Aktualności

Zapytanie ofertowe na zakup usługi transportu i spedycji eksponatów wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną

15.07.2014

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej transportu naszych produktów do Kazachstanu na targi Aqua Therrm Almaty.

Zakres usług: Przewóz towarów z magazynu oferenta do Kazachstanu do Almaty. Obsługa formalności celnych, Powrót jednej palety z produktami Almaty-Poznań

Dwie palety:
- pierwsza 180/50/100cm, waga do 200 kg do 10 pozycji celnych
- druga 120/80/100 waga do 200 kg, 13 pozycji celnych

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu promocji o charakterze ogólnym – Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: Udział Rettig Heating Sp. z o. o. w targach Aqua Therm Almaty 2014

Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę jednostkową netto, termin ważności oferty, warunki i termin płatności, podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową oraz przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], faxem na nr 22 544 10 01 lub dostarczona osobiście do siedziby zamawiającego na adres Rettig Heating Sp. z o.o., ul. Ciszewskiego 15, Warszawa.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Ciszewskiego  oraz na stronie internetowej www.purmo.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 1 sierpnia 2014 roku o godz. 16.00

Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty.

 

 

Powrót do "Aktualności"