Sverige
Shuntgrupper

Mini Mix

Shuntgrupper - Mini Mix

PURMO SHUNT MINIMIX

 • Purmo Shunt MiniMix är avsedd för att förse 1 eller 2 golvvärmeslingor med värme.
 • Purmo Shunt MiniMix är anpassad för att kopplas på ett radiatorsystem och är omställningsbar för både 1- och 2-rörsystem. Säkerställ att befintligt system kan leverera erfoderlig effekt till golvvärmesystemet.
 • Purmo Shunt MiniMix är utrustad med en begränsare av framledningstemperaturen som är max 55°C.
 • Levereras med väggfäste.
 • Leveraras med rumstermostat och 5 meters kapillärrörsgivare med temperaturområde 10-26°C
+
Max drifttryck 6 bar
Max drifttemp. Primär 80°C
Max drifttemp. Sekundär 55°C
Max diff.tryck 1 bar
El-anslutning 230V / 1 fas
Effekt 3-45 W
Reglerområde termostat 10-26°C
Anlutning primär medföljer (15 mm klämringskoppling)
 1. Termostatventil med fjärrgivare
 2. Cirkulationspump
 3. Avluftningsventil
 4. Primärt tillopp
 5. Primär retur
 6. Sekundärt tillopp
 7. Sekundär retur
 8. Förinställning av primärflöde
 9. Omställning 1 alt. 2-rörssystem
 10. Blockeringsventil

Montering

Montera Purmo Shunt MiniMix med pumpen i horisontellt läge. Se till att shunten monteras på en högre nivå än golvvärme installationen. Kontrollera att det primära arbetstrycket är minst 1 kPa. Spola system ordentlig innan shunten tas i drift. Vid påfyllning av systemet ska blockeringsventilen stängas, denna skall öppnas igen när system tas i drift. Vid installation i 1-rörsystem ändras omställningsskruven till att vara öppen.

Innan uppstart av systemet, lufta och kontrollera att systemet är tätt. Cirkulationspumpen kan ge upphov till ett visst missljud var därför aktsam på var den placeras. Vattentemperaturen i primär kretsen bör vara minst 15° C högre än i den sekundära kretsen (golvvärmen). Montera termostat och sätt givaren på en höjd ungefär 1,7 m över golv. Vid behov av 2 golvvärmekretsar monteras 2 stycken Purmo Modul Minimix 2 kr som förgrening. Använd max 60 meter lång krets med 10 mm rör, 80 meter med 17 mm rör och max 90 meter med 20 mm rör.

 

 

Injustering

För injusterning vid installation vid 1- eller 2-rörsystem se övriga sidor

 

 

Uppstart

Ta bort skyddslock eller termostat och öka den primära tilloppstemperaturen till det dimensionerande värdet cirka 55° C. Vänta i 10 minuter och kontrollera det sekundära sytemets temperatur den skall nu ligga på ca 35° C. Om sekundärsidans framledningstemperatur är för hög skall primärflödet strypas på ventilen för förinställning av primärflöde (8). Injusteringsnyckel medföljer i förpackningen. Detta gäller under förutsättningen att golvets temperatur inte understiger 20°C.

 

 

 

Komponenter och tillbehör

Som tillval till Purmo Shunt MiniMix finns det trådlös rumstermostat med tillhörande mottagare och ställdon, samt en 2 krets modul för att koppla en extra krets till MiniMix.

Purmo Shunt MiniMix

RSK 2410067

Purmo Modul Minimix 2 Kr

RSK 2410122

PURMO ställdon

24 V / 230 V

Purmo TEMPCO Rumstermostat digital WL

RSK 2410086

Purmo TEMPCO Rumstermostat WL

RSK 2410085

Purmo TEMPCO Enkelzon Mottagare

RSK 2410102

Purmo TEMPCO Adapter Ställdon M28

RSK 2410127


AMA text

56. VÄRMESYSTEM

PSA.24 Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem

Purmo shunt MiniMix, shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum

Purmo shunt MiniMix, komplett förtillverkad shuntgrupp för inkoppling i värmesystem. Omställningsbar för både 1 eller 2 rörssystem. Komplett med termostatventil, pump Wilo Yonos PARA RS15/6, termostatstyrd maxbegränsning av framledningstemperatur, blockeringsventil. Rumstermostat och 5 meters kapillärrörsgivare
med temperaturområde 10-26° medföljer.

För två golvvärmekretsar kompletteras Purmo shunt Minimix med Purmo modul minimix 2-krets.

Rumsreglering:

 • ALT 1/ Medföljande Rumstermostat och 5 meters kapillärrörsgivare med temperaturområde 10-26°.
 • ALT 2/ Kompletteras med trådlös rumsreglering. Purmo Tempco rumstermostat WL, Purmo Tempco enkelzonmottagare, Purmo Tempco ställdon 230v NC, Purmo Tempco adapter ställdon M28