• Energieffektivisering
  • Elvärme
  • Vattenburen värme
  • Renovering

3 sätt att värma upp en byggnad med förnybar energi

EU vill påskynda användningen av förnybar energi som en del av sitt mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55% fram till år 2030. Eftersom värme och kyla står för ungefär hälften av EU:s energiförbrukning måste andelen förnybar energi som används till uppvärmning och kylning av byggnader öka. Hur kan vi uppnå detta tillsammans och vilka lösningar finns det för att värma en byggnad med förnybar energi? Det ska vi diskutera här.
värme med förnybar energi

Vad är förnybar energi egentligen?

Förnybar energi kallas ofta ren energi eftersom den kommer från naturliga källor som sol, vind, geotermisk energi, biomassa, vattenkraft etc. Den största fördelen med dessa energikällor är att de hela tiden fylls på och omger oss. Fossila bränslen som kol, olja och gas är däremot icke förnybara och genererar skadliga utsläpp av växthusgaser när de förbränns för att producera energi. Eftersom produktionen av förnybar energi genererar betydligt mindre utsläpp är det uppenbart att en övergång från fossila bränslen till förnybar energi är nyckeln till att nå våra klimatmål.

Mål för förnybar energi

Det omarbetade direktivet om förnybar energi (2018) har satt upp ett mål om minst 32 % förnybar energi för EU fram till år 2030. I mitten av 2021 presenterades ett förslag om att revidera detta direktiv, i vilket EU-kommissionen strävar efter att öka målet till 40%. En ytterligare ökning till 45% inkluderades dessutom i den nyligen publicerade REPowerEU-planen som utarbetats för att minska EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland. För närvarande kommer dock endast 23% av den energi som används till uppvärmning och kylning från förnybar energi (Eurostat 2020). Med tanke på dess betydande andel av den totala energimixen är det viktigt att vi alla gör en insats på detta område för att nå de uppsatta energi- och klimatmålen.

Olika sätt att värma upp en byggnad med förnybar energi

Värmesystem som använder förnybar energi fungerar på ungefär samma sätt som konventionella system, förutom att de producerar värme från förnybara källor snarare än ändliga fossila bränslen. Här är några av de förnybara tekniker som lämpar sig väl för rumsuppvärmning:

Värmepumpar
Istället för att förbränna bränsle för att generera värme, använder luft- och bergvärmepumpar den värme som finns naturligt i luften eller marken. En värmepump utvinner värme från utomhusluften och frigör den sedan som värmeenergi till de enskilda rummen i en byggnad via golvvärme eller lågtemperaturradiatorer. Den el som behövs till värmepumpen kan till exempel komma från solcellspaneler om man vill ha ett förnybart värmesystem som är klimatneutralt.

Det är viktigt att tänka på att vissa allmänna villkor måste vara uppfyllda för att en värmepump ska fungera optimalt. Byggnaden måste till exempel vara ordentligt isolerad. Dessutom måste radiatorernas användbarhet kontrolleras och vid behov anpassas till de låga systemtemperaturerna. Om de gamla radiatorerna sitter kvar kan värmekapaciteten vara för låg för att rummen ska kunna värmas upp tillräckligt med den lägre systemtemperaturen. En renovering av värmesystemet med värmepump ger oftast bara tillfredsställande resultat om framförallt byggnadens energinivå är hög och elen kommer från byggnadens eget solcellssystem.

Solcellspaneler
Termopaneler installeras ofta för att stödja värmesystemet och värma upp hushållsvatten, men man kan även installera solcellspaneler för att generera el. Förutom att värma tappvarmvatten via en elektrisk värmepump kan denna egenproducerade el hjälpa till att driva elradiatorer och andra elektriska apparater. Den programmerbara styrningen av våra elradiatorer gör det möjligt för användarna att anpassa värmen efter sina behov och därmed undvika energislöseri i rum som inte behöver värmas upp.

Under vintern producerar solpanelerna naturligtvis mindre energi eftersom det är mindre solljus. Beroende på faktorer såsom vilket land du bor i, takets orientering och byggnadens isoleringsgrad kan du behöva komplettera med energi från huvudnätet under den mörka vintersäsongen. Under en stor del av året kommer dock solpanelerna att producera all energi du behöver för ett behagligt inomhusklimat.

Biovärmesystem
Dessa system förbränner vanligtvis ved, pellets eller flis i en braskamin för att generera värme. Jämfört med de tidigare nämnda alternativen har ett biovärmesystem något sämre verkningsgrad och ren energi eftersom det fortfarande avger en liten mängd koldioxid och fint damm.

Hur mycket kostar uppvärmning med förnybar energi?

När det gäller uppvärmning med förnybar energi är det viktigt att tänka långsiktigt. Uppvärmning med förnybar energi kan vara dyrare att installera än uppvärmning med fossila bränslen, men när den används effektivt har den som regel lägre driftskostnader. Lyckligtvis förväntas kostnaderna för förnybar teknik sjunka i framtiden och regeringar erbjuder ofta ekonomiskt stöd i form av system och bidrag.

Förutom kostnaden för det förnybara värmesystemet, glöm inte kostnaderna för optimering av byggnadens energieffektivitet, rörnätet och värmeavgivarna. En värmepump kommer till exempel att fungera mest effektivt och ekonomiskt i en korrekt isolerad byggnad och i kombination med matchande värmeavgivare såsom golvvärme eller moderna (ultra-)lågtemperaturradiatorer. För att kunna utnyttja alla komfortfördelar med förnybar uppvärmning är det därför viktigt att man tar hänsyn till hela värmesystemet och byggnaden som det är placerat i.

Om du är osäker på vilket som är det bästa förnybara värmesystemet för just din byggnad, rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokala VVS-expert för enskild bedömning och personlig rådgivning.