Sverige
Golvvärme

Garanti

Golvvärme - Garanti

Till ovan nämnda byggobjekt levererade plastvärmerör och golvvärmekomponenter från tillverkaren Purmo, Rettig Sweden AB lämnar vi utöver våra allmänna affärsvillkor följande garanti:

1.1. Inom en garantitid på 10 år från leveransdatum ersätter vi kostnadsfritt Purmo värmeledningsrör och komponenter, på vilka skador förekommer som bevisligen kan härledas till produktionsfel.

1.2. På elektriska och elektroniska komponenter samt förslitningsdelar beviljas 2 års garanti.

1.3. Inom en garantitid på 10 år från leveransdatum lämnar vi för bevisliga produktionsfel även ersättning för:
– skador som uppstår på tredje parts egendom och därav uppkommande ytterligare skador (bristföljdskador) samt
– tredje parts kostnader för åtgärdande, demontering, besiktning eller friläggande av bristfälliga produkter samt för montering, uppsättning och läggning av felfria produkter.

1.4. Detta garantiåtagande begränsas till SEK 10 miljoner och förutsätter värmeinstallatörens intyg på garantiansökan.*

1.5. Som säkerhet för nämnda skaderisker har vi tecknat en utökad produktansvarsförsäkring hos ett känt försäkringsbolag.

1.6. Täckningssumman för avtalet utgör schablonbeloppet SEK 10 miljoner för person- och sakskador.

1.7. I övrigt gäller våra allmänna affärsvillkor.

* Detta garanticertifikat gäller endast då det beställts av en auktoriserad värmeinstallatör med ett givet formulär inom 3 månader efter installation. I detta formulär intygas då att de av oss angivna bruks- och monteringsanvisningarna följts och att enbart original Purmokomponenter använts.

Ladda ner Garanticertifikat här.