan och sedan skapa EPD:er på ett effektivt och strömlinjeformat sätt." Vi är övertygade om att dessa EPD:er kommer att uppskattas på alla våra marknader.

Långsiktiga mål

Tyvärr genererar stålproduktionen särskilt höga koldioxidnivåer. På grund av vår verksamhets natur kan vi inte utesluta användningen av den, men vi har åtagit oss att göra det på ett koldioxidneutralt sätt senast år 2050. För närvarande ser vi fram emot att producera riktigt gröna stålprodukter när vi börjar ta emot det nästan koldioxidfria stålet från H2 Green Steel 2026.

"Purmo Group är en pionjär inom ett annat viktigt kundsegment för stålindustrin. De är ett utmärkt exempel på ett företag som verkligen låter sina affärsbeslut styras av sitt engagemang för hållbarhet och att uppnå Parisavtalet. På H2 Green Steel hyllar vi dessa först ut-företag inom olika sektorer. De gör verkligen skillnad, säger Henrik Henriksson, VD för H2 Green Steel.

Ansvarsfulla inköp kommer att förbli ett viktigt åtagande för oss, men på vår resa mot en mer hållbar framtid står vi också inför utmaningar av en annan karaktär. Vi är lika stolta över de fantastiska resultat som vi har uppnått under de senaste åren på många olika nivåer, från energieffektiviteten i våra anläggningar och mångfalden i vår ledning till volontärarbete och delning av vår expertis under lokala utbildningar.

Vi är också ett av få företag i vår bransch som har satt upp mål för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG), som har godkänts av Science Based Targets-initiativet. Dessutom arbetar vi aktivt med andra åtaganden som rör till exempel våra förpackningslösningar och vår verksamhet. Vi ser fram emot att få dela med oss av resultaten under de kommande månaderna och åren.

Tillsammans gör vi större skillnad

Även om vi är fast beslutna om att göra ett betydande bidrag, påverkar globala utmaningar som klimatförändringar oss alla och kan bara motverkas genom en gemensam insats. Branschen, VVS-proffsen och slutanvändarna måste alla samarbeta för att vi ska kunna uppnå en stor vinst med förbättringar av inomhusklimatet. Tillsammans är vår påverkan större och vi kan säkerställa att nya byggnader, men även de 75 % av EU:s byggnader som inte är energieffektiva idag2, blir himmelriket på jorden där vi kan njuta av optimal komfort utan att belasta världens resurser.

"Det är också därför vi lägger så stor vikt vid att vägleda både VVS-installatörer och slutanvändare i att fatta välgrundade val. När vi till exempel besöker en mässa presenterar vi ett komplett utbud av produktlösningar för både installatörer och konsumenter, men även information om statliga incitamentsprogram etc. så att de går iväg med tydliga tips och idéer till sina projekt. Detta har hittills väckt stort intresse eftersom mycket fortfarande är oklart när det gäller att skapa framtidssäkra värme- och kylsystem, säger René Fink, Vice President Sales Central Europe på Purmo Group.

”Det finns också en viss motvilja mot att använda värmepumpar, till exempel, eftersom det finns många missuppfattningar där ute”, tillägger Niclas Schubert, Vice President Sales Cluster North på Purmo Group. "Många tror fortfarande att en värmepump är dyrare än gas och luftkonditionering, men studier börjar visa att så inte är fallet i de flesta fall3. Som ledande leverantör av hållbara inomhusklimatlösningar anser vi att det är mycket viktigt att alla inblandade parter har tillgång till rätt information och lösningar. Först då kan vi tillsammans ta oss an resan mot en bättre framtid."

Källor:
1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_consumption_in_households
2. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6691
3. https://climateinstitute.ca/wp-content/uploads/2023/09/Heat-Pumps-Pay-Off-Unlocking-lower-cost-heating-and-cooling-in-Canada-Canadian-Climate-Institute.pdf