Aktualności

Przetarg na organizację targów Aquatherm Almaty 2014 - Kazahstan

31.01.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją programu promocji o charakterze ogólnym na terenie Kazachstanu - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi/usług: wynajmu powierzchni wystawienniczej wraz zabudową, opłaty rejestracyjnej, obsługi technicznej przedsiębiorcy na targach AquaTherm Almaty  2014, Almaty Kazachstan.

Tytuł Projektu: „Udział Rettig Heating  Sp. z o. o. w targach Aqua Therm Almaty”

Oferta powinna obejmować następujący zakres:


1. Wynajem powierzchni wystawienniczej

2. Wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej

3. Opłata rejestracyjna wraz z wpisem do katalogu,

4. Zakup usług w zakresie obsługi technicznej.

Specyfikacja:
Wynajem narożnej powierzchni wystawienniczej – max. 24 m2, wynajem zabudowy powierzchni wystawienniczej, opłata rejestracyjna wraz z wpisem do katalogu- standardowa obowiązkowa, obsługa techniczna.

Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] , faksem na numer: +48 544 10 01 przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Rettig Heating Sp. z o.o., ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa lub dostarczona do siedziby zamawiającego.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Warszawie, ul. Ciszewskiego 15 oraz na stronie internetowej www.purmo.pl Oferta powinna być ważna do dnia 28.02.2014 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2014 roku o godz. 16:00

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga – ilość punktów

1.

Cena

80

2.

Lokalizacja stoiska

20

 

Razem

100

  

 

 


Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Powrót do "Aktualności"