Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące druku katalogów technicznych Purmo w związku z udziałem w targach AQUA THERM ALMATY 2014

03.03.2014

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wydruku Katalogów Technicznych Purmo UFH/HKS 

Specyfikacja techniczna katalogu:

Papier A4 kreda mat, okładka 250g, środek 115g
Ilość stron: (52+4) 56
Druk kolor: 4+4
Wykończenie: okładka folia mat, środek lakier offset mat,
4 dziurki umożliwiające wpięcie do segregatora, pakowane w paczki po 40 szt.
Nakład: 3000 szt.
Dostawa do Warszawy. 

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu promocji o charakterze ogólnym – Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: Udział Rettig Heating Sp. z o. o. w targach Aqua Therm Almaty 2014

Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, cenę jednostkową netto, termin ważności oferty, warunki i termin płatności, podpis wykonawcy wraz z pieczątką firmową

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową oraz przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], faxem na nr 22 544 10 01 lub dostarczona osobiście do siedziby zamawiającego na adres Rettig Heating Sp. z o.o., ul. Ciszewskiego 15, Warszawa.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Ciszewskiego  oraz na stronie internetowej www.purmo.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 5 kwietnia 2014 roku o godz. 16.00

Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty.
 

Powrót do "Aktualności"