Strona główna

Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na budowę hali produkcyjnej w Rybniku

30.03.2006

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE PROCEDURY UPROSZCZONEJ ZAMÓWIEŃ DLA BENEFICJENTÓW SPO WKP NA REALIZACJĘ ZADANIA:
BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ


Nazwa i adres siedziby Zamawiającego:
RETTIG HEATING Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa    44-203 RYBNIK skr. poczt. 10
KRS 0000193176

Przedmiot zamówienia:          
Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjnej o powierzchni ok. 10 000m²
zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Zakres zamówienia przede wszystkim obejmuje :

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin  wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:
ul. Przemysłowa 5   44-203 RYBNIK

Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu mogą składać oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu należy składać
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” do dnia 18 kwietnia 2006, w siedzibie firmy RETTIG HEATING Sp. z o.o. w RYBNIKU., przy ul. Przemysłowej.
Spotkania negocjacyjne dla oferentów, którzy spełniają warunki uczestnictwa
w postępowaniu (na podstawie pisemnych zaproszeń Zamawiającego doręczonych do dnia 20 kwietnia 2006) odbędą się w dniu 21 kwietnia 2006 roku w siedzibie RETTIG HEATING Sp. z o.o. w Rybniku.
Do udziału w dalszej części postępowania bezpośrednio po spotkaniu negocjacyjnym zostanie wybranych nie więcej niż pięciu Wykonawców, którym w tym momencie zostaną przekazane materiały przetargowe i  zaproszenie do składania ofert. W siedzibie Zamawiającego udostępniona też zostanie do wglądu dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty pisemne wykonane na podstawie przekazanych materiałów przetargowych i informacji na spotkaniu negocjacyjnym należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta- budowa hali” w siedzibie Zamawiającego do dnia 8 maja 2006 roku godz.16°°. Otwarcie ofert i wybór Wykonawcy odbędzie się w dniu 9 maja 2006 roku o godz. 11°° w obecności zaproszonych oferentów.

Informacje dodatkowe:
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem wniosku o dopuszczenie do negocjacji i oferty ponosi Oferent.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania albo odstąpienie od przetargu bez podawania przyczyny oraz do zakończenia procedury uproszczonej bez akceptacji którejkolwiek z ofert, a także do odrzucenia niektórych lub wszystkich ofert.

Osoba upoważniona do udzielania informacji o przedmiocie zamówienia:

Pan Andrzej Oleś
tel.  032 4228815
fax. 032 4230290
E-mail: Andrzej.Oles@purmo.pl

Powrót do "Aktualności"