Sverige
Shuntgrupper

Maxi Mix

Shuntgrupper - Maxi Mix

PURMO SHUNT MAXIMIX 15-60

Purmo Shunt MaxiMix är anpassad för anläggningar upp till 280 m2 vid 50 W/ m2. MaxiMix 15-60 är konstruerad för att hålla en konstant framledningstemperatur i lågtemperatursystem för uppvärmning. Framledningstemperaturen kan justeras gradvis mellan 20 och 70 °C med hjälp av termostat som även kan låsas för maxbegränsning. Framledningstemperaturen kan direkt avläsas på shunten. Purmo Shunt MaxiMix 15-60 används i värmeinstallationer där värmeavgivning sker på ena sidan med hög framledningstemperatur (t.ex. radiator, luftvärmare etc.), och på andra sidan – genom uppvärmning med lägre temperatur (t.ex. vägg-eller golvvärme).

Purmo Shunt MaxiMix 15-60 är avsedd att användas med Purmo Modul Fördelare G25 i anläggningar upp till 14 kW. Purmo Shunt MaxiMix 15-60 kan monteras för anslutning av golvvärmefördelare både på vänster och höger sida.

+
Max Omgivningstemperatur: 0 till 50 ° C
Max. arbetstemperatur: 80 ° C
Temperaturreglering intervall: 20 till 70 ° C
Högsta godtagbara arbetstryck: 10 bar
O-ringar: EPDM
Packningar/ O-ringar: AFM 34 eller EPDM
Nominell värmeeffekt: ca 14 kW
Elanslutning: 1 fas 230V -50 Hz AC
 1. Tillopp golvvärme 1”
 2. Retur golvvärme 1”
 3. Primärvärme tillopp 1”
 4. Primärvärme retur 1”
 5. Cirkulationspump
 6. Termostat
 7. 3-vägs blandningsventil
 8. Backventil
 9. Framledningstemperaturs termometer
 10. Anslutning för kapilärrörsgivare för mätning av framledningstemperatur

Säkerhet

När Purmo Shunt MaxiMix 15-60 monteras var noga med att inte ha någon spänning på kopplad på shunten. Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elinstallatör. Se även till att installera shunten i en torr miljö.

Elektriska anslutningar

Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elinstallatör. De elektriska kablarna får inte komma i kontakt med heta delar. Om pumpen endast ska gå när det finns behov av värme, rekommenderas att ansluta pumpen till pumplogik eller en elektrisk kopplingsdosa, som också driver ställdon.

Montering och elektriska anslutningar

Purmo Shunt MaxiMix 15-60 är anpassad för att passa direkt till Purmo Modul G25 golvvärmefördelare. Det är viktigt att pumpens kabel och kapilärröret från givaren inte är skadat eller är olämpligt placerade. Kontrollera även noga att alla anslutningar är rätt utförda med avseende på tillop och retur (figur 1 och 2). Ställ ventilen på returröret på shunten på fullt öppet.

 1. Värmekälla
 2. Primärkrets Pump
 3. Primärkrets tillopp
 4. Primärkrets retur
 5. Radiatorer
 6. Tillopp golvvärme
 7. Retur golvvärme
 8. Golvvärmefördelare
 9. Påfyllning/Avtappning
 10. 3-vägs shuntventil med termostat
 11. Pump
 12. Tilloppstemperatursgivare
 13. Backventil
 14. Avstängningsventiler

 

Installation

Anslut Purmo Shunt MaxiMix 15-60 till värmesystemet tillsammans med golvvärmefördelaren, fyll på och lufta sedan var slinga för sig enligt följande procedur. Vid påfyllning av ett Purmo golvvärme system skall ventilerna som sitter innan tillopps och returröret på shunten stängas. Därefter stängs respektive slinga av både på tillopp och returröret på fördelaren. Anslut därefter vatten till påfyllningsventilen på tilloppsröret på fördelaren och anslut även en dräneringsslang avtappningsanslutningen på returröret.

Öppna sedan de båda ventilerna för påfyllning och avtappning. Öppna sedan den slingan som sitter längst bort från påfyllningsventilen på både tillopp och returröret på fördelaren. Spola sedan igenom slingan tills all luft har avlägsnats upprepa proceduren med de övriga slingorna som är anslutna till golvvärmefördelaren. Öppna sedan ventilerna så att golvvärmen är ansluten till övriga värmesystemet och återställa arbetstrycket i systemet. Slå på pumpen i shunten för en kort tid och lufta sedan och kontrollera arbetstrycket.

Inställning av temperatur

När maximal effekt krävs (märkeffekt) måste framledningstemperaturen på pannan vara minst 15 °C över den temperatur som krävs av golvvärmesystemet. Inställningen av framledningstemperaturen kan justeras gradvis mellan 20 och 70 °C. Den reglerbara termostaten levereras med en skala 1-7 (A). Se temperaturer på skalan i tabellen:

1 2 3 4 5 6 7
20 ˚C 28 ˚C 37 ˚C 45 ˚C 53 ˚C 62 ˚C 70 ˚C

Som regel bör inte framledningstemperaturen i golvvärmesystem vara högre än 50 ° C. Men följa alltid de beräkningar som levererats av leverantören. Framledningstemperaturen i systemet är ofta lägre än det justerbara högsta värdet av termostaten. För att undvika skador till följd av för höga framledningstemperaturer är det därför är det mycket viktigt att fastställa värdet och kontrollera det med hjälp av termometer vid drift. Om allt är korrekt, kan du placera blockerande element (B) omedelbart före och efter pekaren (C) så att ej termostaten kan ändras av misstag.

Drift av Purmo shunt MaxiMix 15-60

Blandningsventilen i shunten är utvecklad som en proportionell regulator och styrs av en termostat med kapillärrör och givare för framledningstemperaturen till golvvärme. Varje avvikelse från det inställda värdet orsakar en omedelbar förändring i öppningen av ventilen som då ändrar mängden värme som tillförs från primärkretsen till golvvärmesystemet. Värmen från primärkretsen blandas med returflödet från golvväresystem och på så sätt får man en konstant framledningstemperatur. Temperaturen på tilloppsvattnet kan direkt avläsas på termometern.

Mellan tillopp- och returledningarna finns en backventil, vilken förhindrar att primärflödet inte kan kortslutas. Ventilen motverkar även detta under påfyllning och sköljning av system.

AMA text

56. VÄRMESYSTEM

PSA.24 Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem

Purmo shunt MaxiMix, komplett med termostatventil och kopplingar för anslutning mot golvvärmefördelare Purmo modul G25.

Framledningstemperaturen kan justeras gradvis, med hjälp av medföljande termostat. Framledningstemperaturen kan avläsas direkt på shunten.

Kan monteras för anslutning på Purmo fördelare G205både på höger och vänster sida.
Vid installation i 1-rörssystem måste by-pass ventil installeras som tillbehör.