Sverige
Ladda hem filer

Garantivillkor

Garantivillkor

Garantivillkor

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.Golvvärmesystem

Till ovan nämnda byggobjekt levererade plastvärmerör och golvvärmekomponenter från tillverkaren Purmo, Rettig Sweden AB lämnar vi utöver våra allmänna affärsvillkor följande garanti:

1.1.
Inom en garantitid på 10 år från leveransdatum ersätter vi kostnadsfritt Purmo värmeledningsrör och komponenter, på vilka skador förekommer som bevisligen kan härledas till produktionsfel.

1.2.
På elektriska och elektroniska komponenter samt förslitningsdelar beviljas 2 års garanti.

1.3.
Inom en garantitid på 10 år från leveransdatum lämnar vi för bevisliga produktionsfel även ersättning för:
– skador som uppstår på tredje parts egendom och därav uppkommande ytterligare skador (bristföljdskador) samt
– tredje parts kostnader för åtgärdande, demontering, besiktning eller friläggande av bristfälliga produkter samt för montering, uppsättning och läggning av felfria produkter.

1.4.
Detta garantiåtagande begränsas till SEK 10 miljoner och förutsätter värmeinstallatörens intyg på garantiansökan.*

1.5.
Som säkerhet för nämnda skaderisker har vi tecknat en utökad produktansvarsförsäkring hos ett känt försäkringsbolag.

1.6.
Täckningssumman för avtalet utgör schablonbeloppet SEK 10 miljoner för person- och sakskador.

1.7.
I övrigt gäller våra allmänna affärsvillkor.

* Detta garanticertifikat gäller endast då det beställts av en auktoriserad värmeinstallatör med ett givet formulär inom 3 månader efter installation. I detta formulär intygas då att de av oss angivna bruks- och monteringsanvisningarna följts och att enbart original Purmokomponenter använts.

Ladda ner Garanticertifikat här.