Strona główna

Zastrzeżenie prawne

Zastrzeżenie prawne

Firma Rettig ICC i podmioty z nią stowarzyszone utrzymują niniejszą witrynę internetową (zwaną dalej "Witryną") w celu informowania użytkowników i umożliwienia im komunikowania się.

Dostęp do tej Witryny i korzystanie z niej podlega następującym "Warunkom i zasadom korzystania z Witryny" (zwanym dalej "Warunkami") oraz wszystkim odpowiednim przepisom prawa. Uzyskanie dostępu do niniejszej Witryny i przeglądanie jej jest równoznaczne z zaakceptowaniem bez ograniczeń i zastrzeżeń poniższych Warunków.

  • Wszystkie materiały dostępne w niniejszej Witrynie chronione są prawem autorskim, chyba że zaznaczono inaczej. Materiałów zawartych w tej Witrynie nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach lub w tekście zamieszczonym w Witrynie.
  • Rettig ICC nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszej Witryny, korzystania z niej lub przeglądania jej stron bądź z pobrania z tej Witryny jakichkolwiek materiałów, w tym (między innymi) tekstów, obrazów, plików audio i video.
  • Rettig ICC nie udziela żadnych gwarancji, ani nie zapewnia spełnienia żadnych warunków odnośnie poprawności informacji zawartych w tej Witrynie oraz wyraźnie wyklucza przyjmowanie i ponoszenie odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i nieścisłości w zawartości tej Witryny. Ani Rettig ICC, ani żadna ze stron uczestniczących w tworzeniu, opracowywaniu lub dostarczaniu tej Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne i straty moralne wynikłe z dostępu do tej Witryny lub korzystania z niej bądź z niemożności dostępu do lub korzystania z Witryny.
  • Cechy i dane techniczne produktów prezentowanych w tej Witrynie mogą ulegać zmianom w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.
  • Wszelkie informacje i inne materiały przesłane przez użytkownika do tej Witryny pocztą elektroniczną bądź w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie i tym podobne, są i będą traktowane jako niepoufne i nie podlegające prawom własności. Wszystko, co zostanie przekazane lub przesłane przez użytkownika do tej Witryny może być wykorzystywane przez Rettig ICC w dowolnym celu, w tym (między innymi) reprodukowane, ujawniane, przekazywane, publikowane, emitowane drogą radiową i wysyłane pocztą. Ponadto firma Rettig ICC uprawniona jest do swobodnego i nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich pomysłów, koncepcji, know-how i technik zawartych w jakiejkolwiek treści przesłanej przez użytkownika do tej Witryny do dowolnych celów, w tym (między innymi) do opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów z użyciem tych informacji.
  • Materiały prezentowane w tej Witrynie albo są własnością firmy Rettig ICC, albo są wykorzystywane przez Rettig ICC za zezwoleniem. Wykorzystywanie tych materiałów przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę przez niego upoważnioną jest zabronione, chyba że niniejsze Warunki wyraźnie na to zezwalają lub wyraźnie udzielono na to zezwolenia na innej stronie Witryny.
  • W Witrynie opisano produkty i/lub usługi, które są ogólnie dostępne w Europie, lecz mogą nie być dostępne w danym kraju lub miejscowości. Z uwagi na to prosimy o kontaktowanie się z firmą Rettig ICC w celu sprawdzenia dostępności określonego produktu lub usługi w Państwa regionie.
  • Rettig ICC nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszą Witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszej Witryny. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej Witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Umieszczanie takich odsyłaczy przez Rettig ICC w niniejszej Witrynie służy wyłącznie wygodzie użytkowników i nie powinno być interpretowane jako popieranie właściciela/sponsora danej witryny lub strony internetowej czy jej zawartości. Rettig ICC nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.
  • Rettig ICC może w dowolnym czasie rewidować niniejsze Warunki, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ niniejsze Warunki są wiążące dla użytkowników, należy co pewien czas odwiedzać tę stronę, klikając łącze hipertekstowe "Zastrzeżenia prawne i znaki handlowe" zamieszczone u dołu stron internetowych Rettig ICC, w celu sprawdzenia aktualnie obowiązujących Warunków.

Niniejsze Warunki podlegają prawu Finlandii i powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem, bez powoływania się na kolizje przepisów prawnych.

Znaki handlowe

Znaki towarowe, znaki graficzne (logo) i znaki usług (zwane łącznie "znakami handlowymi") zamieszczone w niniejszej Witrynie są znakami handlowymi firmy Rettig ICC i/lub podmiotów z nią stowarzyszonych. Wszelkie inne znaki handlowe użyte w tej Witrynie są znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.