• Bättre integration
  • Våra lösningar
  • Energieffektivisering

VVS-systemens roll i det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda

Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) 2010/31/EU(1) främjar policyer som kommer att bidra till att uppnå ett energieffektivt och koldioxidfritt fastighetsbestånd till år 2050. Den senaste revideringen syftar till att ytterligare öka renoveringsgraden i varje EU-medlemsstat och antogs formellt av ledamöterna i Europaparlamentet i mitten av mars. Låt oss titta på vad detta innebär för vårt fastighetsbestånd och vilken roll VVS-system kan spela.
VVS-systemens roll i det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda

Direktivet om byggnaders energiprestanda

Den första versionen av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) publicerades 2002 (2). Direktivet omarbetades 2010(3) och en reviderad version publicerades 2018(4). I december 2021 föreslog EU-kommissionen ytterligare en revidering för att återspegla Europas senaste ambitioner att nå EU:s mål för gröna given. Detta godkändes av Europaparlamentet i mars 2023 och har nu, 1 år senare, formellt antagits av Europaparlamentets ledamöter. Huvudsyfte: att bidra till att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser från byggsektorn. 

Några viktiga uppdateringar jämfört med det tidigare direktivet är:

  • Från och med 2028 kommer byggnader med nollutsläpp (zero-emission buildings, ZEB) att bli standarden för nya byggnader, till skillnad från den nuvarande normen för nära nollenergibyggnader (nearly-zero energy buidlings, NZEB).
  • Minimistandarder för energiprestanda kommer att införas, med början i de byggnader som presterar sämst. Bostäder skulle behöva uppnå EPC klass E senast år 2030 och klass D senast 2033. Bostäder och offentliga byggnader måste uppnå samma klasser senast år 2027 respektive 2030.
  • Byggrenoveringspass kommer att införas, vilket ger en stegvis färdplan för byggnader för att nå nettonollutsläpp till år 2050.
  • Nationella regeringar måste införa en långsiktig renoveringsstrategi för att minska koldioxidutsläppen i sitt nationella byggbestånd fram till år 2050.
  • Energicertifikat (EPC:er) har en annan giltighet. EPC:er i klass C och högre gäller i 10 år. EPC:er av lägre klass (D-G) kommer att utfärdas för endast 5 år.

Minska koldioxidutsläppen från byggnadsbeståndet

Tillämpningen av EPBD blir mer konkret nu när parlamentsledamöterna har antagit planer för att minska koldioxidutsläppen i byggsektorn. Nästa steg är att få direktivet formellt godkänt av Ministerrådet för att bli lag.

Medlemsstaterna måste nu beskriva hur de ska vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i framför allt byggnader och värmesystem, med sikte på att fasa ut fossila bränslen i värme- och kylsystem till år 2040. Detta kräver ett minskat energibehov i byggnaderna, men även minskad energiförbrukning för de boende. För det återstående energibehovet måste förnybara källor användas och, om möjligt, genereras på plats.

System är dessutom att få fler byggnader med sämst prestanda renoverade. Enligt det reviderade direktivet måste de 16 % som presterar sämst inom beståndet icke-bostadshus renoveras senast år 2030, och till år 2023 de 26 % som presterar sämst vilket ska ge genom minimikrav på energiprestanda. För bostäder kommer medlemsstaterna att behöva fastställa sina egna nationella riktlinjer för att minska den genomsnittliga primära energiförbrukningen i dessa byggnader med minst 16 % till år 2030 och 20 till 22 % till 2035.

Läs mer om värme- och kyllösningar i renoveringsprojekt

VVS-lösningarnas roll

Eftersom uppvärmning, kylning och tappvarmvatten står för upp till 80 % av den energi som används i EU:s hushåll (5) är rätt VVS-lösningar avgörande för att spara energi och uppnå nollutsläpp och helt koldioxidfria byggnader år 2050. Det reviderade direktivet om förnybar energi (EU/2023/2413) (6) ger ett ramverk för detta och stärker utvecklingen av förnybara energislag inom värme och kyla.

Enligt Eurostat (7) uppgick EU:s genomsnittliga andel energi från förnybara energislag för värme och kyla till 24,8 % under 2022. Denna siffra behöver öka avsevärt för att vi ska kunna nå våra energi- och klimatmål på ett kostnadseffektivt sätt. Att bygga upp användningen av förnybara värmekällor som exempelvis värmepumpar är därför avgörande. Dessa lågtempererade värmekällor fungerar dock bäst i energieffektiva, välisolerade byggnader och måste betraktas som en del av det kompletta energisystemet för att uppnå optimala resultat. Först när generatorer, givare och styrteknik är optimalt anpassade kan modern uppvärmningsteknik utveckla sin fulla potential.

Läs mer om hur lågtempererade värmesystem kan bidra till att spara upp till 30% energi

Kundanpassade lösningar

För att nå de mål som anges i det reviderade direktivet om energiprestanda för byggnader krävs VVS-produkter som är lämpade för och anpassade till den aktuella byggnaden. Först då är det möjligt att uppnå ett effektivt, hållbart och ekologiskt ansvarsfullt resultat.

Det är därför vi på Purmo erbjuder ett så komplett utbud av komfortlösningar för inomhusklimat. Med allt från moderna panelradiatorer, elradiatorer, konvektorer och strålningsvärme- och kylsystem till radiatorventiler och användarvänliga termostater bidrar varje komponent till ett bättre resultat när den är skräddarsydd för den byggnad den är installerad i, dess storlek och placering.

Helintegrerade och tillförlitliga system utgör grunden för miljövänlighet och energibesparing. Det är därför vi som ledare inom hållbara komfortlösningar för inomhusklimat alltid ställer oss dessa 4 frågor när det gäller produktinnovation och utveckling:

1 Hur kan vi förbättra produktens och systemets effektivitet?
2. Hur kan vi säkerställa att det enkelt kan integreras i ett innovativt system som fungerar optimalt?
3. Hur kan det hjälpa våra kunder att arbeta smartare?
4. Hur kan vi säkerställa att det minskar vårt koldioxidavtryck?

Det är så vi på Purmo kan förverkliga inneklimatlösningar som gagnar våra kunder, slutanvändare och vår planet. Om du vill veta mer om hur våra lösningar är utformade eller hur de kan bidra till att minimera påverkan från ditt/dina projekt är du välkommen att kontakta oss.

Utforska vårt kompletta utbud av hållbara inneklimatlösningar

Källor:

1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=FZMjThLLzfxmmMCQGp2Y1s2d3TjwtD8QS3pqdkhXZbwqGwlgY9KN!2064651424?uri=CELEX:32010L0031

2. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0071:EN:PDF

3. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG

5. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en

6. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj

7. https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240227-2