Strona główna

Aktualności

Aktualności

Purmo w trosce o naturę

08.12.2008

W 2005 roku Purmo przystąpiło do programu "W trosce o naturę". Dzięki m. in. naszemu udziałowi w tym programie uratowane zostało 8 mln drzew przed wycięciem (dotyczy zbórki i recyklingu opakowań z papieru). Pozostałe rodzaje zebraych opadów opakowaniowych również dają poważne efekty w postaci oszczędności surowców naturalnych i energii.

Program „W Trosce o Naturę” jest próbą odpowiedzi szerokiego kręgu użytkowników środowiska na współczesne nam wyzwania związane z odpowiedzialnym i zrównoważonym gospodarowaniem zasobami naturalnymi. U podstaw stworzenia programu legło dążenie do minimalizacji negatywnego wpływu rozwijającej się gospodarki na środowisko naturalne. Dzisiaj coraz to większe masy odpadów gromadzone są na wysypiskach.

Obecnie, co roku w kraju wytwarzamy ok. 13,5 mln ton odpadów komunalnych w Polsce, co daje średnio 350 kg na mieszkańca!

Ponad 35% masy odpadów komunalnych stanowią odpady opakowaniowe i inne surowce wtórne, które w większości winny być selektywnie zebrane i wtórnie wykorzystane do ponownego przerobu.
„W Trosce o Naturę” to suma działań edukacyjnych, informacyjnych i lobbingowych wszystkich tych, którzy w programie chcą uczestniczyć. Efektem tych działań jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz realna poprawa stanu ochrony środowiska.

W programie uczestniczą:

producenci i importerzy wyrobów,
firmy odzysku,
recyklerzy,
gminy i powiaty,
organizacje ekologiczne,
szkoły i placówki pozaszkolne,
inne podmioty działające na rzecz środowiska naturalnego.

Wszystkie te podmioty łączy pierwszy polski symbol recyklingu - znak „W Trosce o Naturę”, który jest umieszczany na opakowaniach produktów przyjaznych dla środowiska, na pojemnikach do selektywnej zbiórki, na witrynach jednostek sprzedaży detalicznej produktów w opakowaniach i wszędzie tam gdzie ludzie związani z ochroną środowiska nie próżnują.

 


 

Powrót do "Aktualności"