Jakość produktów

Zarządzamy najwyższą jakością. Stosujemy tylko najwyższej jakości komponenty do produkcji grzejników Purmo: między innymi stal tylko
z zachodnioeuropejskich hut, materiały lakiernicze renomowanej firmy BASF. 
     

Co robi firma, która chce, aby jakość produkowanych wyrobów, sposób obsługi klienta i dbałość o środowisko naturalne były powodem dumy dla każdego jej pracownika? Stara się na wszystkich etapach i szczeblach funkcjonowania przestrzegać przyjętych norm jakości.

 

Chcemy być taką firmą dlatego też  wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością
i Środowiskiem
. System ten opiera się na normach jakości  przyznanych nam przez British Standard Institution. Co to oznacza?

ISO 9001:2008

Przyjęte normy wykorzystują podejście procesowe. Opiera się ono na tzw. Pętli Deminga: Zaplanuj - Wykonaj - Sprawdź - Popraw.

Takie podejście ułatwiło przeanalizowanie wszystkich etapów i poziomów funkcjonowania firmy: procesów produkcyjnych, logistycznych i sprzedaży. Określono ich kolejność oraz wzajemne zależności. Wiadomo bowiem, że poszczególne procesy się przenikają - jedne wynikają z drugich, dostarczają sobie nawzajem informacji i produktów.

Określono kryteria i metody oceny, które zapewnią skuteczne prowadzenie i nadzorowanie tych procesów. W celu ich monitorowania został zapewniony dostęp do odpowiedniego sprzętu i informacji.

Przyjęte normy narzucają też sposób funkcjonowania dokumentów w firmie. Dokumentacja może być sporządzona w dowolnej formie i na dowolnym nośniku, ale musi mieć odpowiednią strukturę, dokumenty muszą być zatwierdzane i aktualna ich wersja musi być dostępna zainteresowanym, np. poprzez wewnętrzną sieć intranetową.

Jeden z podstawowych dokumentów w firmie to dokument, który określa cele polityki jakościowej i środowiskowej - za sformułowanie tego dokumentu jest odpowiedzialne kierownictwo firmy. Polityka ta musi być rozpowszechniona i zrozumiana w całej firmie i każdy pracownik powinien znać jej założenia. Nie chodzi jednak o to, aby znał je na pamięć, ale żeby wiedział, jak realizuje ją na swoim stanowisku pracy. Polityka firmy jest systematycznie analizowana dla zapewnienia, że jest aktualna i właściwa. Analizy takiej dokonuje się głównie na podstawie wyników audytów, opinii klientów i informacji o przebiegu procesów w firmie.

Opinie klientów są niezwykle istotną informacją - w przyjętej przez firmę polityce nadrzędnym celem jest osiągnięcie zadowolenia klienta (a klientem jest zarówno ten zewnętrzny, jak i odbiorca wewnętrzny np. kolega z malarni, który dostaje surowy grzejnik do pomalowania). Badania poziomu zadowolenia klienta są nowym wymaganiem w przyjętej wersji normy ISO 9001 i wyniki tych badań będą stanowić istotny wskaźnik oceny działania całej firmy. Zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za badanie potrzeb i oczekiwań klienta, wprowadzono nowe sposoby komunikacji z klientem dotyczącej m.in. informacji o wyrobie, zasięgania opinii, reklamacji.

Pomiary, analiza i monitorowanie to stałe działania związane z nadzorowaniem i doskonaleniem całości pracy firmy, m.in. zakupów, wytwarzaniem produktu, dostarczaniem go klientowi, obsługą posprzedażową. Służą temu audyty wewnętrzne (prowadzone przez pracowników firmy) i zewnętrzne (prowadzone przez pracowników British Standard Institution).

Ale tak naprawdę odpowiedzialność za wysoką jakość produkowanych przez firmę produktów oraz za dbanie o ochronę środowiska spoczywa na każdym pracowniku naszej firmy: począwszy od dyrektora naczelnego i jego zastępców, aż po każdego szeregowego pracownika. Ta najwyższa jakość to cel, na który składa się praca nas wszystkich.

 

 

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Co robimy aby wywiązać się z przyjętego przez nas Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem?

 • Poprawiamy standardy związane z jak najlepszą obsługą Klienta: dbamy o sprawny przepływ informacji, analizujemy i ulepszamy procedury reklamacji.
 • Ograniczamy ilość elementów złomowanych i koniecznych poprawek podczas produkcji: dzięki starannemu nadzorowi jakościowemu, systematycznej analizie osiąganych wyników, wdrażaniu rozwiązań optymalizujących proces produkcji i czuwaniu nad całym jego przebiegiem oraz transportem wewnętrznym grzejników.
 • Samodzielnie wywiązujemy się z obowiązujących poziomów utylizacji odpadów (recyklingu) poprzez ich dokładne segregowanie i współpracę z jednostkami w tym wyspecjalizowanymi.
 • Ograniczamy do minimum zużycie energii elektrycznej oraz ilość wytwarzanych odpadów poprzez stosowanie nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych.
 • Zmniejszamy zużycie wody i emisję ścieków poprzez inwestowanie w nowoczesny system ultrafiltracji.

Polityka Jakości i Ochrony Środowiska

 • Purmo Group Poland sp. z o.o. produkuje grzejniki płytowe na bazie projektu Purmo. Chcemy, aby zarówno ich wysoka jakość, jak i precyzyjny proces produkcji, były powodem do dumy każdego naszego pracownika. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by grzejniki przez nas wytwarzane były liderem rynku i przewyższały produkty firm konkurencyjnych wysokimi parametrami jakościowymi. Równie ważna jest dla nas dbałość, aby proces produkcji grzejników Purmo w jak najmniejszym stopniu oddziaływał na środowisko naturalne.
 • Zobowiązujemy się do spełniania w naszej codziennej pracy wszystkich wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska. Pomoże nam to spełniać oczekiwania i potrzeby naszych Klientów, zwłaszcza w zakresie wysokiej jakości naszych produktów, a także ciągłej dbałości o środowisko naturalne i zapobieganiu wszelkim zanieczyszczeniom i innym niekorzystnym oddziaływaniom.
 • By politykę jakości i ochrony środowiska w naszej firmie uczynić realną, wyznaczamy główne cele jakościowe, polegające na ograniczaniu, w możliwie jak największym stopniu, ilości popraw grzejników przy ich produkcji oraz ilości reklamacji grzejników zakupionych przez naszych klientów. W zakresie ochrony środowiska nasze działania zmierzają do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Dążymy również do tego, aby w miarę naszych możliwości, ograniczyć ilości zużywanych mediów. Wyznaczane w firmie cele jakości i ochrony środowiska mogą również obejmować inne aspekty naszej działalności. Cele jakości i ochrony środowiska są przeglądane pod względem ich aktualności i przydatności.
 • Zobowiązujemy się do dbałości o utrzymanie wysokiego poziomu umiejętności , oraz wzajemnej współpracy pomiędzy pracownikami naszej Firmy, tak aby spełniane były wszelkie wymagania przepisów prawnych, decyzji administracyjnych oraz innych wymagań, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.
 • Obowiązkiem i celem naszej pracy jest jak najlepsze spełnienie oczekiwań Klientów. Dzięki sprawnemu i rzetelnemu wykonywaniu swoich obowiązków, a także systemowi nadzoru i osobistemu zaangażowaniu wszystkich pracowników nasze produkty będą miały najwyższą jakość, a praca naszej Firmy będzie w możliwie najmniejszym stopniu ingerowała w otaczające nas środowisko naturalne.
 • Odpowiedzialność za wysoką jakość produkowanych przez nas grzejników oraz za dbanie o ochronę środowiska spoczywa na każdym pracowniku naszej Firmy: począwszy od Dyrektora Naczelnego i jego zastępców, aż po każdego pracownika na powierzonym mu stanowisku. Jest to cel, na który składa się praca nas wszystkich. Koordynatorzy ds. jakości oraz ochrony środowiska wdrażają i nadzorują Zintegrowany System Zarządzania, spełniający wymagania normy ISO 9001: 2000 i ISO 14001: 1996.
 • Stałe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników jest gwarancją, że jakość naszych wyrobów będzie rosła, a Klient otrzymywał będzie zawsze produkt odpowiadający jego wymaganiom. Jednocześnie zależy nam, aby dzięki wprowadzanym szkoleniom wzrastała świadomość pracowników w zakresie dbałości o środowisko.

 

Firma Purmo Group Poland sp. z o.o. z, wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz.U. Nr 180/2005. poz. 1495) uzyskała w dniu 29.08.2006 nr rejestracyjny GIOŚ – E0000960W.

Realizując obowiązki Wprowadzającego na rynek polski, sprzęt elektryczny, Purmo Group Poland sp. z o.o. zawarła umowę z Firmą Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Krakowie, w ramach której Firma Biosystem Elektrorecykling przejęła od  Purmo Group Poland sp. z o.o. obowiązki wynikające z Ustawy w zakresie, między innymi, gospodarowania odpadami w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z powyższym oświadczamy, że koszt gospodarowania odpadami dla wszystkich grzejników elektrycznych z naszej oferty wynosi 9,80zł  netto za jedną sztukę i jest on odrębną pozycją na fakturze zakupu. Kwota ta w całości jest przekazywana Firmie Biosystem Elektrorecykling  na realizację obowiązków wynikających  z podpisanej z nami umowy.

W świetle obowiązujących przepisów Klienci ostateczni maja prawo, przy zakupie grzejnika elektrycznego, do bezpłatnego zwrotu zużytego grzejnika elektrycznego, dowolnego producenta.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego powinien być realizowany przez uprawnione firmy, zajmujące się zbiórką i recyklingiem, z którymi macie Państwo zawarte umowy w tym zakresie. Informacji na temat firm prowadzących zakład przetwarzania, mogą udzielić Państwu również pracownicy Firmy Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.